SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: PROGRAMÁTOR [ANDROID, IOS] MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ za 6000 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora [Android, iOS] mobilných aplikácií na zaujímavý projekt v Bratislave/Off-site pre oblasť TELCO.
 

Interné číslo

220316A

Názov projektu

Programátor [Android, iOS] mobilných aplikácií

Priemerné ohodnotenie

265 až 300 EUR/MD 

Lokalita

Bratislava / Off-site

Termín

15.04.2022 - 15.02.2023

Nástup na projekt

15.04.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

10 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • návrh, analýza, vývoj a testovanie mobilných aplikácií
 • spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek
 • spolupráca s ICT a Business analytikmi
 • spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration [CI/CD]
 • dodržiavanie vývojových štandardov
 • analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru
 • testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácií
 • inštalácie a konfigurácie vyvinutých zmien a úprav
 • implementácia riešenia prístupom tak, aby spĺňalo požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti
 • spolupráca v agilnom tíme
 • aktuálne vzhľadom na COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný ON-SITE/OFF-SITE (Bratislava) v rozsahu 3 dni on-site a 2 dni off-site
 • konverzačná znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií [Android, iOS]
 • min. 2-ročné projektové skúsenosti s Android SDK
 • min. 2-ročné projektové skúsenosti s Swift
 • min. 2-ročné projektové skúsenosti s Kotlin
 • pokročilé skúsenosti s JavaScript
 • skúsenosti s JAVA
 • skúsenosti s XML
 • skúsenosti s JSON
 • skúsenosti s HTML
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • schopnosť pochopiť a preniesť biznis požiadavky do dizajnu MAPP
 • znalosť vývojových prostredí pre MAPP vrátane podporných nástrojov (napr. Google Firebase)
 • spolupráca pri testovaní MAPP (návrh testovacích scenárov na základe zmenových požiadaviek, podpora pre tím testerov, oprava chýb)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM)
 • výhodou: skúsenosti s prácou v grafickom editore (návrh obrazoviek, ikon, tlačidiel, dynamických objektov)
 • výhodou: znalosť analytických a debugovacích nástrojov (Dynatrace, Google Analytics, Google Firebase)
 • výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácii
 • kreativita a proaktívny prístup
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár