SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Posledné dva roky informatizácie priniesli zlepšenia, ale málo systémových zmien - vrátane riešenia korupcie

Tlačové správy
0

Slovensko.Digital hodnotí posledné dva roky fungovania informatizácie ako obdobie viacerých vylepšení, ale nedotiahnutých systémových zmien. Vzhľadom na potenciál, ktorý po voľbách v roku 2016 vznikol, IT odborníci vidia nevyužitý potenciál na zásadné reformy. Upozorňujú aj na nedávne podozrenia z korupcie v IT na najvyšších miestach štátu, pričom v oblasti IT nákupov nevidia dodnes zásadný systémový posun.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini bol dnes poverený zostavením Vlády SR. Občianske združenie Slovensko.Digital dnes ani v minulosti nekomentovalo personálne otázky verejnej správy a zameriavame sa na odborné hodnotenie informatizácie ako takej - jej výsledkov a prostredia v akom tieto výsledky vznikajú. V tomto momente považujeme za dôležité poskytnúť pohľad na posledné dva roky fungovania štátneho IT aj s ohľadom na požiadavky časti verejnosti, ktorá volá po slušnom Slovensku. 

Informatizácia pod vedením Petra Pellegriniho začala veľkými plánmi. Úrad podpredsedu vlády vznikol relatívne rýchlo a aktívne sa snažil bojovať proti “rezortizmu”. Národná koncepcia informatizácie bola prijatá Vládou v septembri 2016 so širokou podporou odbornej verejnosti a obsahovala reformné sľuby. Pre občanov malo byť najprínosnejším zavedenie princípu “jedenkrát a dosť” do všetkých konaní v štáte do konca roka 2018. Pozitívne vnímame následnú snahu o odstraňovanie prekážok pri používaní elektronických služieb, napr. re-dizajn elektronických schránok na Slovensko.sk alebo pilotné zavedenie platieb kartou za elektronické služby. Elektronická komunikáciu sa postupne dostávala medzi občanov a podnikateľov a v neposlednom rade sa zvýšila transparentnosť celého prostredia a zapojenie odbornej verejnosti.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Na druhej strane treba objektívne pripomenúť, že viaceré systémové zmeny, ktoré sa v roku 2016 naplánovali, sa dodnes nezrealizovali. Viaceré sľuby z vládnych dokumentov sa neplnia alebo sa plnia len čiastkovo. Princíp “jedenkrát a dosť” mal platiť plošne pre všetky konania v štáte ku koncu roku 2018, zatiaľ však bude splnený len pre prvé štyri výpisy. V informatizácii stále chronicky chýbajú ľudské kapacity a chýba vôľa túto náročnú tému systematicky riešiť. 

Informatizácia sa nevyhla problémom. Viditeľné bolo najmä pomalé doručovanie správ na Slovensko.sk v septembri 2017 alebo bezpečnostné problémy s elektronickým podpisom na jeseň toho istého roku. Problémy sú pri tak komplexnej téme pochopiteľné a nevyhýbajú sa ani iným krajinám. Negatívne sme však pri týchto zlyhaniach hodnotili reakcie a komunikáciu zodpovedných smerom k verejnosti. Jej načasovanie, obsah a predovšetkým absenciu lídrov v kľúčových momentoch. 

Považujeme za potrebné dotknúť sa aj rezonujúcej témy korupcie v štátnom IT. V čase, keď sa objavujú podozrenia z korupcie na najvyšších miestach v štáte musíme konštatovať, že za posledné dva roky neprišlo v oblasti etiky a obstarávania k systematickému posunu. Informatizácia stále žije v dobe megalomanských IT projektov, ktoré nepodporujú konkurenciu a vytvárajú podhubie pre kartelové dohody na trhu. V najbližších mesiacoch očakávame spustenie obstarávaní na veľké IT projekty z eurofondov, stále sa však nakupuje podľa starých pravidiel. Koncepčná úprava nákupu IT mešká už rok.

Za posledné dva roky prešla informatizácia stabilizáciou a otvorila sa odbornej verejnosti. Ciele a sľuby boli odvážne a žiaľ - viaceré z nich ostávajú nesplnené. Obrazne povedané: reštart informatizácie prebehol, priniesol vylepšenia, ale niektoré podstatné aktualizácie do systému sa zatiaľ nepodarilo nainštalovať. Quick wins na hĺbkovú reformu nestačia. A už vôbec podľa nás nestačia na zmenu korupciou prerasteného prostredia. Vzhľadom na mandát, ktorý vznikol po parlamentných voľbách a aktívnu podporu odbornej komunity sa od štátu očakávalo viac.

Budeme radi, ak nové vedenie informatizácie nadviaže na to pozitívne z minulosti a s väčším nasadením sa pustí do riešenia systémových problémov - vrátane korupcie v IT a obnovenia dôvery v spravodlivé fungovanie štátu. Ako občianske združenie budeme radi aktívnou súčasťou týchto zmien.

Slovensko.Digital

Všetky autorove články
informatizacia korupcia IT Slovensko.Digital

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať