ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Poskytovanie cloudových služieb a legislatívny rámec

0
Poskytovanie cloudových služieb je v dnešnej dobe čoraz viac zaužívaný model používania informačných technológií. Existuje viacero foriem poskytovania cloudových služieb a pohľadov na bezpečnosť v private cloude, public cloude, hybrid cloude alebo community cloude. Legislatívny rámec ovplyvňujúci využívanie cloudových služieb je v podmienkach SR ešte len v začiatkoch. Rámcovo sa tejto oblasti týka viacero osobitných právnych predpisov, za všetky spomenieme zákon o ochrane utajovaných skutočností, zákon o informačných systémoch verejnej správy, zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (tzv. zákon o e-Governmente), zákon o elektronickom podpise a, samozrejme, zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon).  Postavenie subjektu poskytujúceho cloudové služby z pohľadu zákona Rozširovaním cloudových služieb vystupuje do popredia aj problematika spracúvania osobných údajov v rámci týchto služieb a s tým spojené otvorené otázky „kategorizácie“ jednotlivých su ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať