SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Našli sposob ako zvýšiť hypnotizovateľnosť pomocou magnetickej stimulácie mozgu

4

Výskumníci zo Stanfordovej univerzity objavili metódu na dočasné zvýšenie schopnosti človeka byť hypnotizovaný pomocou neinvazívnej techniky stimulácie mozgu. Táto štúdia publikovaná v Nature Mental Health ukazuje významný potenciál pre pokrok v liečbe bolesti, najmä u jedincov so syndrómom fibromyalgie, čo je stav známy chronickou bolesťou. Hypnóza môže byť obzvlášť účinná pri znižovaní bolesti.

Problémom sú však rôzne stupne hypnotizovateľnosti u jednotlivcov. Táto variabilita je ovplyvnená kognitívnymi, nervovými a behaviorálnymi zložkami. Približne dve tretiny dospelých vykazujú určitú úroveň hypnotizovateľnosti, pričom asi 15 % je veľmi citlivých. Takí ľudia môžu napríklad podstúpiť operácie bez anestézie iba v hypnóze. Táto variabilita v hypnotizovateľnosti podnietila výskumníkov, aby preskúmali, či by mohli zvýšiť schopnosť človeka reagovať na hypnózu.

Predchádzajúce pokusy o modifikáciu tejto vlastnosti pomocou metód, ako sú psychoaktívne drogy alebo behaviorálny tréning, dosiahli len obmedzený úspech. Výskumný tím sa preto obrátil na nový prístup: snažil sa pomocou cielenej mozgovej stimulácie ovplyvniť oblasti mozgu zapojené do hypnotizovateľnosti. Štúdia sa zamerala na jedincov s fibromyalgickým syndrómom, poruchou charakterizovanou bolesťou, ktorá je často odolná proti tradičným analgetikám.

Na vykonanie štúdie výskumníci najprv zisťovali u jednotlivcov základnú úroveň hypnotizovateľnosti pomocou hypnotického indukčného profilu (HIP), čo je štandardizované hodnotenie. Zaprotokolovali 80 účastníkov, ktorí dosiahli nízke až stredné skóre na tejto škále. Jadrom štúdie bola technika známa ako stanfordská hypnóza integrovaná s funkčnou konektivitou cielenou transkraniálnou stimuláciou (Stanford Hypnosis Integrated with Functional Connectivity-targeted Transcranial Stimulation – SHIFT).

Táto metóda zahŕňa aplikáciu opakovanej transkraniálnej magnetickej stimulácie (rTMS) na špecifické oblasti mozgu spojené s hypnotizovateľnosťou. Ide o neinvazívny zákrok, ktorý využíva magnetické polia na stimuláciu nervových buniek v mozgu. Účastníci boli náhodne pridelení tak, aby dostali buď aktívnu, alebo falošnú (placebo) stimuláciu.

Aktívna skupina podstúpila krátke, cielené sedenie SHIFT, zatiaľ čo falošná skupina dostala simuláciu liečby bez skutočnej stimulácie mozgu. Sedenia boli krátke, trvali len asi minútu a pol. Po stimulácii výskumníci prehodnotili hypnotizovateľnosť účastníkov pomocou HIP. Zistili, že tí, ktorí dostali aktívnu liečbu SHIFT, vykazovali významné zvýšenie skóre hypnotizovateľnosti ihneď po sedení. Táto zmena však bola krátkodobá.

O hodinu neskôr sa zvýšenie hypnotizovateľnosti v aktívnej skupine znížilo, hoci bolo stále prítomné, a významne sa nelíšilo od simulovanej skupiny. Okrem toho nedošlo k žiadnym významným zmenám v subjektívnom zážitku hypnotickej hĺbky, čo naznačuje, že hoci sa reaktivita účastníkov na hypnózu zvýšila, ich vnímanie hypnózy sa výrazne nezmenilo.

Zdroj: psypost.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

4 komentáre

Accident Attorney Lawyer Strategies From The Top In The Industry Accident Attorney lawyer reakcia na: Našli sposob ako zvýšiť hypnotizovateľnosť pomocou magnetickej stimulácie mozgu

11.2.2024 22:02
Accident Attorney Lawyer Strategies From The
Top In The Industry Accident Attorney lawyer
Reagovať

Three Greatest Moments In Accident Attorneys In My Area History accident attorneys In my area reakcia na: Našli sposob ako zvýšiť hypnotizovateľnosť pomocou magnetickej stimulácie mozgu

8.2.2024 20:02
Three Greatest Moments In Accident Attorneys In My Area History accident attorneys In my area
Reagovať

The Most Hilarious Complaints We've Received About Personal Accident Attorney personal accident attorney reakcia na: Našli sposob ako zvýšiť hypnotizovateľnosť pomocou magnetickej stimulácie mozgu

8.2.2024 12:02
The Most Hilarious Complaints We've Received About Personal Accident Attorney personal accident attorney
Reagovať

10 Things You've Learned From Kindergarden To Help You Get Accident Injury Attorney accident injury Attorney (Gurye.multiiq.Com) reakcia na: Našli sposob ako zvýšiť hypnotizovateľnosť pomocou magnetickej stimulácie mozgu

2.2.2024 15:02
10 Things You've Learned From Kindergarden To Help You Get Accident Injury
Attorney accident injury Attorney (Gurye.multiiq.Com)
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať