SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Stratégia a akčný plán na podporu elektromobility v SR

0

Ministerstvo hospodárstva SR vníma stále silnejúci trend a preferencie spotrebiteľov inklinujúce k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Z uvedeného dôvodu MH SR predloží vláde SR začiatkom roka 2019 na schválenie Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (ďalej len ­Akčný plán).

Akčný plán obsahuje 16 konkrétnych opatrení, ktoré by mali prispieť k tomu, aby spotrebitelia vnímali nízkoemisnú mobilitu ako bezproblémovú, a to i s aspektom zrýchlenia zavádzania príslušnej infraštruktúry, a zároveň boli motivovaní na kúpu elektromobilov. Opatrenia odrážajú ciele vyplývajúce z nasledujúcich strategických dokumentov, vypracovaných Ministerstvom hospodárstva SR: Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky a Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Akčný plán takisto nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Medzi základné opatrenia patrí kontinuita priamej podpory na používanie ekologických vozidiel či napr. dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry.


Návrh farebne odlišnej ŠPZ pre elektrické vozidlá

Akčný plán je zameraný i na dôsledné uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania aj pri nákupe motorových vozidiel a zavedie napríklad i odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel, ktoré na Slovensku zatiaľ nebolo uplatnené. Ide o zavedenie farebne odlíšiteľného označenia evidenčných čísel elektrických vozidiel.

• Medzi motivačné opatrenia patrí i vstup do nízkoemisných zón či využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami, pričom toto opatrenie bude dočasné a bude nadväzovať na percentuálny podiel novo prihlásených elektrických áut v danom okrese, celkový počet novo registrovaných elektrických áut, časovo obmedzené max. do  roku 2030.

• Takisto sa počíta so zjednodušením administratívne­ho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry v rámci návrhu novej legislatívnej úpravy stavebných predpisov.             

• V rámci Akčného plánu sa pripravuje aj opatrenie na podporu výskumu, vývoja a výroby batérií, ktoré má ambíciu reflektovať na aktuálnu výzvu vytvoriť konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu batérií v Európe, iniciatívu Európskej komisie prostredníctvom platformy Európskej aliancie pre batérie, ako aj práve vznikajúcej Slovenskej aliancie pre batérie. Cieľom opatrenia bude podporiť celý hodnotový reťazec ekosystému batérií na ich konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu.

Prehľad nových stimulov a dotácií

V rámci pripravovaného Akčného plánu MH SR plánuje v budúcom roku vyčleniť milión eur na podporu budovania nabíjacích staníc pre obce a samosprávy. Snahou bude podporiť budovanie potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov.

Plánovaná je finančná podpora pri kúpe vozidiel typu BEV (batériové elektrické vozidlo) a PHEV (plug-in hybridné elektrické vozidlo). Ministerstvo hospodárstva SR sa po úspechu spoločného pilotného projektu so Zväzom automobilového priemyslu SR rozhodlo v tejto aktivite pokračovať. Tentoraz pôjdu prostriedky na podporu kúpy elektromobilov priamo z rozpočtu rezortu hospodárstva, plánuje sa vyčleniť asi 5 miliónov eur.

Aj vďaka takýmto opatreniam budeme elektromobily a plug-in hybridy na našich cestách stretávať čoraz častejšie. Podľa štúdií European Automobile Manufacturers‘ Association (ACEA) je podiel elektricky nabíjateľných vozidiel na trhu podstatný iba v tých krajinách, ktoré poskytujú rozsiahle (fiškálne a nefiškálne) stimuly. Napríklad Švédsko ponúka veľa silných stimulov, čo vedie k podielu na trhu vo výške 5,2 %. Poľsko na druhej strane neposkytuje žiadne stimuly, čo by malo za následok takmer nulový podiel na trhu (0,2 %). Množstvo stimulov a najmä ich peňažná hodnota sa v celej Európe veľmi líši. Mnohé z nových členských štátov EÚ s nízkym podielom na trhu s ECV len ponúkajú výnimku z ročnej cestnej dane pre elektrické vozidlá. Štyri členské štáty EÚ neposkytujú žiadne stimuly: Chorvátsko, Estónsko, Litva a Poľsko.

Kompletné vydanie ročenky ELEKTROMOBILITA 2019 vo formáte PDF

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita strategia plan podpora

Pridať komentár