Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Pracovná ponuka: PL/SQL ANALYTIK za 4800 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PL/SQL analytika/programátora na zaujímavý, rozsiahly projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Interné číslo 200702A
Názov pozície PL/SQL analytik
Predpokladaná suma plnenia 4200 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 06.07.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 06.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • vypracovanie a aktualizovanie technického dizajnu modulov pred samotným programovaním (detailizácia rozhraní, definícia modulov, parametrov, bloky kódu, technické názvy)
 • prototypovanie vo fáze designu – zadávanie požiadaviek výstupov písaním v SQL (Rapid Application Prototyping)
 • podieľanie sa na tvorbe generátorov PL/SQL kódu (PL/SQL moduly produkujúce PL/SQL podľa metadát) – navrhovanie zmien, ktoré vedú k zlepšeniu efektívnosti a kvality procesu vývoja
 • vývoj a údržba databázových aplikácií pre oblasť bankovníctva na platforme Oracle
 • účasť na analýze používateľských požiadaviek
 • programovanie a testovanie priradených modulov
 • vývoj riešení (napr. PL/SQL kód alebo ETL flow)
 • ladenie SQL a PL/SQL
 • navrhovanie úprav a rozšírenia definovaných štandardov na tvorbu kódu (štýl kódu, ošetrovanie chýb, logovanie,...)
 • tvorba a aktualizácia vývojárskej dokumentácie a knowledge databázy
 • optimalizácia a riešenie performance problémov
 • poskytovanie technickej podpory koncovým používateľom

POŽIADAVKY

 • minimálne 3-ročná aktívna projektová prax s programovaním v PL/SQL
 • pokročilé znalosti databázového vývoja (Oracle SQL/PLSQL)
 • výborne analytické a programátorské zručnosti
 • znalosť Oracle databázovej architektúry
 • výhodou: znalosť bankového prostredia
 • výhodou: skúsenosti s vývojom riešení ODS, DWH, DataHub, ETL
 • vyhodou: skúsenosti s modelovaním logického a fyzického modelu DWH
 • výhodou: skúsenosti s WebService-ami
 • snaha zlepšovať sa v programovacích a ladiacich technikách
 • prirodzená zvedavosť - ako technológie fungujú
 • schopnosť porozumieť kódu a revidovať/fixovať kód vytvorený inými členmi tímu a externými dodávateľmi
 • efektívna komunikácia a tímová spolupráca s databázovým a analytickým tímom
 • dobrá schopnosť usudzovať a rozhodovať sa
 • schopnosť pracovať samostatne a v rámci termínov
 • zodpovednosť

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár