SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: FULLSTACK [JAVA, ANGULAR 8+] PROGRAMÁTOR za 6100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme fullstack [JAVA, Angular 8+] programátora na dlhodobý zahraničný OFF-SITE projekt na zelenej lúke v oblasti  letectva.

Interné číslo

220325A

Názov projektu

 Fullstack [JAVA, Angular 8+] programátor

Priemerné ohodnotenie

270 až 305 EUR/MD 

Lokalita

Off-site

Termín

01.05.2022 - 30.04.2023

Nástup na projekt

01.05.2022 - 01.06.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

12 - 36 mesiacov s možnosťou predĺženia

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT

POPIS PROJEKTU

 • kooperácia pri analýze, návrhu, vývoji a testovaní front-endu [Angular 8+] a back-endu [JAVA] unikátneho Big Data riešenia na zelenej lúke v oblasti leteckej prevádzky
 • príležitosť participácie na unikátnej integrácii umelej inteligenicie (AI) a strojového učenia (machine learning) do oblasti letectva
 • spolupráca pri návrhu riešenia s hlavným architektom riešenia a jeho následný vývoj a testovanie
 • spolupráca v rámci medzinárodných [prevažne CZ/SK] DevSecOps tímov spolupracujúcich metódou SAFe (Scaled Agile Framework)  
 • spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
 • spolupráca môže prebiehať v úplnom OFF-SITE [home-office] režime, alebo (v prípade záujmu freelancera) ON-SITE v lokalite: Bratislava

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné skúsenosti s full-stack programovaním veľkých [enterprise] systémov v JAVE (ideálne skúsenosť s JAVA 8) a Angular 2+
 • pokročilé skúsenosti s: 
  • Spring ekosystémom
  • vývojom front-end aplikácií (vrátane SPA)
  • unit testami 
  • end-to-end testami 
 • výborná znalosť: 
  • TypeScript-u
  • JavaScript-u 
  • HTML5 a CSS3 
  • návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
  • dizajn patternov a anti-patternov
  • databázových princípov
 • skúsenosti s:
  • webservismi (REST a/alebo SOAP)
  • mikroservismi (Docker a/alebo Kubernetes)
  • JavaScript knižnicou RxJS
  • preprocesorom SASS
  • používaním web komponentov (Angular elements)
  • niektorým z package managerov (NPM, Yarn, WebPack)
  • niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) 
  • kompilerom Babel
 • konverzačná znalosť anglického jazyka slovom i písmom
   
 • výhodou skúsenosti s:
  • tvorbou a/alebo participáciou na tvorbe architektúry veľkých systémov
  • big data spracovaním (ideálne HDFS & Kafka)
  • frameworkom Jest
  • frameworkom Cypress
  • programovaním v Angular 8+ 
  • programovaním vo Vue 3
  • SQL a noSQL databázami 
  • Apache Kafka
 • tímový hráč
 • proaktívny prístup 

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár