SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: DWH ARCHITEKT za 8400 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného architekta na pozíciu DWH Architekt  na zaujímavý OFF/SITE projekt vo farmaceutickej oblasti. 

Interné číslo

220405A

Názov projektu

DWH Architekt

Priemerné ohodnotenie

380 až 420 EUR/MD 

Lokalita

Bratislava

Termín

02.05.2022 - 30.04.2023

Nástup na projekt

02.05.2022 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia
 • zodpovednosť za návrh a implementáciu veľkých a stredných DWH riešení
 • návrh a implementácia ETL procesov
 • návrh a implementácia procesov, metód a nástrojov na podporu analýzy a riadenia kvality údajov
 • návrh vylepšení v procesnej, organizačnej a technologickej oblasti
 • definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • príprava technickej dokumentácie

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná prax s návrhom architektúry DWH, Data Quality Management
 • min. 3-ročná prax s databázovým modelovaním, reportingom a implemetáciou IT systémov v oblasti DWH
 • praktické skúsenosti s ETL (Informatica Power Center
 • skúsenosti s postgreSQL a MySQL
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár