SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: JAVA PROGRAMÁTOR za 5800 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA programátora na projekt v oblasti vývoja informačných systémov v oblasti  poľnohospodárstva.

Interné číslo

220322D

Názov projektu

JAVA programátor

Priemerné ohodnotenie

240 až 290 EUR/MD 

Lokalita

Off-site / Bratislava

Termín

01.04.2022 - 30.09.2022

Nástup na projekt

01.04.2022 - 01.05.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • kooperácia pri vývoji zaujímavého bankového riešenia v oblasti poľnohospodárstva v JAVA
 • vývoj primárne na strane back-end časti aplikácie, v prípade záujmu a preferovane participácia aj na vývoji front-end (Angular)
 • participácia na technickom návrhu nových riešení a pri technologickom a architektonickom upgrade existujúcich riešení
 • prostredie etablovanej spoločnosti so skúsenými developermi, riešiacimi problémy spoločne v tíme
 • spolupráca môže prebiehať v úplnom OFF-SITE [home-office] režime

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním enterprise aplikácií v JAVA
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • skúsenosti s:
  • vývojom aplikácií v Java Enterprise Edition
  • verzionovacími toolmi (Git, Mercurial)
  • Porozumenie zadaní v UML
 • znalosť:
  • SQL databáz 
 • komunikačná (slovom i písmom) znalosť slovenského a/alebo českého jazyka
   
 • veľkou výhodou skúsenosti s: programovaním v Angular 2+
 • výhodou skúsenosti s:
  • frameworkom Spring (Spring Boot, Spring Data REST a Spring Web Services)
  • JAVA aplikačnými servermi (JBoss WebServer a/alebo Apache Tomcat)
  • messaging systémami (JMS, Kafka, RabbitMQ)
  • mikroservismi (Docker)
  • JEE enterprise patterns 
  • programovaním alebo návrhom aplikácií v oblasti štátnej správy
  • CI/CD procesov a nástrojov (Jenkins, GitLab CI)
  • unit testovaním (JUnit, Mockito)
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
 • zmysel pre detail

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár