ANTIK ANTIK ANTIK

Vývoj pre Android - Multimédia / 13. časť

0

Späť na úvod >> Späť na seriál

Moderné telefóny a tablety majú kvalitný hardvér nielen na zobrazovanie fotografií, prehrávanie zvuku a videa, ale aj na ich snímanie a spracovanie. V prenosných zariadeniach sa často využíva možnosť nahrávať hlasové poznámky. Multimédiá sú jedným z hlavných faktorov prispievajúcich k atraktívnosti aplikácie.

Prehrávanie a nahrávanie zvuku a videa

Na podporu práce s multimédiami sú na platforme Android pre vývojárov aplikácií k dispozícii triedy

  • AudioManager – trieda umožňuje aplikáciám prehrávať zvukové efekty a zvukové súbory či ovládať hardvérové ​​zariadenia súvisiace s prehrávaním zvuku, napríklad reproduktory a bezdrôtové slúchadlá
  • SoundPool – trieda obsahuje kolekciu zvukových vzoriek alebo streamov; umožňuje miešať a hrať viac vzoriek súčasne
  • RingtoneManager, Ringtone – na ovládanie zvukov vyzváňania a alarmov
  • MediaPlayer – trieda umožňuje aplikáciám prehrávať audio- a videosúbory
  • MediaRecorder – umožňuje aplikáciám záznam zvuku a obrazu
  • Camera – umožňuje aplikáciám ovládanie hardvéru na snímanie  fotografií

Príklad – prehratie videa

Na zobrazovanie videa sa využíva trieda VideoView, odvodená od triedy SurfaceView, ktorá vnútorne využíva MediaPlayer. Trieda VideoView dokáže načítať videoobsah z rôznych zdrojov a riadiť jeho prehrávanie. V aplikácii zobrazíme okno na prehrávanie videa a integrované ovládacie prvky na riadenie prehrávania. V zložke res vytvorte vnorenú zložku raw a do nej prekopírujte súbor s krátkym videom z internetu.

V layoute hlavnej aktivity bude iba prvok VideoView na prehrávanie videa.

<VideoView
    android:id="@+id/prehravac"
    android:layout_width="480dp"
    android:layout_height="640dp"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:gravity="center" >
</VideoView>

V metóde OnCreate aplikácia získa odkaz na prvok VideoView. Následne vytvára inštanciu triedy MediaController, ktorý obsahuje ovládacie prvky na ovládanie prehrávača. Video sa nahráva cez URI,  ktoré odkazuje na súbor uložený v zložke res / raw. Metóda OnPreparedListener sa bude volať, len čo je súbor s videom načítaný a pripravený na prehrávanie.

Kompletný kód hlavnej aktivity:

public class MainActivity extends Activity
{
      VideoView videoView = null;
 
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
      {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
 
            videoView = (VideoView) findViewById(R.id.prehravac);
 
            final MediaController mediaController =
                         new MediaController(MainActivity.this, true);
           
            mediaController.setEnabled(false);
            videoView.setMediaController(mediaController);
            videoView.setVideoURI(Uri.parse(
                         "android.resource://com.example.video1/raw/demo"));
            videoView.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener()
            {
                   @Override
                   public void onPrepared(MediaPlayer mp)
                   {
                         mediaController.setEnabled(true);
                   }
            });
      }
     
      @Override
      protected void onPause()
      {
            if (videoView != null && videoView.isPlaying())
            {
                   videoView.stopPlayback();
                   videoView = null;
            }
            super.onPause();
      }
}

Príklad: Snímanie fotografie

V príklade budeme aktivovať zosnímanie obrázka tlačidlom a obrázok uložíme do súboru. Používateľské rozhranie bude obsahovať iba jedno tlačidlo.

<Button
    android:id="@+id/captureFront"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:onClick="onClick"
    android:text="FOTO" />

Táto aplikácia bude potrebovať v AndroidManifest.xml povolenie použitia kamery, pretože táto aktivita môže znamenať zásah do súkromia používateľa a zápis do externej pamäte, kam sa uloží zosnímaný obrázok.

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>

Možno budete chcieť nastaviť, aby aplikácia mohla využiť ďalšie funkcie, ako napríklad autofókus či  blesk.

<uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
<uses-feature android:name= "android.hardware.camera.autofocus" />

Najskôr vytvoríme samostatnú triedu UlozFoto, ktorá bude mať na starosti uložiť zosnímaný obrázok. Názvy obrázkov sa budú generovať s využitím dátumu a času. Trieda bude implementáciou PictureCallback.

public class UlozFoto implements PictureCallback
{
  private final Context context;
  public UlozFoto(Context context)
  {
    this.context = context;
  }
 
  @SuppressLint("SimpleDateFormat")
  @Override
  public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera)
  {
    File pictureFileDir = dajAdresar();
    if (!pictureFileDir.exists() && !pictureFileDir.mkdirs())
    {
      Toast.makeText(context, "Nemôžem vytvoriť adresár.",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }
 
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyymmddhhmmss");
    String date = format.format(new Date());
    String photoFile = "Obrazok_" + date + ".jpg";
    String filename = pictureFileDir.getPath() + File.separator + photoFile;
    File pictureFile = new File(filename);
 
    try
    {
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(pictureFile);
      fos.write(data);
      fos.close();
      Toast.makeText(context, "Uložený obrázok:" + photoFile,
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    } catch (Exception error)
    {
      Toast.makeText(context, "Chyba ukladania obrázku.",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }
 
  private File dajAdresar()
  {
    File sdDir = Environment
      .getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
    return new File(sdDir, "FotoMojejAplikacie");
  }
}

V kóde hlavnej aktivity v obsluhe zatlačenia tlačidla voláme metódu takePicture(). Tá definuje iba jeden callback – PictureCallback, ktorý má na starosti uloženie zosnímaného obrázka.

public class MainActivity extends Activity
{
        private Camera camera;
        private int id = 0;
 
        @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView(R.layout.activity_main);
 
          if (!getPackageManager()
              .hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_CAMERA))
          {
            Toast.makeText(this, "Kamera nedostupná",
                     Toast.LENGTH_LONG).show();
          } else
          {
          id = prednaKamera();
            if (id < 0)
            {
              Toast.makeText(this, "Předna kamera nedostupna.",
                  Toast.LENGTH_LONG).show();
            } else camera = Camera.open(id);
          }
        }
 
        public void onClick(View view)
        {
           camera.takePicture(null, null, new UlozFoto(getApplicationContext()));
        }
 
        private int prednaKamera()
        {
          int camid = -1;
          int pocetKamer = Camera.getNumberOfCameras();
          for (int i = 0; i < pocetKamer; i++)
          {
            CameraInfo info = new CameraInfo();
            Camera.getCameraInfo(i, info);
            if (info.facing == CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT)
            {
              camid = i; break;
            }
          }
          return camid;
        }
 
        @Override
        protected void onPause()
        {
          if (camera != null)
          {
            camera.release();camera = null;
          }
          super.onPause();
        }
       }

Príklad: Snímanie fotografie s využitím externej aplikácie

V tomto príklade nebudeme riešiť fyzické zosnímanie obrázka z hardvéru. Aplikácia vytvorí intent, pomocou ktorého oznámi operačnému systému, že potrebuje zosnímať obrázok. Operačný systém vyberie vhodnú aplikáciu na tento účel. Ak je vhodných aplikácií schopných splniť požiadavku deklarovanú v intente viac, vhodnú aplikáciu vyberie používateľ. Používateľské rozhranie bude obsahovať tlačidlo na zosnímanie a prvok ImageView na zobrazenie obrázka.

<LinearLayout ... >
 
    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:onClick="onClick"
        android:text="FOTO" >
    </Button>
    <ImageView
        android:id="@+id/obrazok"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:src="@drawable/ic_launcher" >
    </ImageView>
</LinearLayout>

Keďže aplikácia priamo nepristupuje k hardvéru kamery, nepotrebuje povolenie v manifeste. Toto povolenie, samozrejme, musí mať aplikácia, ktorá preberie intent a vykoná zosnímanie obrázka.

public class MainActivity extends Activity
{
      private static final int REQUEST_CODE = 1;
      private Bitmap bitmap;
      private ImageView imageView;
 
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
      {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
            imageView = (ImageView) findViewById(R.id.obrazok);
      }
 
      public void onClick(View View)
      {
            Intent intent = new Intent();
            intent.setType("image/*");
            intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
            intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
            startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE);
      }
 
      @Override
      protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data)
      {
          InputStream stream = null;
          if (requestCode == REQUEST_CODE && resultCode == Activity.RESULT_OK)
            try
            {
              if (bitmap != null) bitmap.recycle();
              stream = getContentResolver().openInputStream(data.getData());
              bitmap = BitmapFactory.decodeStream(stream);
              imageView.setImageBitmap(bitmap);
            } catch (FileNotFoundException e)
            {
              e.printStackTrace();
            }
            finally 
            {
                 if (stream != null)
                 try {stream.close();}
                 catch (IOException e) {e.printStackTrace();}
            }
        }
}

V budúcom pokračovaní seriálu sa budeme venovať zberu a spracovaniu údajov zo senzorov v telefóne alebo tablete.

 

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
seriál programovanie Android

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať