SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

20. výročie založenia Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Tlačové správy
0

Tento rok škola oslavuje 20. výročie od jej založenia. Niekoľko viet o genéze jej vzniku a formovaniu:

"Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, vytvorenia harmónie techniky a umenia. Preto som spojila hravú klasickú animáciu s počítačovou animáciou a tvorbou multimediálnych programov."

"Myšlienka založiť školu animovanej tvorby mi napadla na Vianoce 1993. Fascinovala ma skutočnosť, že použitím počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva realitou, že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia, ale stane sa to súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny, biológie, genetiky, letectva, astronómie, archeológie, kriminalistiky, architektúry… Vtedy ma okolie nebralo vážne, vedelo sa o problémoch animovaného filmu (rozpad Filmových ateliérov Koliba) a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah, nový študijný odbor, čo sa vtedy zdalo nemožným. Dovtedy boli na Slovensku školy len čisto klasického výtvarného smeru. Vedela som, že tie po čase nemôžu mať uplatnenie, pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou. Uvedomila som si, že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama, iba vlastnými silami. Začiatkom januára 1997 som organizovala prvé kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program – Univerzita animovanej tvorby, schválené MŠ SR pod č. 1120, ktoré som realizovala na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU a vo firme INTERLINE. Toto päťročné obdobie sa mi zdalo veľmi zdĺhavé, ale s odstupom času som zistila, že to malo pre mňa nesmierny význam. Získala som mnoho priateľov a odborníkov v animovanej tvorbe, ktorí neskôr začali vyučovať v mojej vytúženej škole. Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bola schválená v roku 2000 a zaradená do siete stredných odborných škôl MŠ SR dňa 17. 1. 2001 pod poradovým číslom 4402/2000-45. V školskom roku 2001/2002 sa prvýkrát na Slovensku otvára denné 4-ročné štúdium v novom odbore animovaná tvorba, neskôr pribúdajú ďalšie študijné odbory – grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn, obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih a 2-ročné pomaturitné štúdium v uvedených študijných odboroch. Zámerom školy nie je len bravúrne zvládnutie grafických, animačných softwarových produktov v oblasti počítačovej techniky, ale najmä vytvorenie kontinuálneho prepojenia tvorivého výtvarného potenciálu žiakov s multimediálnymi technológiami, pretransformovať svoje myšlienky do kultúrnej grafickej podoby a maximalizovať tak možnosti uplatnenia v budúcom zamestnaní."

"V škole okrem pedagógov všeobecnovzdelávacích odborov pôsobia odborníci z praxe, významné kapacity vo svojich odboroch, ktorí získali viaceré významné ocenenia doma aj v zahraničí, ako napr.  Jaroslav Baran, Ľudmila Pavolová, Karol Holubčik, Dušan Blahút, Štefan Martauz, Marian Jaššo, Martin Levinne, Matúš Zajac, Roman Benický, Daniel Brogyanyi, Jakub Čajko, Róbert Szabo, Peter Lehotský, Tomáš Paštéka, Peter Mojžiš, Ľubomír Horník, Miroslav Zvonek, Ivan Holub, Peter Humaj, Matej Vakula, Štefan Kubovič, Jaroslav Varga, Peter Varga, Ján Mózer atď."

"Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave zakúpila Motion Capture, + face Motion Capture (program mimiky tváre), jedinečný 20 kamerový animačný systém na skvalitnenie svojej výučby od anglickej firmy Vicon. Žiaci študijného odboru Animovaná tvorba majú ako jediní na Slovensku k dispozícii animačnú technológiu Motion Capture, ktorá je určená na počítačovú animáciu a tvorbu 3D animovaných filmov. Dvadsať špeciálnych kamier zachytáva polohu markerov, umiestnených na tele herca a pohyb ukladá v 3D programe. Zachytený pohyb sa potom aplikuje na objekty vymodelované v programe Autodesk MudBox a „nakostené“ v Autodesk 3ds Max. Tento spôsob ušetrí žiakom školy mesiace prácnej počítačovej animácie, keďže pohyby, ktoré chcú preniesť do svojich filmov a záverečných prác, môžu sami hneď vymýšľať, uskutočňovať, či opravovať. Následne potom pracujú už s natočenými sekvenciami, dolaďujú detaily a môžu sa venovať post-produkcii. Vo svete je technológia Motion Capture využívaná aj pri tvorbe kultových filmov ako Avatar, Beowulf, Pán prsteňov alebo King Kong, počítačových hier, ako  Assasin´s Creed, Resident Evil, Grand Theft Auto alebo aj Guitar Hero..."

"Škola každoročne organizuje jedinečný Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST, Medzinárodnú súťaž grafického dizajnu stredných škôl – UAT Graphic, Medzinárodnú súťaž fotografického dizajnu stredných škôl – UAT Photo, Medzinárodnú súťaž odevného dizajnu stredných škôl – UAT Fashion a Medzinárodný festival filmov stredných škôl – UAT Film venované špeciálne žiakom stredných škôl. Prezentácia prác na uvedených súťažiach slúži študentom ako konfrontácia nevyhnutná pre ich tvorbu a rozvoj. Snahou festivalu je aj prispieť k oživeniu tradície kvalitnej animovanej tvorby, ktorá už na Slovensku bola. V roku 2014 bola založená Akadémia filmovej tvorby a multimédií pre vzdelávanie dospelých. Študenti po ukončení školy sú pripravení pracovať v slovenských a zahraničných firmách a iných médiách. Tí najlepší pokračujú v štúdiu na vysokých školách – Vysoká škola muzických umení (odbor animovaná tvorba, kameramanská tvorba a fotografia, strihová skladba, bábkarská tvorba – scénografia…), Vysoká škola výtvarných umení (odbor grafika a iné médiá, fotografia a nové médiá, grafický dizajn, priemyselný dizajn, intermédiá a multimédiá…), Fakulta architektúry STU (odbor dizajn výrobkov), pedagogické fakulty, fakulty masmediálnej komunikácie (Trnava, Nitra), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu…) a na vysokých školách podobného zamerania v zahraničí (napríklad: Praha, Zlín, Brno, Ostrava)."

"SŠUPAT je aj ZELENÁ ŠKOLA, ktorej filozofia prechádza všetkými piatimi študijnými odbormi, je nositeľom vlajky Zelenej školy, najväčšieho environmentálneho programu na svete už deviatý školský rok a medzinárodný certifikát Zelenej školy získala už štyrikrát. Prvý raz za úspešné absolvovanie 2-ročného cyklu s témou ODPAD, druhý raz s témou VODA a tretí raz tematikou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY a v súčasnosti sme obhájili znovu tému ODPAD."

Viera Zavarčíková, zriaďovateľka SŠUP animovanej tvorby a Akadémie filmovej tvorby a multimédií

Zobrazit Galériu

SŠUPAT

Všetky autorove články
veda vyskum vzdelavanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať