SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Ericsson: Pacienti vďaka 5G získajú väčšiu kontrolu nad svojím zdravím

Tlačové správy
0
  • Spoločnosť Ericsson zverejnila svoju najnovšiu štúdiu spotrebiteľského správania ConsumerLab, venovanú zdravotnej starostlivosti a starostlivosti v domácom prostredí. Správa odhaľuje pohľad spotrebiteľov na vplyv 5G na budúcnosť zdravotnej starostlivosti a jej premenu v oblasti preventívnej, rutinnej a pooperačnej starostlivosti.
  • Hlavné zistenia štúdie Ericsson ConsumerLab:
  • pacienti sa domnievajú, že on-line konzultácie odstránia dlhé čakacie doby
  • spotrebitelia veria, že s pomocou nositeľnej elektroniky získajú väčšiu kontrolu nad monitorovaním zdravia, pričom vďaka 5G sa zvýši jej spoľahlivosť a bezpečnosť
  • používatelia v oblasti služieb a priemyslu počítajú s rozšíreným online prístupom k centralizovaným údajom o pacientoch s cieľom pozitívne ovplyvniť zdravotnícke služby

V správe sa uvádza, že siete ďalšej generácie budú kľúčové pre transformáciu zdravotnej starostlivosti, poskytujúcu efektivitu, mobilitu a nízku latenciu. Siete sa stanú prostriedkom pre širokú škálu aplikácií vrátane vzdialeného monitorovania prostredníctvom nositeľných medicínskych zariadení, virtuálnej interakcie medzi lekármi a pacientmi a diaľkovo ovládanej robotickej chirurgie.

Hlavné zistenia správy
1. Postupujúca decentralizácia zdravotnej starostlivosti, ktorá sa presúva z nemocníc do domácností.

Spotrebitelia sú frustrovaní z nepríjemného čakania u lekára; 39 percent chronicky chorých pacientov dáva prednosť online konzultáciám pred osobným stretnutím.

Takmer dvaja z troch spotrebiteľov tvrdia, že nositeľná elektronika, ktorá monitoruje a riadi podávanie liekov, je dôležitá pre lepší manažment chronických ochorení a znižuje počet návštev lekára.

Viac ako polovica rozhodovateľov zo všetkých odvetví sa domnieva, že decentralizácia zdravotnej starostlivosti do miestnych centier zlepší efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a prispeje k riešeniu nedostatku zdrojov v zdravotníctve.

Obr. 1: Ako spotrebitelia vnímajú aktivity, ktoré zjednodušujú manažment zdravotnej starostlivosti.

(Zdroj: Ericsson ConsumerLab, 2017)

2. Údaje o pacientoch sú stále viac centralizované, v dôsledku čoho sa z nemocníc stávajú dátové centrá.
Viac ako 35 percent spotrebiteľov tvrdí, že on-line prístup do centrálneho úložiska zdravotných záznamov im pomôže zjednodušiť a riadiť kvalitu a efektívnosť ich zdravotnej starostlivosti; 45 percent odborníkov z rôznych odvetví považujte centrálne úložisko dát za prelom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prístup k údajom o pacientoch sa považuje za dôležitý pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Lekári sa stanú vedcami pracujúcimi s dátami a najdôležitejšia bude bezpečnosť údajov, keďže až 46 percent rozhodovateľov z rôznych segmentov už v súčasnosti považuje bezpečnosť osobných údajov za problém.

3. Rastúca závislosť od nositeľných zariadení a vzdialenej liečby zvyšuje význam 5G pre poskytovanie spoľahlivých a bezpečných služieb.

Obr. 2: Ako spotrebitelia vnímajú zjednodušenie preventívnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nositeľnej elektroniky (Zdroj: Ericsson ConsumerLab, 2017)

56% spotrebiteľov sa obáva, že ich nositeľným elektronickým zdravotníckym pomôckam sa vybijú batérie; 42 percent rozhodovateľov z rôznych priemyselných odvetví očakáva, že energetická náročnosť zariadení, pripojených do 5G siete, sa bude znižovať.

61 percent spotrebiteľov v súčasnosti považuje vzdialenú robotickú chirurgiu za riskantnú, pretože sa spolieha na internet; 35% rozhodovateľov z rôznych priemyselných segmentov očakáva, že 5G siete poskytnú spoľahlivé pripojenie s nízkou latenciou.                               

47 percent rozhodovateľov v oblasti telekomunikácií tvrdí, že bezpečný prístup k online centrálnemu úložisku dát je kľúčovou výzvou a očakávajú, že 5G siete budú túto otázku riešiť.

4. Rastúce očakávania spotrebiteľov, časovo neobmedzený prístup k dátam pacientov a zvýšené využívanie internetu zároveň spôsobujú, že na poli zdravotníckeho priemyslu sa uplatnia netradiční hráči.
Výrobcovia zdravotníckych technológií a vývojári aplikácií už ponúkajú služby, ktoré presúvajú zdravotnú starostlivosť mimo nemocníc. Napríklad zariadenia od izraelského startupu Tyto a firmy MedWand Solutions z Las Vegas umožňujú lekárom vyšetrovať pacientov na diaľku u nich doma.

Hráči mimo segmentu zdravotníctva už v súčasnosti získavajú časť svojich celkových príjmov zo zdravotnej starostlivosti – napríklad vývojári aplikácií 13 % a telekomunikačníoperátori 9 %. Podľa odborníkov sa do roku 2020 očakáva, že tieto podiely dosiahnu 19 % a 13 %. Navyše, investície startupov do digitalizácie zdravotnej starostlivosti za posledných 7 rokov vzrástli z 1,5 mld. USD (1,34 mld. EUR) na približne 7 mld. USD (6,24 mld. EUR).

Vznikajú stále sofistikovanejšie medicínske zariadenia, aplikácie a zdravotnícke pomôcky. Napríklad Swansea University z Veľkej Británie plánuje testovanie inteligentných obväzov s technológiou 3-D potlače, ktoré používajú bezdrôtové 5G dáta a senzory nano-veľkosti na prenos informácií, ktoré umožňujú lekárom prispôsobiť liečbu procesu hojenia rany.

Aktuálna správa Ericsson ConsumerLab zahŕňa poznatky z internetového prieskumu, uskutočneného medzi 4500 pokročilými používateľmi smartfónov a širokopásmového pripojenia v Nemecku, Japonsku, Južnej Kórei, Veľkej Británii a Spojených štátoch a z internetového prieskum medzi 900 používateľmi s rozhodovacou právomocou zo šiestich priemyselných odvetví v týchto krajinách - zdravotníctvo, poisťovníctvo, výroba a distribúcia zdravotníckej techniky, telekomunikácie, vývoj a agregácia aplikácií a vládne regulačné orgány.

Prečítajte si celú správu Ericsson ConsumerLab: Healthcare to Homecare

Zobrazit Galériu

Ericsson

Všetky autorove články
Ericsson

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať