SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Proaktívne, adresné a personalizované e-služby? Nech sa páči

Tlačové správy
0

Ďalšie z technických riešení pre princíp Jedenkrát a dosť sa približuje k realizačnej fáze. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes spustí vyzvanie na národný projekt „Rozvoj platformy integrácie údajov (Centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“.

„V oblasti informačných technológií je trend Big Data  – veľkých dát realitou už niekoľko rokov. Môžeme si pod tým predstaviť schopnosť zbierať, spracovávať a analyzovať obrovské množstvá údajov v reálnom čase. Veľké dáta sú fenomén, ktorý transformuje celé oblasti ekonomiky, a z revolúcie informačných technológií sa stáva revolúcia vo využívaní údajov ako takých. Slovensko sa chce na tomto vývoji podieľať aktívnou reformou verejnej správy tak, aby lepšie použitie dát inovovalo procesy a služby pre občanov, ktoré môžu byť proaktívne, adresné a personalizované,“ uviedla  generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová.

Digitálna líderka Slovenska dodáva, že projekt, ako naznačuje jeho názov, v sebe spája dva aspekty. Prvým je dátová integrácia medzi jednotlivými systémami verejnej správy, druhým je zohľadnenie ochrany osobných údajov. Občania budú mať k dispozícii informácie o tom, aké údaje o nich štát vedie, ako ich menil, kto si ich prezeral a na čo ich použil. „V dobe využívania veľkých dát je kľúčové posilniť práva občana, aby mohol rozhodovať o svojich osobných údajoch, monitorovať ich používanie a zároveň zabezpečiť bezproblémové zdieľanie údajov medzi inštitúciami,“ uzavrela M. Slabejová.

Projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII PO7) má  maximálnu celkovú hodnotu približne 16 miliónov a 748-tisíc eur, ktoré schválil riadiaci výbor OPII PO7 na svojom zasadnutí 19. apríla.  Vyzvanie bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach informatizacia.sk partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 21. 9. 2018.

Hlavným zámerom projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (Centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“ je zabezpečenie funkčnej dátovej integrácie medzi jednotlivými systémami verejnej správy vrátane pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových úložísk.

Projekt prinesie:

•            Nové centrálne služby platformy integrácie údajov a jej dokončenie na plnohodnotnú Centrálnu integračnú platformu: nový model pre nastavenie prístupov, GUI pre prístup k referenčným údajom, Distribúcia údajov a priamy push model, Zápisová služba – v rámci projektu budú navrhnuté, implementované a overené služby, ktoré výrazne zvýšia možnosti platformy integrácie údajov. V rámci projektu bude vypracovaná road mapa nasadzovania týchto služieb (T.j. bude jasný dátum ich zavedenia.), ktorú budú môcť používať aj súvisiace projekty ako dátová integrácia či projekty modernizácie agendových informačných systémov.

•            Platformové služby pre Manažment údajov vo vládnom cloude. Vytvorí sa technologické prostredie, ktoré bude obsahovať defaultne funkcionality zabezpečujúce integračné väzby bez nutnosti ďalších prác pre komunikáciu na referenčné a zdrojové registre. Samotné využitie tohto prostredia na internú konsolidáciu údajov a dátovú integráciu bude riešené v nasledujúcich projektoch.

•            Pilotné podprojekty pre odstránenie byrokratických povinností. V rámci projektu budú navrhnuté, nasadené a odskúšané technické prostriedky pre tvorbu adresných personalizovaných služieb, proaktívnych služieb a pre odstránenie oznamovacích povinností.

•            Open API poskytované prostredníctvom API Gateway pre manažment osobných údajov („Moje dáta“). V rámci projektu sa nasadí funkcionalita, ktorá umožní cez API získať aplikáciám tretích strán prístup ku konsolidovaným údajom osoby na základe nastavených preferencií. Medzi takéto aplikácie bude patriť aj Portfólio klienta (súčasť ÚPVS). V rámci projektu bude rozhranie definované, implementované a vyskúšané. Počíta sa tiež s propagáciou rozhrania pre potreby inovatívnej komunity.

•            Systém pre správu osobných údajov (PIMS), ktorý obsahuje napr. modul vytvárania údajových profilov, modul logovania prístupov, modul inicializácie zmeny údajov, modul sprístupnenia údajov na základe splnomocnenia a modul správy riešenia. Systém bude využívať integračné väzby CSRÚ a získa tak prístup k údajom z celej verejnej správy. Zabezpečenie dátovej integrácie je uvažované na vybraných integračných väzbách, taktiež pre podporu PIMS.

•            Overenie možností služby „Moje dáta“. V rámci projektu budú odskúšané možnosti prístupu k službám verejnej správy priamo z objektu evidencie (formou „proof-of-concept“) a inteligentný asistent pre riešenie životných situácií. Celoplošné nasadenie takýchto riešení bude predmetom následného projektu, respektíve projektov.

•            GDPR. V rámci projektu bude na vybraných inštitúciách zavedené technické prostriedky, ktoré im umožnia preukázateľne splniť požiadavky GDPR a vykonaný audit súladu. Znamená to, že všetky integrované systémy poskytovateľov s Manažmentom osobných údajov budú overené na súlad s GDPR. Riešenie podporí anonymizáciu údajov a tiež zabezpečí, aby občania získali presný prehľad, aké údaje sa o nich evidujú, a budú sa môcť k tomuto použitiu vyjadriť.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
technológie Slovensko online internet web dáta Digital Cloud GDPR

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať