TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Pracovná ponuka: TEST ANALYTIK za 4200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test analytika na projekt v oblasti bankovníctva.

Interné číslo 210526A
Názov projektu Test analytik
Priemerné ohodnotenie 3700 až 4200€ mesačne
Lokalita Bratislava / Off-site
Termín 14.06.2021 - 30.09.2021
Nástup na projekt 14.06.2021 - 01.07.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 3 mesiace s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • definovanie, príprava a realizácia manuálnych a spúšťanie automatizovaných testov [funkčných, regresných]
 • analýza potrieb, plánov a požiadaviek produktového vlastníka pre určenú aplikáciu
 • stanovenie a kontrola testovacích postupov pre projekt
 • tvorba testovacích plánov, dát a scenárov 
 • príprava integračných testov na základe poskytnutej biznis dokumentácie
 • príprava a údržba testovacích údajov
 • riešenie zistených defektov a celkové vyhodnocovanie úspešnosti testovania
 • reportovanie chýb a dohľad nad retestovaním už opravených defektov
 • aktívna komunikácia s produktovým vlastníkom, porozumenie a pripomienkovanie biznis zadania
 • spolupráca s jednotlivými zložkami vývoja: analytici, programátori, špecialisti pre automatizované testovanie
 • aktuálne vzhľadom na COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v kombinovanom OFF-SITE [home-office] / ON-SITE (50:50) režime
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 2-ročná aktívna prax v oblasti test analytickej činnosti
 • skúsenosti s:
  • tvorbou testovacích plánov a scenárov na základe analýzy biznis zadaní a komunikácie s vývojovým tímom
  • prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
  • používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. JIRA)
  • používaním testovacích nástrojov (SOAP UI, jMeter,...)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania a typov testovania
 • konverzačná znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)
   
 • výhodou: 
  • certifikácia ISTQB
  • skúsenosti v bankovom prostredí a znalosť bankových produktov
  • skúsenosti s používaním nástrojov potrebných pre automatizáciu testov (napr. MS Test Manager, Selenium, atď.)
  • skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink, atď.)
    
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár