SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

O informatizáciu sa po novom budú starať 4 sekcie na úrade vicepremiéra

Tlačové správy
0

Sekcia digitálnej agendy, sekcia informačných technológii verejnej správy, sekcia kybernetickej bezpečnosti a sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti. To sú štyri nové sekcie, ktoré od októbra existujú na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Rozdelia si agendu bývalej sekcie riadenia informatizácie.

Sekcia digitálnej agendy sa bude venovať politike jednotného digitálneho trhu, priamo riadeným programom Európskej únie v oblasti informatizácie spoločnosti, ako aj novým technológiám (napr. blockchain či umelá inteligencia). Bude tiež koordinovať činnosť Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania (Digitálna koalícia).

Jej riadením je poverený Miloš Koterec, diplomatický poradca podpredsedu vlády, ktorý má za sebou bohatú diplomatickú, ale aj výskumno-technickú kariéru. Okrem iného pôsobil ako stály predstaviteľ Slovenska pri OSN v New Yorku, štátny tajomník na Ministerstve obrany SR aj ako výskumník a akademik na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Sekcia informačných technológii verejnej správy bude vytvárať legislatívu pre oblasť informatizácie a informačných technológií, usmerňovať tvorbu a schvaľovanie koncepcií rozvoja informačných systémov, bude koordinovať správu „top level“ domény .sk a budovanie informačných systémov verejnej správy. Bude sa tiež venovať riadeniu hodnoty informačných systémov verejnej správy a plánovaniu, rozvoju a prevádzke informačných systémov, kde je ÚPVII správcom alebo prevádzkovateľom.

Riadením sekcie je poverený Jaroslav Kmeť, ktorý na úrad vicepremiéra prichádza z pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Oracle Slovensko. Predtým pôsobil v manažérskych pozíciách v oblasti telekomunikácií, finančných služieb a informačných technológií.

Sekcia kybernetickej bezpečnosti bude mať na starosti zlepšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, tvorbu bezpečnostných metodík a postupov, monitorovanie ich dodržiavania, ako aj monitorovanie celkového stavu kyberbezpečnosti v slovenskej verejnej správe. Súčasťou sekcie bude aj vládna jednotka CSIRT.

Riadením je poverený Ján Majtán, ktorý doteraz spolupracoval s úradom vicepremiéra ako odborný poradca pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Bol riaditeľom a poradcom v konzultačných spoločnostiach zameraných na projektové riadenie, IT bezpečnosť, návrhy bezpečnostných systémov pre banky a verejnú správu, riadenie prevádzky a špecializované poradenstvo. Predtým pracoval na manažérskych pozíciách v bankovníctve a poisťovníctve vo viacerých európskych krajinách.  

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti bude implementovať projekty financované z eurofondov v oblasti informatizácie. V praxi to znamená vykonávanie úloh  sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Informatizácie spoločnosti a Operačný program Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (Informačná spoločnosť). Rovnako bude zastupovať úrad vicepremiéra vo veciach nového programového obdobia 2021 – 2027 v oblasti digitalizácie spoločnosti a informačných technológií.

Generálnou riaditeľkou sekcie je Erna Dohnáliková, vybraná spomedzi interných kapacít ÚPVII. Predtým pôsobila na viacerých riadiacich pozíciách v štátnej správe, predovšetkým v oblasti projektov financovaných z eurofondov (Ministerstvo životného prostredia SR, Úrad vlády SR).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
informatizacia kybernetika bezpenost Urad eurofondy

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať