SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Ďalších sedem projektov informatizácie dostalo zelenú

Tlačové správy
0

Cez eurofondy sa zrealizuje ďalších sedem projektov informatizácie spoločnosti. Medzi prínosy, ktoré pocítia ľudia, patrí napríklad dostupnosť ultra-rýchleho internetu na celom Slovensku alebo zlepšenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom elektronizácie viacerých procesov. Na dnešnom zasadnutí ich schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7), ktorý vedie Úrad podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

„Riadiaci výbor schválil veľmi potrebné projekty, ktoré sú moderné, inovatívne a zefektívnia mnohé procesy, a práve to je cieľom informatizácie spoločnosti. Projekty prinášajú zjednodušenie procesov, transparentnosť či menej byrokracie,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.

Riadiaci výbor OP II – PO 7 dal zelenú týmto projektom:

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (9 321 066 eur) – Hlavným cieľom projektu je poskytnúť transparentné informácie o stave NGA infraštruktúry prostredníctvom investícií pre zabezpečenie meracej techniky. Zároveň sa zdigitalizujú procesy riadenia intervencií do broadbandu, aby štát mohol pri tvorby a monitoringu NGA infraštruktúry efektívnejšie a kvalifikovanejšie sa rozhodovať.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem iného v rámci projektu vytvorí v spolupráci s úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu tzv. Broadband Competence Office, prostredníctvom ktorého bude zabezpečený stály monitoring pokrytia územia SR vysokorýchlostným internetom.

Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie (1 532 688 milióna eur) – Úspešnou implementáciou projektu z dielne Ministerstva zdravotníctva SR sa spomalí súčasný stav zadlženosti v zdravotníctve, pretože náklady na zdravotné výkony budú presne nastavené, ako aj lepšie kontrolované. V súčasnosti totiž napríklad zdravotné poisťovne preplácajú rovnaké výkony rôznymi sumami. Vytvorený bude analytický nástroj, ktorý bude regulovať ceny ambulantnej i ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka získaným dátam bude možné vytvárať modely pre ekonomickú reguláciu v zdravotníctve.

Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) (12 025 750 eur) - Základným cieľom elektronického zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to najmä zdieľaním zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotnými pracovníkmi. Národné centrum zdravotníckych informácií chce prostredníctvom tohto projektu zefektívniť používanie a zvýšiť prínosy systému eZdravie a investovať do jeho rozvoja.

Zdravotnícki pracovníci potrebujú pracovať mimo svojho stolového PC a potrebujú pristupovať k údajom zapísaným v systéme eZdravie (záchranári v sanitke potrebujú pristupovať k zdravotným dátam pacienta). Cieľom projektu je preto zabezpečiť prístup pre zdravotníckych pracovníkov v teréne.

Pre ambulantných poskytovateľov zabezpečí napríklad plné využívanie podpisovania elektronických receptov a zníži náklady lekárov na tlač receptov. Alternatívny mobilný prístup zníži náklady na predvydávanie fyzických ePZP kariet, čo ušetrí viac ako 300 tisíc eur ročne.

Výsledkom bude mobilný prístup do eZdravia, vyčlenenie centrálnych aplikačných komponentov na pracovisku lekára, ako aj implementácia aplikácie na monitorovanie incidentov. 

Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (4 560 387 eur) – Mimovládne neziskové organizácie budú zaregistrované v jednom zozname, ktorý bude aktuálny a jednotný a bude sa nachádzať vo vládnom cloude. Cieľom Ministerstva vnútra SR je vytvoriť kompaktný zdroj informácií o združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách či neinvestičných fondoch. Register bude využívať doteraz vytvorené centrálne komponenty. Projekt očakáva skrátenie lehôt pri vybavovaní na úradoch, zvýšenie transparentnosti procesov, ako aj časovú úsporu pri práci úradníkov.

Online procesy eZdravia (7 492 101 eur) - Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom elektronizácie niektorých procesov významne podporí elektronické zdravotníctvo. Hlavným prínosom projektu je čo najskoršie založenie tzv. EZKO knižky, ktorá je súborom najdôležitejších údajov o pacientovi v elektronickej podobe. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotníci budú môcť ľahko zapisovať údaje a vyhľadať informácie. Projekt prinesie celkové zníženie administratívnej záťaže, časovej náročnosti a nákladov, ktoré sú spôsobené nedostatočnou elektronizáciou procesov.

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ (4 608 150 eur) – Hlavným zámerom projektu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľov, zmodernizovať svoje služby, ako aj zefektívniť celkový výkon. Regulačný úrad bude viac orientovaný na klientov a pri vybavovaní rôznych životných situácií odbremení ľudí od administratívy. Svoje služby chce poskytovať rýchlejšie, kvalitnejšie, ako aj lacnejšie. Do projektu bolo zapracovaných viacero zmien na základe pripomienok Útvaru hodnoty za peniaze, ako je napríklad implementácia služby „správa kmeňových dát“.

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (34 028 859 eur) - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže chce projektom inovovať a elektronizovať evidenciu obvinených a odsúdených, ako aj výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Elektronizáciou sa tiež znížia náklady na papier a tlač dokumentov, či na ich doručovanie. Jedným z cieľov je aj úspešná resocializácia odsúdených, ktorej základom bude príprava na elektronický spôsob komunikácie s orgánmi verejnej moci po prepustení osoby na slobodu.

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
informatizacia projekt ÚPVII

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať