SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Do rozvoja Slovenska zapojíme medzinárodných expertov

Tlačové správy
0

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) preberá riadenie kvality v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. V praxi to znamená, že na každý národný projekt financovaný z tohto operačného programu budú dohliadať experti úradu. Cieľom tohto nového prístupu je zvýšenie kvality služieb pre občanov, rýchle riešenia jednotlivých problémov v informatizácii, ešte výraznejšia kontrola a usmerňovanie čerpania eurofondov, ale aj reálny rozvoj inovácií na Slovensku. Limitované finančné zdroje štátneho rozpočtu a nedostatok vlastných odborníkov bude riešiť vyhlásením medzinárodného tendra s využitím eurofondov. Odborné tímy úradu by tak mali už na budúce leto byť posilnené o slovenských i zahraničných expertov renomovaných spoločností.

Vyhlásenie súťaže je plánované v najbližších týždňoch. Predtým však súťažné podklady, ktoré úrad pripravoval niekoľko mesiacov, musia skontrolovať  riadiace orgány jednotlivých operačných programov – ministerstvá vnútra a dopravy, úrad vlády aj Úrad pre verejné obstarávanie. 

Úrad využije na koordináciu viac ako 13 miliárd eur  alokovaných v eurofondoch a na riadenie kvality projektov v oblasti informatizácie v celkovej hodnote až 700 miliónov eur aj externých špecialistov. Tých plánuje obstarať prostredníctvom rámcovej dohody v predpokladanej hodnote 19,7 milióna eur bez DPH na obdobie 24 mesiacov. Na financovanie budú využité eurofondy - Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Technická pomoc a Operačný program Efektívna verejná správa.

Pripravovaný medzinárodný tender bude rozdelený na tri časti - Komplexná odborná podpora riadenia IT projektov, Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy a Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu a sekcie riadenia investícií v oblasti programového a projektového manažérstva. Na každú časť bude uzavretá samostatná Rámcová dohoda s tromi najúspešnejšími uchádzačmi. Čiastkové zákazky na konkrétne riešenia budú zadané tomu z troch uchádzačov, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku na základe stanovených M.E.A.T. kritérií.

Pri vzniku úradu sme si stanovili ako našu ambíciu prinášať lepšie výsledky pre občanov – tvoriť verejnú hodnotu. Existuje celý rad moderných prístupov k riadeniu štátu, viaceré pochádzajú zo súkromného sektora. Niektoré z nich už na Úrade pilotujeme. Ako príklad uvediem koncept implementačnej jednotky v rámci projektu hodnoty za peniaze či verejné híringy pri príprave projektov v informatizácii. Ide často o postupy, ktoré implementujeme v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami či expertnými spoločnosťami. Vyhlasujeme preto veľký medzinárodný tender a posilníme svoje tímy o expertízu slovenských i zahraničných odborníkov - ľudí s praktickými znalosťami a skúsenosťami z oblastí, v ktorých úrad pôsobí. Zásahom do riadenia a centralizovaním expertov tak dosiahneme zmenu, ktorá investíciu niekoľkonásobne vráti,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Alena Sabelová. „Dôležitým prínosom takejto spolupráce bude prenos tej najlepšej medzinárodnej praxe do prostredia slovenskej verejnej správy. Je samozrejmosťou ako úradu, ktorý sa hlási k hodnote za peniaze, že pri využívaní externých expertov budeme prísne hodnotiť ich výstupy, a tam, kde dokážeme plniť úlohy vlastnými zamestnancami, tam tak urobíme. Nebudeme ani vystavení riziku, že v budúcnosti po skončení zmlúv stúpnu naše personálne náklady,“ dodala. „Občanov nezaujíma, koľko stratégii či akčných plánov vláda prijala, ale či verejné politiky zlepšujú ich život,“ uzatvorila A. Sabelová.

Pri tendri využije  úrad najlepšie európske skúsenosti (best practices), tzv. M.E.A.T kritériá, čiže kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (The Most Economically Advantageous Tender). Týmto spôsobom je v Nórsku obstarávaných až 90 percent služieb. Kritériá budú nastavené tak, aby sa maximalizovala hodnota služieb za peniaze, hodnotiť sa nebude len najnižšia cena, ale aj kvalita tímu expertov a reakčný čas poskytovateľa služby na zostavenie tímu expertov.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Výsledkom centralizácie riadenia kvality pri informatizácii by malo byť menej papierov a kratší proces vybavovania jednotlivých záležitostí občanov i podnikateľov, a teda ušetrenie ich financií i času.  Každá služba bude pripravená a posudzovaná z pohľadu celého jej životného cyklu, teda podľa princípu:  vytvoriť – udržiavať - zlepšiť.

Očakáva sa aj zlepšenie procesov a zvýšenie efektivity pri poskytovaní týchto služieb ako napr. katastra, živnostenského registra, obchodného registra,  dopravy, zdravotníctva, školstva. Špecialitou bude analýza a mapovanie kvality dát informačného systému verejnej správy, teda správnosť údajov, ktoré na automatické riešenie životných situácií ľudí potrebujú rôzne úrady.

Vysúťažení experti budú spolupracovať na prípravách Štúdií uskutočniteľnosti, detailných funkčných špecifikácií,  analýz rizík, plánov testovania. Ich úlohou tiež bude príprava testovacích scenárov k dodávaným riešeniam v informatizácii služieb štátu a verejnej správy. Budú však aj oponentami  pri záverečných správach projektov a súčasťou kontrol v projektoch. Pripravia analýzy pre nové informačné systémy verejnej správy a v prípade potreby pomôžu pri krízovom riadení. Celkovo pokryjú oblasti eGov služieb, životných situácií, aplikácií vo verejnej správe, komunikačnej infraštruktúry, ale aj informačno-komunikačných technológií a dát vo verejnej správe.

V oblasti  eurofondov a investícií sa zamerajú na komplexný programový a projektový manažment, analýzy výsledkov auditov a kontrol čerpania, externé hodnotenia EŠIF, ako aj na krízové riadenie operačných programov a posudzovania výziev. Očakáva sa zvláštna pozornosť stratégii inteligentnej špecializácie pre Slovensko, a to aj po roku 2020. Riešené budú vzťahy medzi výskumom a priemyslom a ekosystém verejného financovania výskumu a inovácií u nás v porovnaní s krajinami EÚ či OECD.


Len pri úvodnom projekte odstraňovania papierových výpisov zo 4 registrov (známy pod názvom Vojna proti byrokracii) ušetria ľudia 620 tisíc hodín na úradoch a približne 3,5 mil. eur na poplatkoch

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
rozvoj Slovenska informatizacia integracia infrastuktura

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať