HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Vývoj pre Android – Android Studio /1.časť

0

V prvej časti seriálu sme podľa aktuálnej situácie predstavili vývojové prostredie Eclipse s doplnkom ADT ako oficiálny nástroj na vývoj aplikácií pre Android. Situácia vIT sa však dynamicky mení aod januára 2015 prezentuje Google ako oficiálny nástroj Android Studio. Preto sme do seriálu operatívne zaradili časť, vktorej predstavujeme nový vývojársky nástroj.

Klasické návyky v novom prostredí

Zmena oficiálne odporúčaného vývojového prostredia je vtomto prípade jednoznačne krok vpred. Zmenili sa niektoré technológie, napríklad prekladač Gradle či IntelliJ IDEA Java IDE. Základné princípy afilozofia zostali zachované, zmenilo sa len používateľské rozhranie. Aj naďalej budete využívať programovací jazyk Java a návrh používateľského rozhrania sa ukladá, prípadne aj vytvára v dokumente XML. Vďaka tomu je migrácia zEclipse na Android Studio rýchla abezproblémová. Aešte jedna dôležitá informácia – projekty vytvorené v Eclipse môžete veľmi jednoducho importovať do Android Studia bez nutnosti predchádzajúceho exportu.

Inštalácia a konfigurácia

Android Studio je kdispozícii na stiahnutie na stránke developer.android.com pre platformy Windows, Linux a Mac OS X. Skôr než začnete inštaláciu, potrebujete mať nainštalovaný balík Java Development Kit, ktorý je kdispozícii na www.oracle.com/technetwork/java. Ak ste dosiaľ využívali Eclipse s doplnkom ADT, JDK už máte nainštalovaný. Na vývoj aplikácií pre Android 5.0 potrebujete verziu JDK 7 alebo vyššiu.

Google prezentuje Android Studio ako oficiálny vývojársky nástroj. Všimnite si v ľavom dolnom rohu, že kdispozícii je aj naďalej Eclipse with ADT.

Súčasťou vývojového prostredia je aj SDK aemulátor platformy Android 5. Inštalácia zaberie na disku približne 3,5 GB. Po prvom spustení sa stiahnu komponenty balíka Android SDK Tools. Následne treba spustiť Android SDK Manager astiahnuť potrebné súbory. Ak sa uspokojíte svývojom pre verzie Android 4.X a5.0, všetky potrebné súbory máte po prvom spustení označené na stiahnutie.

Vytvorenie projektu aplikácie

Postup vytvorenia novej aplikácie je podobný ako vEclipse, Android Studio využíva menej dialógov, ktoré sú oveľa prehľadnejšie. Všimnite si, že môžete vytvárať projekty nielen pre telefóny atablety, ale aj pre zariadenia s Android Wear, napríklad hodinky, apre televízory.

Dôležitý je výber maximálnej a minimálnej verzie SDK. Momentálne je najvyššou dostupnou verziou Android 5.0 (Lollipop) – verzia API 21. Ako najnižšia je v aktuálnej verzii Android Studia implicitne nastavená verzia 4.0.3 (IceCreamSandwich) – verzia API 15. Môžete tak bez obmedzenia používať nové prvky používateľského rozhrania. Vkomentári je uvedené, že túto avyššie verzie využíva 87,9 % androidových zariadení využívajúcich aplikačný obchod Google Play. Treba si uvedomiť, že mobilný telefón má dobu životnosti dva až tri roky, takže prístrojov so staršími verziami rapídne ubúda. Ak napriek tomu chcete podporovať aj staršie prístroje, nastavte minimálnu verziu Android 2.2 Froyo.

Výber SDK

Vytvorte nový projekt. Všimnite si, že dialóg má momentálne tri sekcie: Phone and Tablet, TV aWear. Zprojektu teda môžete vytvoriť aplikácie pre dve alebo všetky tri sesterské platformy. Vytvorenie tandemu viacerých projektov je logické. Používateľ bude mať so sebou wearable zariadenie zároveň s telefónom a tieto zariadenia budú medzi sebou komunikovať. Takisto môže ztelefónu alebo tabletu ovládať televízor.

Môžete zvoliť niekoľko typov hlavnej aktivity aplikácie vrátane mapovej či aktivity typu master-detail. Ďalší postup sa odvíja od nastaveného typu hlavnej aktivity. Ak ste zvolili napríklad typ master-detail, systém vás vyzve na definovanie názvu položky a skupiny položiek.

Platforma Android Wear je príležitosť pre vývojárov na vytvorenie užitočných informácií pre nové typy zariadení. Návrh a vývoj aplikácií pre zariadenia, ktoré nosíme na sebe, napríklad hodinky, okuliare apodobne, si vzhľadom našpecifiká týchto zariadení vyžaduje inú filozofiu než návrh aplikácií pre mobilné telefóny. Aplikácia Wear sa inštaluje buď samostatne, prípadne ak si používateľ do tabletu alebo telefónu nainštaluje aplikáciu využívajúcu súčinnosť s hodinkami, časť aplikácie bežiaca v hodinkách sa do nich nainštaluje automaticky.

Ako rozdeliť úlohy pre spolupracujúci tandem, ak vytvárate projekt s dvoma modulmi mobile awear? Aplikácia na telefóne bude riešiť náročnejšie úlohy, napríklad sieťové komunikácie, intenzívne spracovanie údajov alebo úlohy, ktoré vyžadujú intenzívnu interakciu s používateľom. Na wearable zariadenie sa budú posielať aktuálne notifikácie oukončení činnosti, pripomienky apodobne. Modul wear obsahuje po vytvorení projektu aktivitu "Hello World", ktorá využíva WatchViewStub. Ten prispôsobí návrh používateľského rozhrania aktivity podľa toho, či je obrazovka zariadenia okrúhla alebo hranatá.

Výber typu hlavnej aktivity

Podobne ako v Eclipse aj vAndroid Studiu možno navrhovať dizajn buď vnávrhovom móde, alebo priamo v súbore XML. Ak zvolíte druhú možnosť, Android Studio vám automaticky zobrazuje náhľad zmien. Na rozdiel od Eclipse sa nemusíte stále prepínať medzi oknami Design aXML. Súčasti projektu, s ktorými prídete najviac do kontaktu, sú v zložkách

• manifestst – aplikačný manifest obsahujúci dôležité informácie o projekte

• java – obsahuje súbory s kódom tried v programovacom jazyku Java

• res – v zložke sa nachádzajú súbory XML s definíciou používateľského rozhrania, obrázkov, menu, textových reťazcov ainých objektov

• Gradle scripts – skripty pre kompilátor Gradle. Každý modul má svoj súbor build.gradle.

Používateľské rozhranie Android Studia

Keďže Android je implementovaný na množstve zariadení srôznou uhlopriečkou displeja, rôznym rozlíšením arôznou orientáciou (na výšku či na šírku),vývojári ocenia režim Preview All Screen Sizes, ktorý zobrazí náhľad zmien používateľského rozhrania vnajčastejšie používaných rozlíšeniach.

Mód zobrazenia Preview All Screen Sizes

Spustenia aplikácie na emulátore

Emulátory androidových zariadení, hlavne sprocesorom ARM, sú stále dosť pomalé. Napriek tomu na vývojárskych počítačoch sdotykovým displejom je ilúzia zariadenia s Androidom takmer dokonalá.

Emulátor androidového zariadenia

V budúcom pokračovaní sa budeme venovať využitiu databázy SQLite, ktorá tvorí integrálnu súčasť operačného systému Android amôžete ju svýhodou využiť aj vo svojich aplikáciách na lokálne ukladanie údajov.

Zobrazit Galériu
Android seriál programovanie aplikácia vývoj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať