PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Pandémia prináša revolúciu do vzdelávania

0

Na obmedzujúce opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu reagovali vzdelávacie inštitúcie rôznorodo.  Vo všeobecnosti platí, že školy, ktoré majú solídnu vzdelávaciu prax, učitelia, ktorí boli vyškolení na používanie online výučby, a študenti, ktorí majú prístup k internetu a zariadeniam, boli schopní pokračovať vo vyučovacom procese bez väčšieho narušenia. Ostatní sa snažili robiť to najlepšie, čo mohli, v nádeji, že nejako obstoja v týchto búrlivých časoch.

Vyučovanie pokračovalo, ako to bolo možné, na základe dobrovoľnosti, online výučba sa chápala ako niečo navyše. Mnohí žiaci nemali prístup k počítačom a pripojeniu na internet, učitelia im zadávali úlohy na základe prečítaného materiálu a pod.

Teraz však stojíme zoči-voči problému – to, čo spočiatku vyzeralo ako núdzové opatrenia, tu s nami zostane na dlhý čas, možno aj natrvalo. Odteraz sa musíme pripraviť na život v takom svete, kde vakcína na COVID-19 bude dlho nedostupná, čo znamená, že veľké množstvo obmedzení, ktoré sme už prežili, sa bude opakovať. Počet žiakov v triede bude dlhodobo obmedzený na polovicu, mnohí žiaci alebo učitelia budú musieť byť izolovaní, účasť na vyučovaní bude nepravidelná a mnohé metodiky, ktoré boli používané predtým, sa už nebudú dať uplatňovať.

Táto zmena bude trvalá: vzdelávacia činnosť sa už nebude uskutočňovať buď osobne, alebo online, ale bude to akási zmes. Budeme nepretržite a plynulo prechádzať od jedného k druhému počas celého študentského života – od základnej školy cez strednú školu až po univerzitu. Inštitúcie, riaditelia, učitelia alebo študenti, ktorí sa nedokážu prispôsobiť, jednoducho nebudú mať v tomto novom scenári miesto.

Nový scenár pritom zahŕňa veľa zmien. Predovšetkým musíme vyriešiť tzv. digitálnu priepasť: musíme pochopiť, že každý, kto má v úmysle získať prístup k vzdelaniu (a v mnohých krajinách sa to považuje za univerzálne právo), musí mať nevyhnutne k dispozícii počítač a internetové pripojenie s primeranou šírkou pásma. Táto požiadavka dočasne zvýši bariéry v prístupe k vzdelávaniu a inštitúcie a vlády na to budú musieť reagovať prostredníctvom štipendií, grantov, pôžičiek, darov atď.

Po druhé to bude znamenať, že učitelia musia prehodnotiť svoje metodiky a prispôsobiť ich tomuto novému, zmiešanému vzdelávaciemu prostrediu. Nech boli učitelia akíkoľvek úspešní v predchádzajúcom prostredí, budú musieť pochopiť, že tie časy sú preč a teraz sa treba pripraviť na nové štandardy. Vyžaduje si to otvorenosť k používaniu nových nástrojov, úpravu učebných osnov, metodík hodnotenia a pochopenie úlohy každého prvku v tomto novom prostredí.

A po tretie vzdelávacie a normatívne inštitúcie musia pochopiť, že v tomto novom kontexte už niektoré spôsoby vyučovania nedávajú zmysel. V online prostredí, kde je neobmedzený prístup k informáciám, stráca význam zameranosť na zapamätanie si vecí. Je nahradené potrebou vedieť, ako vybrať a používať informácie vhodné pre každý kontext. Bude treba prejsť od systémov založených na skúšaní, ktoré podporujú uchovávanie vedomostí, na iné, založené na rozvojových projektoch a úlohách. To znamená koniec učebníc ako jediného zdroja vedomostí a hodín, kde učiteľ „prednesie“ učivo a žiaci si píšu poznámky. Namiesto toho sa uplatní „obrátená“ metodika, kde sa študent zameriava na prípravu materiálu a učiteľ venuje čas interakcii (online alebo osobnej), podrobnejšiemu vysvetleniu alebo zodpovedaniu otázok.

Skupinová práca a aktívna účasť sa stanú základnými prvkami vzdelávania, pretože predstavujú spôsob, ako študenti uplatnia získané vedomosti, keď sa dostanú do sveta. Bude treba vyhodnocovať nielen to, čo študent vie alebo nevie, ale aj to, ako to dokáže použiť na presviedčanie ostatných, na to, aby vyjadril svoj názor v skupine či viedol diskusiu. Hodnotenia typu peer-to-peer sa stanú normou. Namiesto skúšania so známkami sa budú používať zložité systémy hodnotiace aktívnu účasť, prácu na školení, projekty, individuálnu a skupinovú prácu a ďalšie kritériá.

Aké nástroje sa budú používať v novom systéme? Bude ich veľa a budú rozmanité, neustále sa vyvíjajúce. A budeme sa musieť odučiť od všetkého, čo sme doteraz vedeli o vzdelávaní, a to aj online vzdelávaní. Online kurzy, kde sa vedomosti uchovávajú v úložisku, ku ktorému majú študujúci prístup vlastným tempom, dokázali len jednu vec: že 90 až 95 % ľudí ich nedokončí. Je to jasný znak zlyhania tohto spôsobu.

Online výučba nebude znamenať, že študenti sa učia samostatne. Naopak, od učiteľov sa bude vyžadovať viac ako kedykoľvek predtým. Veľa hodín budú tráviť na fórach moderovaním konverzácií a otváraním nových diskusných vlákien. Pritom mnoho analytických funkcií a ďalšie nástroje im umožnia urobiť tieto konverzácie lepšími a hlbšími ako rozhovory tvárou v tvár. Budú mať viac príležitostí na ich prispôsobenie a adaptovanie charakteristikám študenta.

Okrem toho sa budeme stretávať s videokonferenčnými nástrojmi, ktoré umožňujú obohatenie obojsmerných interakcií, zdieľanie tabule, okamžité správy. Budeme používať úložiská, virtuálnu realitu, ktorá ponúka pohlcujúce zážitky, simulácie, rôzne typy hier – množstvo funkcií, ktoré sa budú neustále rozvíjať.

Inými slovami, online výučba už nebude iba možnosť. Inštitúcie, ktoré nedokážu ponúknuť kombinovanú metodológiu, ktorá hladko integruje priame a online vyučovanie, budú stále viac zaostávať, až kým jednoducho nezmiznú zo scény. V krátkom čase budú musieť vzdelávacie inštitúcie integrovať núdzové opatrenia do svojho systému ako riešenia schopné poskytnúť efektívne a úplné vzdelávacie skúsenosti. Môže to však výučbe pridať nový rozmer, prispôsobiť ju novému kontextu, urobiť ju pružnejšou a predovšetkým logickejšou.

»  Zdroj:  www.forbes.com

 

Zdroj: www.forbes.com

Všetky autorove články
home office

Pridať komentár