SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Stratégia a akčný plán na podporu elektromobility v SR

0
Ministerstvo hospodárstva SR vníma stále silnejúci trend a preferencie spotrebiteľov inklinujúce k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Z uvedeného dôvodu MH SR predloží vláde SR začiatkom roka 2019 na schválenie Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (ďalej len ­Akčný plán). Akčný plán obsahuje 16 konkrétnych opatrení, ktoré by mali prispieť k tomu, aby spotrebitelia vnímali nízkoemisnú mobilitu ako bezproblémovú, a to i s aspektom zrýchlenia zavádzania príslušnej infraštruktúry, a zároveň boli motivovaní na kúpu elektromobilov. Opatrenia odrážajú ciele vyplývajúce z nasledujúcich strategických dokumentov, vypracovaných Ministerstvom hospodárstva SR: Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky a Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Akčný plán takisto nadväzuje na smernicu Európskeho parl ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita strategia plan podpora