IT projekty: REACTJS [GREENFIELD] PROGRAMÁTOR

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme ReactJS programátora na dlhodobý zahraničný OFF-SITE projekt na zelenej lúke v oblasti  letectva.

Interné číslo 220817B
Názov projektu ReactJS [Greenfield] programátor
Priemerné ohodnotenie 250 až 300 EUR/MD 
 
Lokalita Off-site / Bratislava
Termín 01.01.2023 - 01.01.2024
Nástup na projekt 1.1.2023 - 1.2.2023 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 12 - 36 mesiacov s možnosťou predĺženia

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v ReactJS
 • pokročilé skúsenosti s: 
  • vývojom front-end aplikácií (vrátane SPA)
  • unit testami 
  • end-to-end testami 
 • výborná znalosť: 
  • TypeScript-u
  • JavaScript-u 
  • HTML5 a CSS3 
  • dizajn patternov a anti-patternov
 • skúsenosti s:
  • JavaScript knižnicami (RxJS, Redux)
  • preprocesoromi (SASS, LESS, SCSS)
  • niektorým z package managerov (NPM, Yarn, WebPack)
  • niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) 
  • kompilerom Babel
 • konverzačná znalosť anglického jazyka slovom i písmom
   
 • výhodou skúsenosti s:
  • testovacími frameworkami (Jest, Cypress.io, Playwright)
  • programovaním back-endu v Java (framework Spring a/alebo Quarkus)
  • SQL a noSQL databázami
  • mikroservismi (Docker a/alebo Kubernetes)
  • big data spracovaním (HDFS, Kafka)
  • vykonávaním efektívnych code reviews a dodržiavaním coding standards
    
 • tímový hráč
 • proaktívny prístup 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - Konverzačne, B1+

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu nextech@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať