ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: AUTOMATIZAČNÝ TESTER za 45800 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Automatizačného testera na dlhodobý, technologicky inovatívny OFF-SITE / Viedeň projekt transakčného platobného riešenia.

Interné číslo 210511C
Názov projektu Automatizačný tester
Priemerné ohodnotenie 5300 až 5800€ mesačne
Lokalita Off-site / Viedeň
Termín 01.06.2021 - 31.05.2022
Nástup na projekt 01.06.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy finančného (platobného) systému
 • návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacích nástrojov ako Selenium WebDriver
 • tvorba automatizovaných testov za účelom odstránenia potreby manuálneho testovania
 • testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov
 • kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb
 • správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu
 • aktuálne vzhľadom na  COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný OFF-SITE / ON-SITE (Viedeň) v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 4-ročná prax v oblasti testovania
 • aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov s nástrojom Selenium WebDriver  
 • skúsenosti s tvorbou skriptov pre automatizáciu testov v Java SE, EE a testovacích FW pre Java development (JUnit/TestNG)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania (TDD & BDD)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou automatizovaných funkčných testov
 •  
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s používaním  track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár