PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: SECURITY SUPPORT ŠPECIALISTA za 5100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Security Support špecialistu / administrátora na dlhodobý projekt pre oblasť automobilového priemyslu.

Interné číslo

220322A

Názov projektu

Security support špecialista

Priemerné ohodnotenie

230 až 255 EUR/MD 

Lokalita

Off-site

Termín

01.04.2022 - 31.03.2023

Nástup na projekt

01.04.2022 - 01.05.2022 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

12 - 36 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • zodpovednosť za monitorovanie podozrivej sieťovej i nesieťovej prevádzky spolupráca pri ochrane systémov proti neoprávneným prístupom
 • analýza, diagnostikovanie a riešenie bezpečnostných udalostí a prípadných incidentov/problémov
 • aktívna ochrana, identifikovanie hrozieb, podniknutie krokov k obrane 
 • vykonávanie a/alebo particiacia na bezpečnostných a penetračných testoch
 • nastavenia a podpora bezpečnostných nástrojov (SIEM, IDS/IPS systémy, antivírusy, firewall)
 • spolupráca pri nastavovaní bezpečnostných a sieťových politík v multikulturálnom, medzinárodnom prostredí
 • konzultácie so spolupracovníkmi a nadriadenými k security best practices
 • spolupráca v medzinárodnom EU / US tíme (v slovenskom pracovnom čase)

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti
 • skúsenosti s: 
  • analýzou a investigáciou bezpečnostných alertov, incidentov a problémov
  • systémovou administráciou (ideálne Unix aj Windows based)
  • skúsenosti s bezpečnostnými nástrojmi (napr. SIEM, IDS/IPS systémy, antivírusy, firewall)
 • znalosť sieťových protokolov a LAN/WAN administrácie
 • silné analytické schopnosti pri investigácií potenciálnych bezpečnostných incidentov v komplexnom medzinárodnom prostredí
 • porozumenie bezpečnostným štandardom (ideálne ISO 2700X / SANS SCS)
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)
   
 • výhodou:
  • min. 5-ročné skúsenosti na pozícíí Security analytika alebo Security špecialistu
  • min. 5-ročné skúsenosti na pozícií Systémového administrátora (Linux aj Windows) 
    
 • samostatnosť
 • proaktívny prístup
 • širokospektrálny rozhľad v oblasti IT bezpečnosti

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár