CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Podporíme inovatívne projekty v oblasti IT

Tlačové správy
0

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.
„V minulom roku hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 24 prihlásených projektov, v ktorých predkladatelia žiadali spolu takmer 105 000 €. Podporených bolo 6 projektov v celkovej výške 25 000 €. Našim dlhodobým cieľom je podporovať kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy. Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v príslušnej oblasti výskumu,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka NadácieTatra banky a sponzoringu.
Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň spĺňať obsahové kritériá programu:
- originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu
- praktickú využiteľnosť výstupov výskumu
- medzisektorový prístup k výskumu
- využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Termín na prihlásenie projektov: do 3. novembra 2017
Celková výška podpory: 25 000 €
Výška podpory na jeden projekt: 5 000 €

Projekty je možné predkladať len elektronicky prostredníctvom online formulára.

Výber z podporených projektov, realizovaných v roku 2015:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
IndoorNav

Projekt bol zameraný na využitie novej technológie - majáčikov (angl. beacons) - na navigovanie vo vnútorných priestoroch.
V rámci projektu boli stanovené 4 ciele: prenositeľnosť riešenia na iné budovy, presnosť lokalizácie v budove, zameranie sa na zrakovo postihnutých, v tejto časti projektu sa zamerali predovšetkým na oboznámenie sa s doménou nevidiacich, a lacná nasaditeľnosť. Aktuálne prebieha fáza vytvárania prvého prototypu. Všetky ciele sa projektovému tímu podarilo naplniť v stanovenej úrovni. Najväčším prínosom sú ich originálne tri lokalizačné algoritmy s chybou lokalizácie len jeden meter a s víziou vylepšenia výsledku (pri lepšom rozložení majáčikov v priestore) až na rádovo pol metra. Ich vedeckú hodnotu preverovala aj medzinárodná komunita posudzovaním štyroch príspevkov, v ktorých ich projektový tím opísal.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra technickej kybernetiky
Vzducholoď pre inteligentné dopravné systémy

V rámci projektu bol navrhnutý komplexný systém elektroniky vzducholode i riadiaceho strediska, pod ktorý spadá kompletný návrh hardvéru ako aj riadiaceho softvéru jednotlivých modulov vzducholode.
Vyvinuté moduly - riadiaci, komunikačný i senzorický modul - budú v ďalšom pokračovaní projektu umiestnené na mechaniku modelu vzducholode, ktorý bol dodaný treťou stranou. V rámci vývoja jednotlivých komponentov resp. modulov
vzducholode bolo realizovaných viacero prototypov, ktoré museli byť z hľadiska nasadenia do praxe otestované viac, než býva pri študentských prácach zvykom. Študenti tým získali cenné skúsenosti, ktoré budú môcť využiť priamo v rámci svojej aplikačnej praxe. Okrem toho získali študenti množstvo nových skúseností týkajúcich sa práce v tíme, pričom si odniesli veľa spoločných zážitkov, ktoré sa im aj v budúcnosti pripomenú, keď uvidia svoju vzducholoď vznášať sa nad mestom pri plnení zaujímavých úloh z rôznych oblastí IKT.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení

Projekt sme sa zaoberal elektromagnetickými poliami vonkajších elektrických vedení. Problematikou elektromagnetických polí sa autori projektu zaoberali pri riešení diplomových prác. V súčasnosti sa problematike venujú v rámci doktorandského štúdia.
Na základe tohto ťažiskového výskumu bol vytvorený matematický model vedenia pre riešenie elektromagnetických polí, ktorý bol pomocou laboratórnych meraní verifikovaný. V závere vykonali autori projektu verifikáciu v reálnom teréne. Výsledky publikovali v dvoch rôznych vedeckých časopisoch a majú záujem publikovať aj naďalej po spracovaní ďalších údajov. Daná téma bola tiež zapracovaná do pedagogického procesu a autori projektu navrhli bakalárske témy s danou problematikou.

Tatra banka

Všetky autorove články
IT

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať