Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Pracovná ponuka: JAVA BACK-END PROGRAMÁTOR za 5800 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme back-end ☕ Java programátora na zaujímavý, dlhodobý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Interné číslo 200730A
Názov pozície ☕ Java Back-end programátor
Predpokladaná suma plnenia 4900 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 17.08.2020 - 28.02.2021
Nástup na projekt 17.08.2020 - 31.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji nového webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií
 • vývoj sa opiera o architektonické architektonické koncepty (Microservices + JAVA 11)
 • spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • spolupráca a pravidelná/potrebná komunikácia s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme (SCRUM)
 • dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME, ON-SITE [Bratislava]
 • OFF-SITE [home-office] SETUP spolupráce je možný po cca. pol roku vzájomnej spolupráce

POŽIADAVKY

 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA 8+
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, ...)
 • skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s PostgreSQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 •  
 • výhodou: skúsenosti so Spring-om (Spring Boot, Spring Cache, Spring Security)
 • výhodou: skúsenosti s konceptom Microservices architektúry
 • výhodou: skúsenosti s Apache Kafka
 • výhodou: praktické skúsenosti s Kubernetes
 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár