SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

ESG. Naliehavosť začína byť hmatateľná.

Tlačové správy
0

Zástupcovia firiem, štátu a expertného sektora sa dnes stretli, aby spoločne pokračovali v tvorbe udržateľnej budúcnosti. Takej, v ktorej sa darí zodpovedným podnikateľom, zodpovedným procesom a zodpovedným rozhodnutiam, ktoré zanechávajú pozitívny odkaz pre budúce generácie. Cieľom ESG je zapájať zodpovedné postupy do jadra obchodných operácií firiem s cieľom tvoriť dlhodobú pozitívnu hodnotu pre celú spoločnosť. Práve aktivity firiem majú za pomoci smerníc ESG prispieť k zmierneniu klimatickej zmeny s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

SAMSUNG 042024 Advertisement

V roku 2022 schválila Európska komisia smernicu, ktorou sa do praxe uvádza ESG reporting. Jeho zavedenie predstavuje významný posun smerom k väčšej transparentnosti a zodpovednému podnikaniu, ale prináša aj povinnosti, ktoré spoločnosti doteraz nemali. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že ide len o plnenie regulačnej povinnosti, ESG predstavuje aj príležitosť. Práve vďaka ESG môžu firmy otvorene hovoriť o svojich hodnotách, prezentovať vlastný prístup k zodpovednému podnikaniu a odlíšiť sa v konkurenčnom prostredí.

Pre podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je dôležité podporovať moderné a čisté technológie zodpovedné voči životnému prostrediu, ktoré zároveň zlepšia podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť, ale taktiež zreálnia legislatívne procesy a intenzívnejšiu komunikáciu v oblasti biznisu či so štátnymi inštitúciami. „Uvedomujeme si dôležitosť dopadov klimatickej zmeny, no zároveň aj fakt, že zelenú transformáciu musíme robiť zmysluplne, efektívne a najmä ju nerealizovať tempom a v rozsahu, ktorý zničí našu konkurencieschopnosť, ohrozí pracovné miesta a dá výhodu štátom, ktoré benefitujú z toho, že životné prostredie nechránia. Nemôžeme pritom podľahnúť slepému aktivizmu a ideológii, ktoré budú odtrhnuté od reality,“ zdôraznil Tomáš Taraba, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR.

Smernica o vykazovaní udržateľnosti podnikov, ktorú schválila Európska komisia, ukladá povinnosť veľkým subjektom verejného záujmu, vykazovať informácie o udržateľnosti. Už dnes je však zrejmé, že túto povinnosť nadobudnú aj ďalšie veľké firmy a od 1. januára 2026 sa povinnosť bude vzťahovať aj na malé a stredné firmy, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členských štátov. “Klimatická zmena predstavuje ohrozenie nielen našej prírody, ale aj našej civilizácie a ekonomiky. Zároveň je riešenie klimatickej krízy najlepšou a najväčšou príležitosťou našej doby pre celý biznis sektor a priemysel. Trvalá udržateľnosť musí ísť preto ruka v ruke s ekológiou, sociálnou politikou a profitom našich podnikov. Ekológia a šetrnosť k planéte ako súčasť nového biznismodelu sú tak jedným z kľúčov pre budúcu úspešnosť každej firmy pôsobiacej nielen na trhu v EÚ, ale v celom svete,” hovorí Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu.

Klimatická zmena, sociálna nerovnosť a zlyhania v riadení spoločností si vyžadujú okamžité riešenia a opatrenia. Investori, zákazníci, finančné inštitúcie, zamestnanci, regulačné orgány a mnoho ďalších zainteresovaných strán začínajú nanovo skúmať zodpovedné podnikanie v kontexte výkonnosti ESG spoločností. “Skutočne verím, že obchodní lídri a osoby s rozhodovacou právomocou uznávajú, že skutočná udržateľnosť zahŕňa komplexný pohľad. Taký, ktorý vyvažuje planétu, ľudí ako aj spodný riadok výkazu ziskov a strát firiem a prináša spoločnostiam nielen riziká súvisiace s udržateľnosťou, ale aj príležitosti. Spoločnosti, ktoré zanedbajú tieto sprievodné faktory, riskujú poškodenie dobrého mena, finančné straty a zníženú dôveru zainteresovaných strán,” uzatvára Erika Vitálošová, predsedníčka výboru pre ESG na pôde Americkej obchodnej komory v SR.

Prístup ESG vznikol na základe teórie spoločensky zodpovedného podnikania. Konferencia Americkej obchodnej komory v SR na túto tému predstavuje platformu, na ktorej sa stretávajú myšlienkoví lídri, odborníci z odvetvia a tvorcovia zmien. Nad rámec tradičného zamerania na zelené iniciatívy sa táto konferencia ponorila aj do kritických tém, ktoré formujú budúcnosť zodpovedného podnikania. S podporou našich členov a partnerov konferencie, ktorými sú CITI, CORWIN, EY, PWC, Wolf Theiss, EnviPak, ING, KB, Seesame, Heineken a Nextech sa podujatie zameriavalo aj na presadzovanie udržateľnosti, podporu spolupráce a podnecovanie pozitívnych zmien aj do budúcna.

O Americkej obchodnej komore v SR       

Americká  obchodná  komora  na  Slovensku  je nezávislá nezisková  organizácia  financovaná  výhradne z  príspevkov svojich  členov.  Na Slovensku  pôsobí  už  30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Medzi kľúčové piliere aktivít komory patrí vymožiteľnosť práva, zdravotníctvo, školstvo a regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem. Medzi ne patria najväčší zamestnávatelia v krajine, ale aj malé a stredné podniky, ktoré sú kľúčovým pilierom ekonomiky každej krajiny, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk/ a na sociálnych sieťach: LinkedIn, Instagram, Facebook, či YouTube.

Natália Spodniak, Americká obchodná komora v SR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať