ASUS_122021 ASUS_122021 ASUS_122021

Pracovná ponuka: ICT/BUSINESS ANALYTIK za 6600 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného Business analytika  na zaujímavý, medzinárodný projekt z oblasti poisťovníctva.

Interné číslo 210521A
Názov projektu ICT/Business Analytik
Priemerné ohodnotenie 5400 až 6600€ mesačne
Lokalita Off-site / Bratislava
Termín 01.06.2021 - 01.12.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 - 30.06.2021, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na analýze a implementácii SAP riešenia pre moduly FI (FInancial Accounting) a CO (COntrolling) a integráce s modulom SD na najnovších SAP S/4 Hana technológiách
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi SW počas vývoja a testovania SW riešenia (komunikácia s vývojármi, ako ABAP tak Hana, a testermi)
 • vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows
 • vytváranie zrozumiteľnej dokumentácie
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • pravidelné reportovanie
 • spolupráca v medzinárodnom tíme
 • podľa vývoja COVID-19 pandemickej situácie je možná úprava setup-u na kombináciu ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE v rozsahu danom dohodou a stavom projektu
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 5-ročné aktívne skúsenosti na pozícii  IT Business analytika, prípadne IT špecialistu
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s vývojom pre moduly FI (SAP Financial Accounting), CO (SAP Controlling), alebo SD (SAP Sales and Distribution zberom) sú veľkou výhodou, avšak nie podmienkou
 • znalosť a projektové skúsenosti s UML
 • skúsenosti s návrhom štruktúry a obsahu XSD a XML a ich špecifikácie
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a dodávateľmi SW
 • praktické skúsenosti s SQL a analýzou dát
 • všeobecný prehľad v poisťovacej resp. finančnej problematike
 •  
 • silné komunikačné, organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár