CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

MF SR vyhlási obstarávanie na prevádzkovateľa systému eKolok

Tlačové správy
0

Ministerstvo financií SR vyhlási obstarávanie na poskytovanie služieb centrálnej evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov a na prevádzkovanie nového centrálneho systému pre platby poplatkov (eKolok). Prevádzkovateľ systému bude zabezpečovať výber, evidenciu, zúčtovanie a vracanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronického systému eKolok a plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy.

Nový systém úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom tzv. elektronických kolkov prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov. Zámerom je zvýšiť komfort občanov a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušiť a sprehľadniť celý systém a zvýšiť kvalitu finančného riadenia príjmov štátu. V rámci nového systému budú napríklad existovať viaceré možnosti platieb, teda bude možné platiť poplatky aj bezhotovostne. Centrálny platobný systém eKolok nahradí súčasnú formu platenia poplatkov papierovými kolkovými známkami postupne v priebehu roka 2014. Pôjde o jeden z najmodernejších systémov platenia poplatkov v Európe. 

Podľa zákona o verejnom obstarávaní je nevyhnutné ku každej zmluve s finančným plnením realizovať verejné obstarávanie, ak sa na danú situáciu nevzťahuje zákonná výnimka. Zároveň však podľa zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkoch môže byť prevádzkovateľom nového systému eKolok iba spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, keďže výnos z týchto poplatkov je príjmom štátneho rozpočtu.

A súčasne je podľa zákona splnomocnený zabezpečovať prevádzku systému len ten subjekt, ktorý doposiaľ vykonával distribúciu a predaj papierových kolkových známok. Zmluva bude uzatvorená na dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

http://www.finance.gov.sk

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať