CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

10. ročník IT Fitness Testu bol rekordný, zapojilo sa doň takmer 45-tisíc ľudí

Tlačové správy
0

V porovnaní s minulým rokom sú však výsledky najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku horšie. Autori to pripisujú vyššiemu počtu respondentov a škôl, ktoré sa do testovania zapojili.

Verziu testu pre stredné a vysoké školy počas certifikovaného testovania vyplnilo 27 436 respondentov (v roku 2020 13 649), priemerná úspešnosť predstavuje 40,18 % (2020 – 61,65 %). Učiteľky a učitelia mali o niečo lepšiu úspešnosť, dosiahla 52,23 %. Na teste pre respondentov starších ako 15 rokov sa zúčastnili študenti z 535 škôl (2020 – 376 škôl).

Verziu testu pre základné školy počas certifikovaného testovania vyplnilo 16 698 respondentov (2020 – 7 246). Priemerná úspešnosť riešiteľov vo veku 7 až 16 rokov predstavuje 39,99 % (2020 – 64,98 %), vo vekovej skupine 7 – 13 rokov dosahuje 36,72 %. Testovaná vzorka učiteliek a učiteľov mala o lepšiu úspešnosť – 57,61 %. Na testovaní pre ZŠ so žiakmi vo veku 7 až 16 rokov sa zúčastnilo 790 škôl (2020 – 445 škôl).

Podľa autorov IT Fitness Testu 2021, ktorí svoje poznatky zhrnuli v záverečnej správe, sa ukazuje, že v školách s lepším výsledkom je oproti minulému roku zníženie úspešnosti menej výrazné. V školách s horším výsledkom sú rozdiely výraznejšie. Aktívnejšie školy, ktoré sa IT vzdelávaniu intenzívne venujú a majú lepšie nastavený obsah a vzdelávací proces, v testovaní dosahujú lepšie výsledky.

Z histórie minulých ročníkov je zjavný trend, že pri dramatickom náraste respondentov klesá priemerná úspešnosť. Potvrdzujú to aj tohtoročné výsledky, ak ich porovnáme s rokom 2020. Autori to okrem iných faktorov prisudzujú aj tomu, že do tohtoročného testovania sa zapojil oveľa vyšší počet škôl, ktoré s IT Fitness Testom nemali žiadne skúsenosti.

Zhoršenie výsledkov je evidentné v základných IT zručnostiach a poznatkoch, ale aj v ich prepojení s praxou. Podľa autorov testu by sa školy mali viac sústrediť na aplikáciu poznatkov z viacerých oblastí, ale aj na prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami. Pedagógovia by mali študentom zadávať úlohy a projekty, pri ktorých musia vykonávať aktivity vyžadujúce i vyššie kognitívne operácie. Pri riešení úloh by mali byť žiaci a študenti kreatívnejší a problémy by mali dôkladnejšie analyzovať.

Autori správy konštatujú, že sa naďalej treba venovať rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti. Javí sa, že žiaci majú málo praktických skúseností a tiež, že málo rozumejú štruktúre textového dokumentu. Rezervy majú aj v práci s interaktívnymi grafmi, porozumením zobrazovaných informácií a hľadaním informácie podľa zadaného kritéria.

Podľa autorov testu stojí za príčinou zníženia úrovne IT zručností viacero faktorov a v každej škole sa mohli prejaviť v inej miere. Napríklad počas dištančného vzdelávania na niektorých školách chýbalo vyučovanie informatiky, alebo prebiehalo v nevhodnej forme.

V roku 2022 má IT Fitness Test pred sebou opäť viacero noviniek. Tou najväčšou je export tohto úspešného projektu za hranice Slovenska, konkrétne do krajín V4. Vďaka podpore z Vyšehradského fondu a spolupráci národných IT asociácií krajín Vyšehradskej skupiny bude test dostupný v Česku, Maďarsku a Poľsku. Zároveň sa pripravuje aj jeho anglická jazyková mutácia.

„Desiaty ročník IT Fitness Testu nám poskytol ucelený obraz o úrovni našich digitálnych zručností  ktoré sú dnes nevyhnutné nielen pri štúdiu či v práci, ale aj v bežnom živote. Veľké rozdiely medzi školami, ktoré sa tento rok do testu zapojili, vnímame ako zdvihnutý prst. Musíme nájsť funkčné riešenia ako zvýšiť digitálne zručnosti nielen mladých ľudí, ale aj staršej generácie. Boj proti digitálnej chudobe je jednou z oblastí, ktorú budeme podporovať tiež z Plánu obnovy a odolnosti. V digitálnej dobe musia mať všetci rovnaké šance a možnosti prístupu k jej benefitom,“ povedala pri príležitosti vyhodnotenia aktuálneho ročníka podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

„Podpora digitálnych zručností je pre náš rezort veľmi dôležitá a to, že digitálne technológie sa stali nedeliteľnou súčasťou nášho súkromného a profesionálneho života sa naplno ukázalo práve počas pandémie. Nestačí sa však spoliehať len na dostupnosť digitálnej techniky na školách. Ak budú učiteľom a žiakom chýbať digitálne zručnosti, nedokážu moderné technológie využívať naplno. Preto oceňujem, že IT Fitness Test nám aj tento rok ukázal skutočný obraz o tom, ako na tom s digitálnymi zručnosťami sme a kde máme pridať. Keďže jedným z cieľov ministerstva školstva je podpora inkluzívneho vzdelávania, chcem rovnako vyzdvihnúť, že sa autorom testu po prvýkrát v histórii podarilo úspešne realizovať test v maďarskom jazyku pre školy s vyučovacím jazykom maďarským,“ dodala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová.

„Digitálne zručnosti nám v nových podmienkach, spôsobených najmä pandémiou COVID-19, dokázali uľahčiť prácu, nakupovanie či kontakt s rodinou. IT Fitness Test je pre všetkých občanov Slovenska skvelým nástrojom, ako si svoje digitálne zručnosti nielen zmerať, ale aj porovnať s európskym priemerom. Teší ma, že sa aktuálny ročník dočkal rekordného počtu účastníkov. K zlepšovaniu digitálnych zručností čoskoro prispejú aj ďalšie európske financie – veď až 21 % celkových prostriedkov z viac ako 6-miliardového plánu obnovy je určených na ďalšiu digitalizáciu vrátane zlepšenia vzdelávania v tejto oblasti. ,Nástrahy‘ digitálnej doby určite lepšie zdolajú tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť nových technológiám a majú lepšie e-zručnosti. Pritom naozaj každý z nás sa môže pripravovať na zelenú a digitálnu budúcnosť, ktorá Európu čaká,“ zhodnotil Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

„Viac ako dvojnásobný počet respondentov oproti minulému ukázal, že znalosť digitálnych zručností je na školách rozdielna a zapojenie sa nových škôl do testovania prinieslo výrazné zníženie celkovej priemernej úspešnosti. Pribudlo totiž veľké množstvo žiakov, učiteľov a škôl, ktorí svoje digitálne zručnosti v IT Fitness Teste testovali vôbec po prvýkrát. Na jednej strane nás teší obrovský počet respondentov, no pokles celkovej úspešnosti by pre nás mal byť varovaním, že v IT zručnostiach majú naše žiačky a žiaci čo doháňať. Pre zamestnávateľov je ovládanie digitálnych kancelárskych nástrojov must–have a absol­venti nemôžu očakávať, že sa im ich neznalosť bude na pracovisku tolerovať. Záverom chcem poďakovať všetkým partnerom, sponzorom, garantom, autorom a prekladateľom testu, ktorí nám s realizáciou 10. ročníka IT Fitness Testu pomohli. Bez nich by sa nám tento úspech nepodarilo dosiahnuť,“ uviedol predseda predsedníctva Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

„Takmer 50-tisícová skupina, ktorá absolvovala IT fitness test nám jednoznačne ukazuje záujem o problematiku poznania IT zručností ľudí. Pre nás je to moment, kde na základe dát a ich analýzy pripravujeme pre Slovensko konkrétne programy zamerané na zlepšovanie zručností a nadobúdanie nových. Naším cieľom je zavádzanie takých riešení, ktoré pomôžu  prekonať nedostatok zručností a pripraviť ľudí na prácu a kvalitný život v súčasnosti aj v budúcnosti – počnúc základným vzdelaním a končiac rozvojom zručností v zamestnaní a celoživotným vzdelávaním. Uvedomujeme si, že Slovensko nevyhnutne potrebuje urýchlene zaviesť do praxe konkrétne zlepšenia pre znižovanie medzery v zručnostiach svojich obyvateľov a práve sem budeme v najbližšom čase smerovať naše aktivity. Okrem balíka ucelených kurzov a vzdelávacích programov predstavíme aj novú iniciatívu – Desatoro znižovania medzery v zručnostiach v súkromnom a verejnom sektore,“ uzavrela riaditeľka pre oblasť vzdelávania zo spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko Marcela Havrilová.

IT Fitness Test

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať