SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Súťaž o IT Firmu roka 2020 a IT Projekt, IT Produkt, IT Osobnosť a IT NEO roka

O podujatí
0

IT GALA je najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií, ktoré sa každoročne organizuje už od roku 2001. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu NEXTECH a portálu NEXTECH.sk. Slávnostný večer IT GALA prebieha za účasti približne 750 účastníkov -  zástupcov najvýznamnejších firiem info-komunikačného priemyslu, vedúcich predstaviteľov štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora. 

Súčasťou slávnostného večera je aj súťaž, do ktorej prihlasujú spoločnosti svoje nominácie vyplnenim nasledovných dotazníkov:

IT osobnosť 2020                               IT produkt 2020                              IT projekt 2020
                                                                                                     

Vyplnené dotazníky posielajte do 28. augusta 2020 na adresu lgebauerova@nextech.sk. .Na základe údajov z dotazníkov odborná  porota najprv zostavuje širšiu platformu, potom hlasovaním zostavuje užšie nominácie troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia.

Ceny v jednotlivých kategóriách udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku. 

Kritéria hodnotenia IT OSOBNOSŤ roka:

- prínos k technickému rozvoju v oblasti IT
- prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku
- účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie
- podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)      

Kritéria hodnotenia IT PRODUKT roka:

- inovatívnosť a originálnosť
- dizajn a úžitkové vlastnosti
- prínos pre cieľovú skupinu
- využívanosť                                                                                         

Kritéria hodnotenia IT PROJEKT roka:

- prínos pre cieľovú skupinu
- originálnosť a unikátnosť riešenia
- efektivita vynaložených prostriedkov
- využívanosť výsledkov projektu
- referencie projektu

Kritéria hodnotenia IT NEO roka:

- medziročný rast
- inovatívnosť spoločnosti (služby a produkty)
- medziročný rast počtu zákazníkov, resp. nové služby a produkty uvedené na trh, vstup na nové trhy v roku 2019, medziročný rast počtu zamestnancov
- inovatívnosť pracovného prostredia, spoločenský prínos, postoj k spoločenskej zodpovednosti, environmentálny rozmer

V kategórii IT FIRMA roka 2020 sa vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček zostavujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (NEXTECH/PC REVUE). Hlavným kritériom na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem v odvetví informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti. Z týchto firiem sa vyberá 100 s najvyššou EBITDA, teda ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Vybraté spoločnosti sa následne hodnotia z hľadiska výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov môže spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov podľa toho, ako sa umiestnila v rebríčku pri jednotlivých ukazovateľoch. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu spoločnosť je 400. Hodnotia sa spoločnosti, ktorých účtovná uzávierka za predchádzajúci rok bola najneskôr do 31. 8. aktuálneho roku zverejnená v Registri účtovných uzávierok.

 

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
IT GALA

Pridať komentár