PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: TEST [ANDROID, IOS] ŠPECIALISTA za 5500 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného  Test [Android, iOS] špecialistu (Testera, a zároveň Test analytika) na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť  telekomunikácií v Bratislave.

Interné číslo

220331A

Názov projektu

Test [Android, iOS] špecialista

Priemerné ohodnotenie

240 až 275 EUR/MD 

Lokalita

Off-site / Bratislava

Termín

01.05.2022 - 31.12.2022

Nástup na projekt

01.05.2022 - 01.07.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

8 mesiacov s možnosťou predĺženia

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT

POPIS PROJEKTU

 • zabezpečenie projektovej QA (Quality Assurance) pre SW riešenia v oblasti telekomunikácií
 • zastrešenie celého procesu testovania Android a iOS mobilných aplikácií
 • analýza potrieb, plánov a požiadaviek biznisu pre určenú aplikáciu
 • aktívna komunikácia s produktovým vlastníkom, porozumenie a pripomienkovanie biznis zadania
 • príprava testovacej stratégie, plánu a scenárov na základe analýzy user stories
 • definovanie, tvorba a spúšťanie/realizácia manuálnych a automatizovaných testov/testovacích scenárov (funkčných, nefunkčných, regresných, smoke...)
 • reportovanie chýb a dohľad nad retestovaním už opravených defektov
 • príprava a údržba testovacích údajov, testovacieho prostredia, nástrojov a testovacej dokumentácie
 • vyhodnocovanie a reportovanie testovania pre stakeholderov
 • spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • spolupráca možná: 
  • v plnom OFF-SITE SETUP-e s ochotou občasného pôsobenia ON-SITE (Bratislava - cca 1-2x za mesiac) 
  • v kombinovanom ON-SITE a OFF-SITE SETUP-e (v prípade záujmu freelancera)

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná prax v pozícií Testera a/alebo Test analytika
 • pokročilé skúsenosti s:
  • tvorbou štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management)
  • prípravou a realizáciou automatizovaných testov používateľského rozhrania pre iOS a Android
 • znalosť: 
  • agilnej metodológie SW vývoja (SCRUM, KANBAN,...)
  • jazyka Gherkin
  • testovacieho procesu a testovacích metód (funkčné, nefunkčné, regresné, smoke testovanie,...)
  • nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov (JIRA, Confluence,...)
  • anglického jazyka na konverzačnej úrovni (slovom aj písmom)
  • životného cyklu softvérového vývoja
    
 • skúsenosti s: 
  • automatizáciou testovania prostredníctvom frameworkov a nástrojov (XCUITest, Espresso, Appium...)
  • nástrojom Cucumber
  • koordináciou prípravy a realizáciou testovania
  • komunikáciou s technickými aj biznis členmi tímu  
    
 • výhodou certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB)
   
 • veľmi dobré analytické, organizačné a komunikačné schopnosti
 • schopnosť efektívne riešiť problémy pod tlakom
 • zodpovednosť

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár