NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Slovensko potrebuje veľkú reformu systému zdravotníctva, spúšťačom by mal byť Plán obnovy a odolnosti

Tlačové správy
3

Odborníci na zdravotníctvo reagovali na materiál vlády SR „Moderné a úspešné Slovensko“ v oblasti zdravotníctva a pri spoločných online stretnutiach diskutovali o najvypuklejších problémoch a možných riešeniach. Výstupom diskusií je dokument “Odborné stanovisko k Plánu obnovy a odolnosti & Národnému a integrovanému reformnému plánu”, ktorý predstavuje spoločný názor odborníkov s cieľom poukázať na najkľúčovejšie oblasti, ktoré by nemali chýbať v žiadnom reformnom dokumente. Odborníci sa zhodli, že Slovensko potrebuje reformu zdravotníctva a zdroje z Plánu obnovy a odolnosti (RRF) predstavujú jednu z historicky najväčších príležitostí získať kapitálové prostriedky na naštartovanie reformných zmien slovenského systému zdravotníctva.

 Podľa hodnotenia Európskej komisie výsledky slovenského zdravotníctva zaostávajú za porovnateľnými krajinami EÚ. Zdravie Slovákov sa zlepšuje len pomaly. Slovensko dlhodobo vedie v rebríčku vysokej mieri „odvrátiteľných úmrtí“. Máme slabý dôraz na prevenciu a primárnu starostlivosť. Aj na základe týchto faktov je zrejmé, že Slovensko už mnoho rokov pociťuje potrebu uskutočnenia komplexných reformných zmien v sektore zdravotníctva, ktoré by viedli ku kvalitnému a udržateľnému systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

  Dnes má Slovensko veľkú príležitosť urobiť obrovský krok k modernizácii a digitalizácii slovenského zdravotníctva, čím naštartuje reťazové reakcie na skvalitnenie v mnohých oblastiach, či už je to efektívny finančný manažment nemocníc, transparentné hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti, zníženie čakacích dôb pacientov, lepšie služby zdravotných poisťovní pre pacienta a mnoho ďalších oblastí. Odborníci na zdravotníctvo vítajú prioritné oblasti, ktoré sú súčasťou materiálu RRF a špecificky podporujú začiatok reformy dlhodobej starostlivosti, duševného zdravia, reformu primárnej a ambulantnej ústavnej starostlivosti ako aj obnovu nemocničnej infraštruktúry. Na strane druhej Slovensko stále čelí množstvu ďalších problémov a stále nezodpovedalo kľúčovú otázku, a tou je, ako má vyzerať model slovenského zdravotníctva v roku 2030, aby bol fungujúci, zabezpečoval potrebnú starostlivosť a bol udržateľný. Aj preto sa odborníci v sektore zdravotníctva snažili zadefinovať kľúčové problémy a konkrétne riešenia, aby tak prispeli k odbornej diskusii o budúcnosti slovenského systému zdravotníctva.     

Sériu online diskusií inicioval Výbor pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR. Zapojili sa zástupcovia odborných spoločností, nemocníc a poisťovní, analytici, lekári z oblasti onkológie, kardiológie, psychológie a psychiatrie, odborníci na umelú inteligenciu a inovatívne technológie v zdravotníctve. Vladimír Mičieta, predseda Výboru pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR hovorí: „Cieľom expertnej pracovnej skupiny bolo prispieť k reformným snahám v oblasti zdravotníctva. Definovali sme najvypuklejšie problémy a konkrétne riešenia, ktoré by priniesli želaný efekt do systému zdravotníctva na Slovensku. Rozumieme, že Plán obnovy a odolnosti má svoje hranice a mantinely definované Európskou komisiou, ale taktiež máme za to, že na naštartovanie reformných zmien bude pre úspech RRF kľúčová implementácia a udržateľnosť navrhovaných riešení. Taktiež veríme, že Plán obnovy a odolnosti nebude jediným mechanizmom na podporu reformy zdravotníctva na Slovensku. Expertná pracovná skupina ako aj Výbor pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR predkladajú svoje odborné stanovisko relevantným rezortom a médiám. Ponúkame našou expertízu a sme pripravení pomôcť reformným snahám v oblasti zdravotníctva na Slovensku.“ 

  Kľúčová bude implementácia 

  Čerpanie finančných prostriedkov z RRF pre oblasť zdravotníctva je podmienené sériou systémových zmien a reforiem, ktoré musia na seba nadväzovať a dávať jasný pohľad na cieľový stav, ktorý sa má vďaka nim dosiahnuť. Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy a odolnosti Ministerstva financií v SR hovorí: „V rámci zdravia obyvateľov hovoríme o celospoločenskej výzve. Investícia z plánu obnovy a odolnosti vo výške 1,45 mld. € a následné financovanie z EŠIF do zdravia nám otvára dvere, ktoré musíme využiť a postaviť na pevné základy jednu z najdôležitejších oblastí verejnej správy. Kľúčovým faktorom bude implementácia. Práve od nej bude závisieť, či sa nám podarí pretaviť navrhované reformy a investície do reality. MF SR koordinuje implementáciu, pripravilo Zákon o Pláne obnovy a bude nastavovať metodiku. Úspech však bude závisieť aj od jednotlivých vykonávateľov reforiem a investícií. Reformy a investície sme sa spoločne s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny snažili nastaviť realisticky, aby sme vedeli zabezpečiť korektnú implementáciu.“ 

  Z dôvodu zvyšovania tlaku na kvalitu zdravotnej starostlivosti, znižujúceho sa počtu zdravotníckych pracovníkov a nárastu počtu spotrebiteľov zdravotnej starostlivosti, má dnes Slovensko jedinečnú príležitosť využiť zdroje z RRF na naštartovanie reformných zmien v zdravotníctve. Jana Ježíková, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva v SR uvádza„Plán obnovy pre zdravotníctvo bol tvorený tak, aby adresoval najpálčivejšie problémy nášho systému, na ktoré už dlhodobo upozorňuje Európska komisia vo svojich každoročných správach. Najväčšia čiastka bude smerovať do obnovy našich nemocníc, ktoré majú spravidla desiatky rokov a sú vo veľmi nevyhovujúcom stave. Každá investícia, vrátane výstavby nových nemocníc, je prepojená s reformou, aby sme zabezpečili trvalú a udržateľnú zmenu nášho zdravotníctva. Tento plán nám mimo iného prinesie reformu siete nemocníc, primárnej ambulantnej starostlivosti, reformu dlhodobej starostlivosti, ale aj reformu duševného zdravia ako aj mnohých ďalších oblastí." 

  S ohľadom na RRF v kontexte nových technológií a inovácií, ktoré pozitívne ovplyvnia cestu pacienta na Slovensku, Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky dodáva: „Je dôležité, aby digitalizácia nemocníc, telemedicína a zdieľanie výsledkov vyšetrení ako sú CT či magnetická rezonancia, priniesli okrem zlepšenia administratívy aj vyššiu kvalitu služieb pre ľudí. Digitalizácia zdravotníctva urýchli a zlepší prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti, zníži potrebu fyzických návštev u lekára a posunie pacienta do centra pozornosti poskytovaných služieb“. 

  Cieľom dnešného webináru s názvom “Fondy EÚ ako spúšťač kvalitnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku”, ktorý podporili AbbVie s.r.o., Amgen Slovakia s.r.o., BIOGEN s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o, divízia Janssen, Medtronic Slovakia s.r.o., Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Novartis Slovakia s.r.o., Roche Slovensko, s.r.o.,  ako aj cieľom expertnej pracovnej skupiny iniciovanej Výborom pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR, bolo poukázať na obrovskú príležitosť, ktorú RRF pre slovenské zdravotníctvo predstavuje a zároveň ponúknuť expertnú pomocnú ruku v budúcich snahách o lepší systém zdravotníctva na Slovensku. Týmto zároveň ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa zúčastnili na príprave odborného stanoviska:  

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

JUDr. Zuzana Dolinková, Zväz ambulantných poskytovatelov 

Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 

Mgr. MUDr. Marian Faktor, Dôvera zdravotná poisťovňa 

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. FESC, FACC, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a Slovenská zdravotnícka univerzita 

MUDr. Katarína Kafková, Asociácia zdravotných poisťovní 

MUDr. Peter Kenderessy HCS n.o., lekár, pediatrický anestéziológ a intenzivista 

MUDr. Marián Kollár, Slovenská lekárska komora 

Ing. Martin Kultan, Dôvera zdravotná poisťovňa 

MUDr. Ladislav Laho, CSc HCS n.o., lekár, pediatrický intenzivista 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 

PhDr. Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov 

Ing. Iveta Pálešová, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu 

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD., Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze 

MUDr. Igor Pramuk, MPH, MHA, Asociácia nemocníc Slovenska 

JUDr. Peter Sloboda, Union zdravotná poisťovňa 

Martin Smatana, MSc., MSquare 

PharmDr. Ondrej Sukeľa, Slovenská lekárnická komora 

MUDr. Tomáš Szalay, Health Policy Institute 

MUDr. Adriana Šimková, PhD., lekárka, všeobecné lekárstvo 

MUDr. Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky 

Ing. Michal Štofko, PhD., MSquare 

Ing. Martin Vlachynský, INESS 

MUDr. Jozef Weber, Slovenská lekárska komora 

Ing. Ronald Blaško, AmCham Slovensko 

MUDr. Dana Böhmová, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Eli Lilly Slovensko 

MUDr. Monika Filipská, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Amgen Slovensko 

Mgr. Júlia Hurná, PhD., Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Janssen, divízia Johnson & Johnson 

Mgr. Ivan Chalupa, MPH Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Biogen Slovensko 

JUDr. Nikol Kubaská, MPH, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Novartis Slovensko 

Ing. Ľuboš Kuchta, PhD, MPH, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Pfizer Slovensko 

Mgr. Vladimír Mičieta, PhD., Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, SK-MED, Medtronic Slovakia 

PharmDr. Anna Šuvadová, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Janssen, divízia Johnson & Johnson 

Ing. Martina Žemberová, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Roche Slovensko 

  

 

3 komentáre

Někdo tady rozširuje nanoroboty v cévách a tkanivech, třeba číst články a pak se teprve bránit/léčit to: reakcia na: Slovensko potrebuje veľkú reformu systému zdravotníctva, spúšťačom by mal byť Plán obnovy a odolnosti

23.3.2021 16:03
Takže v cévách se na Slovensku i u nás v Čechách šíří nanoroboty na báze vody, článek: https://www.nextech.sk/a/Video--Robot-z-90---tvoreny-vodou A tohle svinstvo - nanobot je poháněno nano generátorem, tady: https://www.nextech.sk/a/Nanogeneratory-naplnene-vodu-zbieraju-energiu-z-takmer-kazdeho-pohybu Vše co to dělá je dráždění tkaniv, třeba na temeně hlavy vzadu v mozku a člověk nezaspí. Nebo třeba, když někdo chce vytřestat honiče z pornhubu, tak jim tohle svinství přesune krevním objěhem do prostaty, kde koncentrace nanitových částic dělá zhluk nebo roztažení prostaty a vyvolává, prosím pěkně, impotenci na přání. Koukám, že jsou tady vyjmenováni lidi se mnoha tituly a všim si to někdo z nich už? Děkujeme za pomoc a nápravu zdravotnictví. S pozdravem, bratři Češi!
Reagovať

RE: A ta dálnice pod Strečnem je už hotová? reakcia na: Někdo tady rozširuje nanoroboty v cévách a tkanivech, třeba číst články a pak se teprve bránit/léčit to:

23.3.2021 18:03
Co ta slovenská dálnice? Je už Strečno propustný? Nebo si vodiči pořád říkaj: Cesta kolem Strečna nebezpečná! Koukám tady na: té, á, trojce, že Matovič odstupuje u vás na Slovensku, je to pravda? Tady v Čechách si stahujem všichni aplikaci do mobilu, kerá se volá: "bez Andreje", skenuješ čárový kód v obchoďáku a nekupuješ nic od Babišovych koglomerátů. Ty nanotechnologie, o kerých tady čtu, to je "děsná hlína", to by se mi tady zišlo při množení zajíců, že by jako byli všechny zajíce nadržený a bola by to děsná pařba i v kuřínu, slepice a tak. Těma nanitama by se daly třeba i léčit cévy, ten cholesterol by to seškráblo zevnitř. Držte se bratři Slováci!
Reagovať

RE: RE: Měřila jsem si IQ na ruské webové stránce a jsem na pokraji vyhynutí, ukázalo mi to přes sto třidset a něco mně ničí reakcia na: RE: A ta dálnice pod Strečnem je už hotová?

29.3.2021 16:03
Já jsem byla takhle tuhle na internetu a vyskočila na mně ruská webofka, že nechte si změřit iq v našim testu. Tak jsem to vyklikala, byly tam nějaké divné logické sledy obrázků a pak výsledek: vaše iq=132. Bylo to na těch webofkách plných těch cracků, něco jako jmeno.webovastranka.cz, už to pak zrušily kvůli kradenému softu na stránkách od lidí, ale tam mne potkalo mnoho zlýho. Pak jsem onemocněla, brala mnohé léky a teď když jsem si měřila iq, tak jsem na hranici debility po tolika lécích iq=85. Jen vás lidičky varuju, nechoďte na torrenty, nebo uloz.to, nebo ty knihovny, keré se tváří, že všecko poskytují zdarma. Někdo je tajně napich a sleduje lidi, kerí pak ničí chemikáliemi a pak jsou tady ještě bonzáci, kerí z toho profitujou, něco jako eštébáci za komoušů. Držte se, tak tohle byl můj příběh, jak mi spadlo iq ze 132 na 85 během pěti-deseti let na těžkých lécích díky servrem jakož uloz.to a jiným vokrádačům, kerí se tváří legálně šmejdi.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať