SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Digitálne dvojča vedie podniky k Industry 4.0

Tlačové správy
0

SOVA Digital v úzkej spolupráci so Strojníckou fakultou STU a za podpory spoločnosti SIEMENS pripravila jedinečný projekt - Digitálne dvojča - zameraný na jednoduchý a bezproblémový nábeh slovenských firiem na vlnu technologických inovácií Industry 4.0. Digitálne dvojča má ambície byť aplikované v podstatnej časti slovenského priemyslu. Technologický koncept digitálne dvojča je funkčným systémom priebežnej optimalizácie procesov, ktoré tvorí fyzická výroba v prepojení s vlastnou digitálnou „kópiou". Vytvára prostredie digitálneho podniku, v ktorom firma môže optimalizovať prevádzku priamo počas výrobného reťazca, meniť parametre a procesy výroby a prispôsobovať produkt požiadavkám trhu. Dáta, ktoré behom tejto doby vznikajú, vytvárajú komplexný obraz o danom výrobku a výrobe. Digitálne dvojča informácie zhromaždí a neustále vyhodnocuje. To umožňuje, okrem iného, skrátiť a zefektívniť vývojový cyklus, optimalizovať výrobu, skrátiť dobu nábehu nových výrobkov, odhalí neefektívne nastavenie procesov, či personálnych výkonov. Aplikácia je vhodná a dostupná pre veľkú časť výrobných podnikov na Slovensku a väčšinou si nevyžaduje zásadnejšie zmeny súčasných výrobných zariadení, ani ich obmenu. Je zrealizovateľná v priebehu niekoľkých týždňov ako investícia s rýchlou návratnosťou. „Ak sa zlepšenia vopred otestujú digitálne, môžu byť výsledkom úspory až v desiatkach percent, bez dramatickým investícií, či nutnosti výroby prototypov. To všetko bez chýb a kolízií,“ upresňuje M. Morháč, riaditeľ SOVA Digital. Tlak trhov na kratšie inovačné cykly, nižšie ceny, komplexnejšie výrobky, zvýšenie flexibility, individualizovanú výrobu, či vyššiu produktivitu sa neustále zvyšuje. Ak si chcú slovenské firmy udržať konkurencieschopnosť a miesto na trhu, musia sa prispôsobiť novým nárokom a operatívne optimalizovať výrobné procesy. A hlavne, musia si uvedomiť jednu skutočnosť, že dnes už nejde o to, či to urobiť alebo nie, ale ako rýchlo prispôsobiť svoju výrobu trendom,“ konštatuje Martin Morháč. Riešením je zhromaždenie dát a vzájomné prepojenie produktov, zariadení a ľudí. Väčšina podnikov sa v posledných rokoch problematikou Industry 4.0 začala zaoberať a dnes by mali len pokračovať a použiť nástroje a princípy, ktoré ich posunú významnejšie vpred. „Na aplikáciu Industry 4.0 neexistuje žiadna šablóna. Každá firma potrebuje unikátne riešenie zodpovedajúce jej stratégii rozvoja, charakteru výrobkov a výroby, trhu a predstavám manažmentu. SOVA Digital pristupuje ku každému klientovi individuálne, implementáciou digitálneho dvojčaťa nastavujeme procesy vo firme tak, aby zásadným spôsobom rozšírili možnosti jej rozvoja,zhodnotil M. Morháč.

Digitálne dvojča prínosy využitie existujúcich výrobných strojov, zariadení, prevádzok doplnením drobných komponentov (senzorov, optimalizačných softvérových riešení) zameraných na zber a vyhodnocovanie dát a následnú optimalizáciu výsledkom je nárast produktivity existujúcich výrobných zariadení, schopnosť pružne sa prispôsobiť zmenám v sortimente a takmer okamžite vyrábať v optimalizovanom režime jedná sa minimálnu investíciu s rýchlou návratnosťou (návratnosť by mala byť bežne kratšia ako 6 mesiacov, nemala by prekročiť 12 mesiacov); investícia by sa mala rádovo pohybovať max. v desiatkach tisíc eur krátka doba implementácie riešenia – rádovo týždne okrem nárastu produktivity sú sprievodnými javmi znížená chybovosť, zvýšená kvalita, aplikácia prediktívnej údržby znižuje poruchovosť zariadení a tým aj nákladov koncept digitálneho dvojčaťa je možné využiť vo výrobe, vo výrobnej, skladovej i dopravnej logistike, pri prevádzke zariadení.

Industry 4.0 Industry 4.0 alebo štvrtá priemyselná revolúcia je pomenovanie rozsiahlych zmien prudko vstupujúcich do súčasného priemyslu. Nositeľom týchto zmien je digitalizácia výrobkov, digitalizácia a optimalizácia všetkých podnikových procesov, vrátane služieb. Koncepty Industry 4.0 už dnes prenikajú do výrobného sveta slovenských firiem, tak ako do života každého z nás. V bežnom živote sme napríklad prešli cesty od kníhkupectva k eknihe, od Zlatých stránok k internetovému obchodu, či od taxi k ridesheringu. Svet Industry 4.0 je postavený na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Výsledkom je využitie obrovského množstva doteraz nezachytených a nespracovaných informácií pre podstatne rýchlejšie a lepšie rozhodovanie. Samotné rozhodnutie, či a kedy bude firma investovať do Industry 4.0, je len na nej. Nemusí urobiť všetky kroky hneď, ale všetky kroky musia smerovať k Industry 4.0, inak nebudú podniky vedieť udržať potrebné tempo. Industry 4.0 nie je cieľom, ale cestou k digitálnemu podniku. SOVA Digital je v každodennom spojení so svojimi zákazníkmi, a nepoznáme firmu, ktorá by digitalizáciu, ako podstatu platformy Industry 4.0, nepotrebovala. Do rámcových rozvojových stratégií zahrnuli koncept Industry 4.0 aj kľúčové európske a vládne dokumenty Smart Industrie, či Oznámenie o digitalizácii európskeho priemyslu prezentované Európskou komisiou. Tie pripravujú legislatívne podmienky, školstvo, infraštruktúru, či trh práce na to, aby mohlo dochádzať k masívnej zmene na všetkých relevantných úrovniach. Dôležité je, aby procesy prebiehali v spolupráci s praxou, boli kompatibilné a vychádzali zo zjednocujúcej základne pre rozvoj inteligentného priemyslu na Slovensku. Industry 4.0 je evolučným, nie revolučným procesom a týka sa nás všetkých a aj všetkých firiem, bez ohľadu na ich veľkosť.

Digitálny podnik cieľová stanica Industry 4.0 Digitálny podnik je cieľový stav firmy nachádzajúcej sa v Industry 4.0, v ktorom budú digitálne prepojené a riadené všetky podnikové procesy, cez tzv. SMART prístup budú digitálne komunikovať so zákazníkmi, s dodávateľmi, s ostatným prostredím, budú pritom využívať SMART siete, SMART budovy, SMART logistiku, a budú produkovať SMART produkty. Hlavnou z ciest k digitálnemu podniku je zber dát a ich spracovanie. Dnes firmy mnohé dáta majú, len ich nespracovávajú a nevyhodnocujú. Na zabezpečenie tých, ktoré sú potrebné a zatiaľ sa nezbierajú, stačia jednoduché senzory, alebo dokonca obyčajné čítačky čiarových kódov a nasadenie primeraného softvéru, ktorý dáta zozbiera a vyhodnotí. Čiže, investície a náročnosť výkonu môžu byť minimálne. Rovnako dôležitým prvkom v každom podniku je komunikácia a informovanosť. Tým, že podnik digitalizuje procesy, zbiera a vyhodnocuje dáta, má každý pracovník okamžite dostupné všetky informácie potrebné k práci. Podstatná väčšina firiem na Slovensku nemá nastavené procesy v režime digitálneho podniku. V podnikoch vládne digitálny Babylon - množstvo rôznych dát a dátových systémov v rôznej štruktúre, ktoré je potrebné spracovať a využiť ich tak, aby podporovali rozvoj firmy. Ako vykročiť na cestu Industry 4.0 Inteligentná výroba si už však postupne nachádza cestu do našich podnikov a my sme pripravení pomôcť im v transformácii. S riešeniami im pomáha SOVA Digital a poskytuje komplexný servis v oblasti dizajnovania výroby, zvyšuje kvalifikáciu pracovníkov, realizuje konzultačnú podporu, školenia. SOVA Digital pripravila a naďalej vyvíja komunikačné platformy, v ktorých vysvetľuje problematiku, simulujeme procesy, ktoré približujú riešenia digitalizácie a optimalizácie výroby v jednotlivých firmách. Jedným z krokov na tejto ceste je aj populárne spracovaná webová stránka industry4.sk, prezentačné videá, školiace strediská, či simulačné zariadenia a ďalšie informačno-poradenské formáty pre jednoduchšie zorientovanie sa v téme, možnostiach a aplikáciách riešení.

Usmerňujeme kroky svojich klientov na ceste Industry 4.0, hľadáme reálne riešenia uplatňovať vždy to, čo je pre ich danú potrebu najúčinnejšie. Firmy nás oslovujú, že sa chcú urýchlene transformovať na Industry 4.0. Proces transformácie vždy staviame tak, aby ich zásadnejšie neobmedzoval v produkcii. Myslíme na to, že podniky nemôžu zastaviť výrobu a niekoľko mesiacov sa venovať prechodu na Industry 4.0. Ak chcú firmy prežiť, musia byť schopné prispôsobiť sa zmenám. Evolučné procesy Industry 4.0 je potrebné brať vážne a začať, či pokračovať zodpovedne v prispôsobovaní. Spoločnosť SOVA Digital poskytuje poradenstvo v oblasti dizajnovania a optimalizácie výrobných procesov v podnikoch v súvislosti s globálnymi technologickými zmenami Industry 4.0 a prechode k digitalizácii podnikov.

Redakcia

Všetky autorove články
Siemens

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať