PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: JS PROGRAMÁTOR za 5200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS programátora na dlhodobý, 100% remote a technologicky veľmi zaujímavý projekt pre farmaceutickú oblasť.

 • Interné číslo:  220405D
 • Názov projektu: JS programátor
 • Priemerné ohodnotenie:  230 až 260 EUR/MD 
 • Lokalita:  OFF-SITE
 • Termín: 02.05.2022 - 01.05.2023
 • Nástup na projekt: 02.05.2022 - 31.10.2020, full-time, off-site
 • Dĺžka alokácie:  12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na vývoji  riešenia pre farmaceutický priemysel
 • vývoj softvéru v technológii JavaScript (Ninja)
 • analýza požiadaviek pre vývoj softvéru
 • participácia na code reviews
 • možná spolupráca v plného OFF-SITE režimu

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om (Ninja)
 • výborná znalosť JS, HTML5, SCSS, ES6+
 • veľmi dobrá znalosť JS Design Patternov
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár