SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: APLIKAČNÝ SOLUTION ARCHITEKT za 7100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Solution architekta na dlhodobý, technologicky inovatívny OFF-SITE projekt vo farmaceutickej oblasti.

Interné číslo

220405B

Názov projektu

Aplikačný Solution architekt

Priemerné ohodnotenie

320 až 360 EUR/MD 

Lokalita

OFF-SITE

Termín

02.05.2022 - 30.04.2023

Nástup na projekt

02.05.2022 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na vývoji riešenia pre farmaceutický priemysel
 • vývoj v technológiách Kotlin/Spring/React
 • návrh, odborná analýza, špecifikácia a implementácia nových funkcionalít
 • príprava a vykonávanie Unit testov
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • možná spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 4-ročné projektové skúsenosti na pozícii Solution architekt
 • skúsenosti s návrhom architektúry riešenia 
 • výborné analytické a technické schopnosti
 • skúsenosti s definíciou integračných vzorov (patternov) a formy integrácie
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja
 • skúsenosti s implementáciou riešení postavených na technológiách Kotlin/Spring/React/microservices
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • samostatnosť

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár