SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: C# .NET PROGRAMÁTOR za 7100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme .NET programátora na zaujímavé projekty v oblasti vývoja informačných systémov  štátnej správy.

Interné číslo

220322C

Názov projektu

C# .NET programátor

Priemerné ohodnotenie

240 až 285 EUR/MD 

Lokalita

Off-site

Termín

01.04.2022 - 30.06.2022

Nástup na projekt

01.04.2022 - 01.05.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca pri vývoji komplexných informačných systémov určených pre štátnu správu
 • vývoj primárne na strane back-end časti aplikácie, v prípade záujmu freelancera participácia aj na vývoji front-end (Blazor)
 • participácia na technickom návrhu nových riešení a pri technologickom a architektonickom upgrade existujúcich riešení
 • prostredie etablovanej spoločnosti so skúsenými developermi, riešiacimi problémy spoločne v tíme
 • spolupráca môže prebiehať v úplnom OFF-SITE [home-office] režime, alebo čiastočným ON-SITE

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 2-ročná projektová skúsenosť s programovaním riešení v C# a/alebo .NET Core
 • perfektná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • skúsenosti s:
  • programovaním v .NET Framework, prípadne .NET Core
  • SQL databázami (PostgreSQL)
  • programovaním na strane front-end
 • znalosti:
  • REST architektúry
  • SOA architektúry
 • komunikačná (slovom i písmom) znalosť slovenského a/alebo českého jazyka
   
 • veľkou výhodou: záujem o full-stack programovanie
 • veľkou výhodou: skúsenosti s frameworkom Blazor
 • výhodou skúsenosti s: 
  • mikroservismi (Kubernetes a/alebo Docker)
  • webovými serverami (Apache, Nginx)
  • riadením verzií cez platformu Git (alebo iný repository systém)
  • programovaním alebo návrhom aplikácií v oblasti štátnej správy
    
 • silné analytické myslenie
 • schopnosť rýchlej orientácie v dotknutej problematike a adaptácie do tímu
 • proaktívny prístup k práci a schopnosť samostatného uvažovania

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár