S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Geografický informačný systém a spracovanie veľkého objemu priestorových dát

0

Priestorové informácie tvoria dnes pevnú súčasť kľúčových rozhodovacích procesov, či už ide o podnikový GIS na úrovni jedného mesta, alebo na celoslovenskej úrovni. Moderný geografický systém obsahuje priestorové údaje ­zobrazené vo viacerých vrstvách, ktoré si koncový používateľ vie spravovať podľa svojich špecifických požiadaviek. V istej fáze takmer vždy nastane moment, keď bude potrebné v GIS-e spracovať veľký objem údajov. V súčasnosti sa prudko rozvíjajú metódy získavania, resp. poskytovania údajov, ktoré sú súhrnne označované ako big data. Vo všeobecnosti možno takéto údaje rozdeliť na dve skupiny: Interné a Externé dáta.

Možnosti získavania interných údajov sú v každej organizácii obmedzené z pohľadu ľudských zdrojov, technológií, ale aj z pohľadu nutnosti spracovania extrémneho objemu údajov za krátky čas. Jeden z príkladov je veterná kalamita Žofia, ktorá zo dňa na deň (14. – 15. 5. 2014) zmenila charakter mnohých lesných porastov na Slovensku. Zrazu nastala potreba čo najrýchlejšie spracovať obrovský objem údajov, keď lesníci museli fyzicky prejsť terén, aby zmapovali všetky sústredené aj rozptýlené lokality kalamity. Výsledkom päťdňovej intenzívnej práce bol spracovaný kvalifikovaný odhad asi 3 miliónov kubických metrov kalamitného dreva na viac ako 40 000 ha. Práve takéto krízové situácie sú dôkazom, že dnešné moderné geografické informačné systémy zvládajú aj neštandardne zvýšenú aktivitu používateľov a zároveň dokážu veľký objem dát aj spracovať. 

V praxi sa však viac stretávame s externými zdrojmi údajov, keď priamo autor (zodpovedná osoba) v pravidelných intervaloch poskytuje údaje tretím stranám. Pri priestorových údajoch je dnes najmodernejší spôsob poskytovať údaje vo forme tzv. mapových služieb, keď sa dáta ­publikujú podľa presne definovaných štandardov OGC (Open Geospatial Consortium) na použitie v geografických informačných systémoch. To sa však netýka výhradne grafických údajov, ale aj negrafických, tzv. opisných údajov, nad ktorými sa tiež dajú realizovať rôzne analýzy presne podľa požiadaviek.

V konečnom dôsledku dnes v geografickom informačnom systéme možno kombinovať údaje z viacerých zdrojov a koncový používateľ ani nemusí vedieť, že zobrazené údaje, naprí­klad o potrubí, spracoval externý geodet a ich zdrojom je lokálny mapový server. Zároveň je formou opisných informácií ku každému potrubiu priradená informácia z kontrolných inšpekčných meraní, ktoré zrealizoval niekto ďalší a zistil, že viaceré potrubia sú v havarijnom stave. Iný prípad sú napríklad údaje katastra nehnuteľností, ktoré sú v tom istom geografickom systéme zobrazené z externého zdroja ako mapová služba. Urobiť následne analýzu, na akých parcelách sa budú meniť potrubia, ktoré sú v havarijnom stave, je úloha na pár sekúnd. Výstupom môže byť report zoznamu parciel, na ktoré bude nevyhnutné vybaviť povolenie na vstup na účel vykonania opravy.


Ukážka zobrazenia komplexnej informácie v GIS-e – lesnícka porastová mapa

Bežný výstup z geografického informačného systému sú priestorové analýzy. Najtypickejší príklad, ktorý už dnes väčšina ľudí považuje za samozrejmosť, je trasovanie, teda výpočet dĺžky a časovej vzdialenosti z mesta A do mesta B. Rovnako je pre mnohých ľudí samozrejmé publikovanie údajov z rôznych inteligentných náramkov o tom, kde kto behal, robil túru či bicykloval. Rozvoj mobilných technológií tak prakticky sprístupnil neobmedzené množstvo priestorových informácií o polohe kohokoľvek, kto disponuje smartfónom. 

Výzva dnešnej doby, a to nielen pre geografický informačný systém, tak spočíva v schopnosti spracovať zozbierané dáta v krátkom čase a ich následnom využití. Súvisí to nielen s priestorovou a časovou presnosťou (až po úroveň zachytávania pohybu v reálnom čase), ale aj s aktuálnosťou údajov. Takmer každý, kto pracuje s geografickým informačným systémom v podnikovom prostredí na Slovensku, riešil úlohu  zobrazovania aktuálnych údajov o parcelách katastra nehnuteľností. Mať vždy ak­tuálne údaje zhruba o 7,5 milióna parciel registra C alebo takmer 28 miliónoch vlastníkov v prípade celého Slovenska je požiadavka na každý podnikový geografický informačný systém. Aj preto je dnes priam nevyhnutnosť využívať mapové služby katastra nehnuteľností v GIS-och tak, aby bola zabezpečená presnosť a aktuálnosť údajov.

Jeden z charakteristických problémov geografického informačného systému nie je len jeho komplexnosť (väčšinou je snaha dať tam toho čo najviac), ale aj jeho prehľadnosť, jednoduchosť a čitateľnosť. Asi každý dodávateľ GIS-u sa stretol s informáciou, že systém je zložitý, neprehľadný alebo komplikovaný. Odpoveď je často jednoduchá. Áno, je. Na druhej strane práve objem údajov z neho robí veľmi silný rozhodovací nástroj. Každý systém je iba taký dobrý, aké údaje obsahuje. Sprístupniť koncovému používateľovi iba tie údaje a tie funkcie, ktoré potrebuje, je dnes nevyhnutná vlastnosť dobrého GIS-u.

Príkladov na spracovanie veľkého objemu údajov v GIS-e možno uviesť ešte mnoho. Čím väčšie územia a viac zdrojov údajov, tým je väčšia pravdepodobnosť potreby spracovať big data. Cieľom tohto článku nebolo vyčerpať možnosti big data v GIS-e, ale poukázať iba na niektoré viac či menej typické príklady využitia spracovania priestorových údajov v geografickom informačnom systéme.

Zobrazit Galériu
GIS

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať