SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku spoločností SWAN, a.s., a BENESTRA, s. r. o.

Tlačové správy
0

Dňa 28. 07. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly dvoch podnikateľov, ktorí sú fyzickými osobami, a spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava nad spoločným podnikom, ktorý bude tvorený spoločnosťami SWAN, a.s., Bratislava, BENESTRA, s. r. o., Bratislava a tromi holdingovými spoločnosťami, prostredníctvom ktorých spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava vykonávala nepriamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou BENESTRA, s. r. o., Bratislava.

Sektor: telekomunikácie (J.61)

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

BENESTRA Swan

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať