PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Priebežná správa Implementačnej jednotky súčasťou návrhu rozpočtu

Tlačové správy
0

Implementačná jednotka Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (IJ) pripravila svoj prvý priebežný odpočet, ktorý sleduje celkovo 98 opatrení zameraných na vyššiu efektívnosť vynakladania verejných výdavkov a lepšiu hodnotu za peniaze zatiaľ v troch rezortoch. Odpočet bol vypracovaný v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze a Inštitútom finančnej politiky na MF SR a jednotlivými rezortmi. Je prílohou štátneho rozpočtu, o ktorom bude dnes rokovať vláda.

Motto nášho úradu – moderne, efektívne, transparentne – napĺňa aj nezávislá implementačná jednotka, ktorá nastavuje zrkadlo rezortom v napĺňaní princípov Hodnoty za peniaze,“ uviedol podpredseda vlády Peter Pellegrini. Zároveň dodal, že jednotka bude postupne dozerať na plnenie opatrení aj v ďalších rezortoch. „Chceme ísť príkladom, a preto sme pri kontrole plnenia opatrení začali od seba. Verím, že v ďalšej správe nielen náš rezort, ale aj ostatné preukážu, že opatrenia Útvaru hodnoty za peniaze sa aj vďaka tlaku našej Implementačnej jednotky budú plniť podstatne rýchlejšie,“ dodal Pellegrini.

Ministerstvo zdravotníctva napĺňa najambicióznejší program, kde medzi kľúčové oblasti implementácie IJ zaraďuje plnenie fiškálnej úspory, plnú funkcionalitu DRG a implementáciu elektronického zdravotníctva. V  informatizácii je  pre návratnosť investícií kľúčové zvyšovať využívanie elektronických služieb občanmi. Pre strategický výber nových IT projektov je nutné zjednotiť pravidlá pre posudzovanie investičných projektov bez ohľadu na zdroj financovania. V oblasti dopravy  bude dôležité pripraviť investičný plán rezortu so zohľadnením ekonomického hodnotenia a zvýšiť objem finančných prostriedkov na údržbu ciest I. triedy.

„Implementačná jednotka je súčasťou projektu Hodnoty za peniaze, pretože nechceme, aby opatrenia zostali len na papieri. Chcem vyzdvihnúť spoluprácu s rezortmi, bez ktorých by tento odpočet nebolo možné realizovať. Pre plnenie opatrení je kľúčové nastaviť správne merateľné ukazovatele, postavené na jasne stanovenej východiskovej a cieľovej hodnote,“ povedala riaditeľka Implementačnej jednotky Miriama Letovanec.

Implementačná jednotka (IJ) vznikla na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1. júna 2017. Cieľom Implementačnej jednotky je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v Revíziách výdavkov pripravovaných v rámci projektu Hodnoty za peniaze ministerstva financií. Komunikuje s analytickými útvarmi či podriadenými organizáciami jednotlivých ministerstiev v záujme nastavenia spolupráce, vytvorenia monitorovacích procesov či merateľných ukazovateľov v nadväznosti na stanovené opatrenia.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
rozpocet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať