IT projekty: BACK-END .NET PROGRAMÁTOR

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme skúseného .NET programátora na dlhodobý projekt v oblasti riešení pre štátnu správu.

Interné číslo

221005A

Názov projektu

Back-end .NET Programátor

Priemerné ohodnotenie

240 až 300 EUR/MD 

Lokalita

Off-site / BA

Termín

01.11.2022 - 30.04.2023

Nástup na projekt

1.11.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • kooperácia pri vývoji komplexných informačných systémov postavených na .NET určených pre štátnu správu (oblasť dopravy)
 • spolupráca pri digitalizácii procesov (žiadosti, licencie)
 • vývoj primárne na strane back-end časti aplikácie
 • participácia na technickom a systémovom návrhu nových riešení a pri technologickom a architektonickom upgrade existujúcich riešení
 • testovanie naprogramovanej funkcionality
 • podieľanie sa na integračných procesoch a tvorbe vývojarskej dokumentácie 
 • spolupráca v agilnom (SCRUM) tíme
 • spolupráca by mala prebiehať v kombinovanom OFF-SITE/ON-SITE (BA) režime (1 až 2-krát týždenne), ale v prípade záujmu freelancera sa dá dohodnúť aj na úplnom OFF-SITE [home-office] režime

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná projektová skúsenosť s programovaním riešení v C# a/alebo .NET frameworku
 • perfektná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • skúsenosti s:
  • programovaním v .NET Framework, prípadne .NET Core
  • SQL databázami (MS SQL)
  • GitFlow
 • skúsenosti s integračnými projektami
 • skúsenosti s agilným spôsobom vývoja (SCRUM)
 • výhodou skúsenosti s: 
  • Azure Cloud
  • frameworkom Orchard
 • silné analytické myslenie
 • schopnosť rýchlej orientácie v dotknutej problematike a adaptácie do tímu
 • proaktívny prístup k práci

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu nextech@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať