PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: DÁTOVÝ INŽINIER za 7100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme skúseného Dátového inžiniera na projekt pre poisťovací sektor do Bratislavy.

Interné číslo

220328A

Názov projektu

Dátový inžinier

Priemerné ohodnotenie

300 až 350 EUR/MD 

Lokalita

Off-site / Bratislava

Termín

02.05.2022 - 30.04.2023

Nástup na projekt

02.05.2022 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT

POPIS PROJEKTU

 • zodpovednosť za aktívne riešenie optimalizácie a zefektívnenie procesov spracovania dát
 • spolupráca na vývoji platformy, ktorá spája rôzne biznis procesy poskytujúce zamestnanecké výhody a maximalizujúce vzájomné príležitosti
 • pomoc pri integrácii služieb s poistením
 • riešenie problémov s veľkým dopadom na biznis zákazníka
 • spolupráca na dátových projektoch vo viacerých krajinách s end-to-end zodpovednosťou za daný dátový kanál
 • zhromažďovanie, analýza, integrácia a prepojenie komplexných súborov údajov z viacerých krajín
 • priama spolupráca s obchodnými oddeleniami pri zbere a interpretácii zdrojov údajov
 • implementácia prototypov a Proof Of Concept-ov
 • posúdenie najlepšieho dátového modelu a technologického prístupu v nadväznosti na analýzu obchodných problémov
 • prezentácia riešení členom projektu a ostatným zainteresovaným stranám
 • koordinácia s používateľmi zákazníckych riešení po celom svete
 • experimentovanie s novými analytickými technikami
 • možná spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti na pozícií ICT/Biznis analytika a/alebo Dátového analytika
 • vynikajúca znalosť procesov ETL (Extraction, Transform, Load)
 • pokročilé skúsenosti s:
  • Data Pipeline
  • Python a SQL
 • schopnosť:
  • analyzovať požiadavky používateľov ako na strane technologického tímu, tak i na strane dátového tímu
  • prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
  • koordinovať komunikáciu medzi projektovými požiadavkami zákazníka a technologickými tímami
  • viesť činnosti zamerané na implementáciu, testovanie kvality a nasadzovania do prevádzky
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
   
 • veľkou výhodou: skúsenosti s prácou v oblasti poisťovníctva alebo vo finančnom sektore
 • veľkou výhodou: znalosť Microsoft Azure vrátane Data Factory a Databricks
 • výhodou: prediktívne modelovanie / GLM
 • silné analytické zručnosti
 • výborné komunikačné schopnosti
 • dobrý tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár