ANTIK ANTIK ANTIK

Programujeme pre Android /6.časť

0

Po úvodných článkoch venovaných teórii sa dostávame k zaujímavejšej praktickej časti. K článku prvýkrát prikladáme zdrojový kód vzorovej aplikácie. Pri jeho opise sa nebudeme venovať detailom, to by ďaleko presiahlo rozsah tohto seriálu. Ako sme však boli zvyknutí z minulosti, zdrojový kód doplníme o množstvo komentárov a spresňujúcich informácií.

Vzorová aplikácia – 1. verzia

Na začiatok sme sa rozhodli pripraviť jednoduchý program, pomocou ktorého si ukážeme jeden z možných postupov vývoja aplikácií určených pre Android. Vzorová aplikácia bude mať názov planovac, z čoho vyplýva aj jej určenie – bude slúžiť na zápis úloh, ktoré treba vykonať v určené dni. Kód prvej verzie aplikácie bude obsahovať iba tie najzákladnejšie funkčné bloky. Tie budeme ďalej upravovať a rozširovať o nové prvky, pričom budú vznikať v poradí nasledujúce verzie aplikácie.

Pracovný postup

Z dôvodu nedostatku priestoru a času nebudeme vysvetľovať, čo a ako robiť či nerobiť. Náš postup nebude optimálny ani najefektívnejší. No v konečnom dôsledku ním získame spustiteľnú aplikáciu plniacu naše zadanie. Pripomeňme, že budeme pracovať v IDE Android Studio.

Postup je nasledujúci:

1. Vytvoríme nový projekt s menom planovac_v1, SDK (minimum, target, compile) nastavíme podľa našich potrieb a vytvoríme Empty Activity.

2. V zobrazení (view) Project otvoríme súbor app/src/main/res/layout/activity_main.xml a pomocou GUI dizajnéra (design) navrhneme TableLayout s dvoma riadkami TableRow, v prvom riadku vytvoríme EditText „datum“, „text“ a Button „tlacidlo“, v druhom riadku vytvoríme ListView „zoznam“, v rámci zložky layout vytvoríme nový súbor polozka.xml, v rámci ktorého navrhneme LinearLayout s dvoma prvkami TextView „d“ a „u“.

3. V zobrazení Project otvoríme súbor app/src/main/res/values/strings.xml a doplníme reťazce podľa vzorovej aplikácie, v súbore styles.xml doplníme položku definujúcu veľkosť písma a v rámci zložky values vytvoríme nový súbor colors.xml, do ktorého vložíme údaj o farbe pozadia zoznamu položiek.

4. V zobrazení Project v rámci zložky app/src/main/java/com.example.planovac_v1.app vytvoríme nové triedy polozka_zoznamu, adapter_poloziek_zoznamu a adapter_dB.

5. Zápis kódu aplikácie začneme v triede polozka_zoznamu:

- deklarujeme premenné datum a uloha a definujeme jednotlivé metódy.

6. Pokračujeme v triede adapter_poloziek_zoznamu:

- definujeme konštruktor a metódu na zobrazenie obsahu položky zoznamu v UI widgetoch definovaných v XML layoute polozka.xml.

7. Pripravíme najdôležitejšiu triedu aplikácie adapter_dB, určenú na prácu s databázou (dB) SQLite:

- deklarujeme/definujeme premenné, definujeme triedu na vytvorenie databázy (tabuľky), jednotlivé konštruktory a metódy na vytvorenie (otvorenie) dB, zatvorenie dB, pridanie nového záznamu, vymazanie záznamu (všetkých záznamov) a získanie kurzora na všetky záznamy.

8. Nakoniec sa vrátime k triede MainActivity a spojíme všetky doposiaľ pripravené časti do funkčného celku:

Najdôležitejšie premenné triedy MainActivity
zoznam_poloziek zoznam (ArrayList) obsahujúci objekty polozka_zoznamu
m_zoznam premenná sprístupňujúca UI widget ListView definovaný v layoute activity_main.xml
apz adaptér na prepojenie zoznamu položiek s UI widgetom ListView
m_datum, m_text, m_tlacidlo premenné sprístupňujúce UI widgety definované v layoute activity_main.xml
m_dB premenná na prácu s dB
   
Najdôležitejšie metódy triedy MainActivity
onCreate() činnosti vykonané na začiatku životného cyklu aktivity
onDestroy() činnosti vykonané na konci životného cyklu aktivity
onClick() reakcia tlačidla na kliknutie myškou – pridanie položky do dB a následne aktualizácia zoznamu položiek
aktualizuj_zoznam_poloziek() aktualizácia zoznamu položiek na základe údajov z dB
onCreateContextMenu(), onContextItemSelected() kontextové menu pre ListView, reakcia na výber v rámci kontextového menu – vymazanie záznamu (všetkých záznamov) z tabuľky dB a následne aktualizácia zoznamu položiek

Obr. 1 GUI aplikácie planovac_v1 (pridanie položky, zoznam položiek, vymazanie položky)

K detailom fungovania aplikácie „planovac“ a takisto k častiam jej zdrojového kódu sa budeme postupne vracať v jednotlivých častiach nášho seriálu. Prv ako ukončíme tento článok, v krátkosti opíšeme niektoré nástroje, ktoré budeme využívať počas vývoja aplikácií.

Android Device Monitor (ADM)

Ide o prostredie GUI, ktoré zoskupuje nasledujúce nástroje, určené na ladenie a analýzu kódu: Dalvik Debug Monitor Server (DDMS), OpenGL ES Tracer, Hierarchy Viewer a Traceview. ADM spustíme príkazom android-studio/sdk/tools/lib/monitor-x86_64/monitor, resp. výberom v menu Android Studia Tools > Android > Monitor (DDMS included). Z uvedených nástrojov bližšie opíšeme nástroj DDMS.

DDMS

Úlohou DDMS je v spolupráci s nástrojom adb sledovať jedinečný port (počnúc od 8700) tej VM, ktorá spravuje spustený proces. VM po pridelení portu posiela ladiace informácie príslušnému DDMS. Ten poskytuje nasledujúce služby:

1. prístup k hláseniam (LogCat, logging),

2. prístup k súborom, presun súborov (File Explorer, file push/pull),

3. snímanie obrazovky (screenshots),

4. emulácia zmien polohy, aktivácie hovorov a správ (location updates, spoofing calls/messages),

5. pamäťový manažment vrátane prístupu k tzv. heap pamäti a vláknam (memory management, threads),

6. sieťový manažment.

V našom prípade DDMS použijeme na prístupu k databáze aplikácie, ktorá sa nachádza v zložke data/data/com.example.planovac_v1.app/databases. Tento prístup môžeme využiť napr. v prípade, ak chceme skontrolovať správnu funkčnosť aplikácie v súvislosti s využívaním databázových služieb. Súbor planovac.db môžeme do PC a späť presunúť pomocou tlačidiel menu Pull a Push.

Obr. 2 ADM s vybratým súborom planovac.db (databáza aplikácie planovac)

SQLite (www.sqlite.org)

Android poskytuje niekoľko možností ukladania/čítania údajov na/z pamäťových médií. Okrem iných využíva aj relačnú databázu SQLite, a to najmä pre jej praktické rozhranie (syntax) SQL a nízke pamäťové nároky. V prípade našej vzorovej aplikácie sme na uloženie zadaných úloh (a dátumov) využili práve služby databázy SQLite. Na otvorenie súboru planovac.db stiahnutého zo zariadenia môžeme využiť napr. nástroj GUI SQLite Database Browser (sqlitebrowser). Ten nám umožní nielen skontrolovať štruktúru databázy, ale aj načítať obsah tabuliek a takisto priamo zapísať a vykonať príkazy SQL.

 

 

 

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
programovanie seriál Android

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať