SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Linux / VMware/II / 39. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tak ako sme avi­zo­va­li, v tom­to člán­ku opí­še­me pro­ces in­šta­lá­cie pro­duk­tu VMware Server. Nes­kôr sa bu­de­me ve­no­vať prá­ci v pros­tre­dí a in­šta­lá­cii kon­krét­ne­ho vir­tuál­ne­ho stro­ja (VM).

Po­uži­té ope­rač­né pros­tre­die

In­šta­lá­ciu VMware Server vy­ko­ná­me na bež­nom PC s nain­šta­lo­va­ným OS Li­nux Ubun­tu Re­lea­se 9.04 s jad - rom 2.6.28-15-ge­ne­ric v pros­tre­dí GNO­ME 2.26.1. Po­uži­je­me vy­bra­ný pro­dukt fir­my VMware, kon­krét­ne VMware Server 2.0.1. Fy­zic­ký po­čí­tač dis­po­nu­je CPU In­tel Pen­tium 4 3,00 GHz, RAM 1024 MB a HDD 150 GB.

Stiah­nu­tie pro­duk­tu VMware Server

VMware Server stiah­ne­me bez­plat­ne zo strán­ky: http://www.vmware.com/free­download/lo­gin.php?pro­duct=server20. Je­di­ná po­dmien­ka na ús­peš­ný download je bez­plat­ná re­gis­trá­cia na po­rtá­li VMware, kto­rá sí­ce vy­ža­du­je vy­pl­ne­nie via­ce­rých úda­jov, ale tá­to ope­rá­cia ni­ja­ko neov­plyv­ní mož­nosť stiah­nuť po­ža­do­va­ný sú­bor. Do­kon­ca z vlas­tných skú­se­nos­tí mô­žem po­tvr­diť, že na za­da­nú e-mai­lo­vú ad­re­su ne­bu­de­me v bu­dúc­nos­ti dos­tá­vať ni­ja­ké ot­rav­né sprá­vy ani spa­my, kto­ré by sú­vi­se­li s na­šou re­gis­trá­ciou. Re­gis­trá­cia je ne­vyh­nut­ná naj­mä z dô­vo­du prís­tu­pu k ak­ti­vač­né­mu kľú­ču, kto­rý je po­treb­ný pri nes­kor­šej in­šta­lá­cii.

Po­znám­ka: Za­tiaľ čo in­šta­lač­ný sú­bor Vir­tual­Boxu za­be­ral 42 MB, VMware Server nám z dis­ku uk­ro­jí úc­ty­hod­ných 468 MB. In­šta­lač­ný sú­bor však mô­že­me po ús­peš­nej in­šta­lá­cii z dis­ku vy­ma­zať.

Príp­ra­va in­šta­lá­cie

Stiah­nu­tý sú­bor (VMware-server-2.0.1-156745.i386.tar.gz) roz­ba­lí­me do ľu­bo­voľ­nej zlož­ky. Pred za­ča­tím in­šta­lá­cie je dob­ré skon­tro­lo­vať prí­tom­nosť, resp. doin­šta­lo­vať mi­ni­mál­ne tie­to dva ba­líč­ky:

- li­nux-hea­ders build-es­sen­tial – dô­le­ži­té hla­vič­ko­vé sú­bo­ry jad­ra,
- xinetd - „su­per-server“, kto­rý dy­na­mic­ky spúš­ťa/ukon­ču­je po­ža­do­va­né služ­by.

Obr. č. 1 Kon­zo­la ma­naž­men­tu – Infra­struc­tu­re Web Ac­cess

Ta­kis­to sa mô­že stať, že náš sys­tém ne­bu­de ob­sa­ho­vať ďal­šie po­ža­do­va­né ba­líč­ky, a pre­to mu­sí­me rá­tať s tým, že ich bu­de tre­ba dopl­niť (vhod­né je mať prís­tup na inter­net). Nas­le­du­je spus­te­nie in­šta­lá­cie pro­duk­tu VMware Server prí­ka­zom: su­do ./vmware-in­stall.pl

In­šta­lá­cia

In­šta­lá­cia pre­beh­la na po­ču­do­va­nie úpl­ne bez prob­lé­mov, čo nie je pri ta­kom veľ­kom in­šta­lač­nom ba­lí­ku sa­moz­rej­mé. Tak­mer na všet­ky otáz­ky sta­čí od­po­ve­dať „áno“, resp. stla­čiť EN­TER, kto­rým auto­ma­tic­ky po­tvr­dí­me po­núk­nu­tú voľ­bu. V prie­be­hu in­šta­lá­cie bu­de­me vy­zva­ní na pre­čí­ta­nie a po­tvr­de­nie li­cen­cie.

In­šta­lá­tor nás bu­de prie­bež­ne vy­zý­vať na po­tvr­de­nie prek­la­du niek­to­rých mo­du­lov, kto­ré sa pris­pô­so­bia pre na­mi po­uží­va­né jad­ro (napr. vmmon, vmci, vsock...). V prí­pa­de, že má­me ko­rek­tne nain­šta­lo­va­ný kom­pi­lá­tor gcc, pri prek­la­de da­ných mo­du­lov by ne­ma­li nas­tať ni­ja­ké prob­lé­my. Neis­to­tu pri otáz­kach sú­vi­sia­cich s kon­fi­gu­rá­ciou sie­te v tom­to člán­ku ne­vy­rie­ši­me. Od­po­ve­de na otáz­ky ty­pu „Čo zna­me­ná HOST-ON­LY, NAT ale­bo BRID­GED?“ mu­sí­me hľa­dať na inter­ne­te. Po­drob­ný opis roz­die­lov v spô­so­be fun­go­va­nia kon­krét­nych prís­tu­pov pre­sa­hu­je rá­mec toh­to člán­ku. Na­te­raz sta­čí, aby sme zvo­li­li va­riant NAT (prek­lad ad­ries), pri kto­rom bu­de sie­ťo­vá ad­re­sa vir­tuál­ne­ho stro­ja „za­kry­tá“ (prek­la­da­ná) ad­re­sou fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča.

Kon­zo­la ma­naž­men­tu

Po ús­peš­nej in­šta­lá­cii VMware Server­a ne­bu­de­me mu­sieť na ďal­šiu prá­cu spúš­ťať ni­ja­kú kon­krét­nu ap­li­ká­ciu. Jed­not­li­vé mo­du­ly VMware Server­a bež­ia na po­za­dí a ich sprá­va sa vy­ko­ná­va po­mo­cou webo­vej kon­zo­ly. Štan­dard­ný prís­tup ku kon­zo­le je cez po­uží­va­ný webo­vý preh­lia­dač. Ako URL po­uži­je­me IP ad­re­su 127.0.0.1 (loop­back ad­re­sa náš­ho po­čí­ta­ča), dopl­ne­nú o čís­lo po­rtu 8222 (resp. 8333 pre HTTPS).

Kon­zo­la nás na za­čiat­ku vy­zve na za­da­nie prís­tu­po­vé­ho me­na a hes­la. Ne­za­bud­ni­me, že su­per­pou­ží­va­teľ root ne­má po štan­dar­dnej in­šta­lá­cii dis­tri­bú­cie Ubun­tu pri­ra­de­né hes­lo. Pre­to mu tre­ba ne­ja­ké hes­lo nas­ta­viť po­mo­cou prí­ka­zu: su­do passwd root

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti uká­že­me, ako nain­šta­lo­vať po­ža­do­va­ný OS na kon­krét­ny vir­tuál­ny stroj. Po­uži­je­me kla­sic­ký Mic­ro­soft Win­dows XP SP3, kto­rý sme pred ča­som in­šta­lo­va­li aj na VM vy­tvo­re­ný po­mo­cou ap­li­ká­cie Vir­tual- Box.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať