S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Projekt Digitálne učivo na dosah prispel k modernizácii vyučovania vo viac ako 200 školách

Informatizácia
0

Päť okresov, 218 pripojených škôl, 700 km výkopových prác, vyše 1000 km optických káblov a 3500 koncových zariadení za menej ako rok - aj takto sa dá v číslach opísať národný projekt Digitálne učivo na dosah, ktorý do vybraných školských zariadení prináša prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a iným službám rezortu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis a zvýšenú bezpečnosť.

Jeho cieľom je skvalitnenie prístupu k elektronickým službám rezortu školstva, vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach, prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR a zavedenie komplexnej služby eGov - Prístup k digitálnym službám školy. Uvedená služba prináša riadený a garantovaný prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a umožňuje používateľom s využitím najmodernejších technologických riešení flexibilne pristupovať k rôznym digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci projektu bola v piatich vybraných okresoch Slovenska (TT, BS, BB, SN, SV) vybudovaná optická sieť, do ktorej boli pripojené tie školské zariadenia, ktoré spĺňali parametre projektu a prejavili oň záujem. Počas kladenia optických káblov sa realizovalo skoro 700 km výkopových prác a položilo viac ako 1000 km optických káblov. Do celého projektu bolo zapojených vyše 810 pracovníkov vo všetkých dotknutých regiónoch.

Projekt sa realizoval dovedna v 217 školách v piatich okresoch, ale reálne bolo pripojených až 293 objektov. Všetky dostali aj profesionálne prístupové body Wi-Fi, ktoré pokrývajú priestory školy a umožňujú žiakom použiť okrem školských tabletov a počítačov aj svoje zariadenia (BYOD - bring your own device). Súčasťou služby je aj bezpečnostné monitorovanie kľúčových komponentov lokálnej infraštruktúry umiestnenej v školách. Spolu je v školách zapojených viac ako 3500 koncových zariadení.

Projekt pomáha školám efektívne a komfortne využívať existujúci bohatý digitálny edukačný obsah (DEO), ktorý je k dispozícii v Dátovom centre MŠVVaŠ, a takisto predchádzať problémom s nedostatočnou kapacitou prístupu pri celonárodných on-line projektoch a testovaniach alebo lokálnych on-line školských aktivitách vyžadujúcich si simultánne pripojenie viacerých účastníkov (vedomostná olympiáda, Monitor atď.).

Technické parametre pripojenia sú nastavené tak, aby sa mohlo poskytovať pripojenie k DEO s rýchlosťou 1 Gb/s pre školu (na túto rýchlosť sú optimalizované aj inštalované zariadenia). Celková architektúra siete umožňuje upgrade prístupov až do rýchlosti 4 × 10 Gb/s, resp. do rýchlosti realizovateľnej na štyroch optických vláknach. Lokálna infraštruktúra v školách je realizovaná tak, aby bolo v danej lokalite čo najväčšie možné pokrytie službami, t. j. aby miera pokrytia signálom Wi-Fi bola na úrovni 70 % a viac.

Ďalší výrazný benefit je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v tejto sieti na pôde školy. Projekt umožňuje prístup na verejný internet len podľa istých bezpečnostných nastavení, ktoré sú primerané vekovým kategóriám žiakov.

Navyše je pre zapojené školské zariadenia bezplatný a nekladie na ne žiadne zvýšené nároky - či už v oblasti financií, alebo personálneho zabezpečenia. Naopak, súčasťou projektu je centrálna prevádzka a podpora na päť rokov od ukončenia projektu, ktorá zahŕňa bezplatné služby, ako je napr. riadenie prístupu k DEO a centrálne riadenie všetkých zariadení vrátane diaľkového riadenia prístupových bodov v školách (bez potreby zásahu lokálnych IT administrátorov), monitorovanie kvality poskytovanej služby, pravidelný reporting a vyhodnocovanie jej využitia či call centrum na riešenie problémov.

Výstupom projektu teda nie je len implementácia služieb, ale aj zabezpečenie dostatočných odborných a technických kapacít na ich dlhodobé prevádzkovanie a podporu.

Hlavným partnerom projektu je MŠVVaŠ SR, ktoré je kompetenčne príslušná organizácia pre oblasť regionálneho školstva. V projekte je správcom informačného systému Centrálny bod a poskytuje školám a ich žiakom a zamestnancom jednotlivé služby eGov. Jeho partnerom v projekte je Úrad vlády SR, ktorý ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu. V projekte vybudoval vyhradenú výkonnú sieť pre potreby MŠVVaŠ v jednotlivých regiónoch, ktorú prevádzkuje prostredníctvom svojej organizácie NASES.

Časť aktivít projektu bola zrealizovaná v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ostávajúca časť aktivít bude ukončená v rámci druhého OP Integrovaná infraštruktúra. Na projekt bolo vyčlenených spolu 29,4 milióna eur (vrátane DPH).

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať