SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

R.Raši: Implementácia stratégie digitálnej transformácie môže zo Slovenska urobiť jednu z najvyspelejších digitálnych krajín EU

Tlačové správy
0

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dnes predstavil Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska, ktorá kladie dôraz najmä na aktuálne technológie, ako je napríklad umelá inteligencia. Vládna stratégia je prostriedkom pre úspešnú digitálnu transformáciu Slovenska, pričom nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020. Obsahuje i akčný plán realizácie. Implementácia môže zo Slovenska do roku 2030 reálne urobiť jednu z najvyspelejších digitálnych krajín Európy.

Stratégia bude rámcovým vládnym dokumentom, ktorý definuje politiku a konkrétne priority v oblasti digitálnej agendy. „Na úrovni Slovenska je jej cieľom pokračovať v naštartovaných procesoch budovania digitálneho trhu a tiež sa zameriavať na nové opatrenia a politiky, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších priorít Európskej únie,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši. Inšpirovaná je však aj globálnymi trendami, ako je napríklad umelá inteligencia, ktorá sa stane novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti. Vzorom pri jej tvorbe boli obdobné materiály z krajín ako Francúzsko, Fínsko, Veľká Británia a Singapur.

Zámerom je vytvoriť zo Slovenska priaznivé prostredie pre zavádzanie digitálnych inovácií do praxe v niekoľkých prioritných oblastiach. Preto sú v stratégii stanovené tri základné oblasti, v ktorých štát potrebuje, ale aj dokáže mať výrazný úspech v krátkom čase. Ide o zlepšenie vzdelávania a zabezpečenie zamestnanosti a digitálnych zručností pre modernú dobu, ako aj vytvorenie základov pre moderné dátové a digitálne hospodárstvo a zlepšenie schopností verejnej správy využívať údaje a inovácie.

Súčasťou vládneho materiálu je aj akčný plán opatrení, ten je rozdelený na krátkodobý horizont a dlhodobý horizont. Krátkodobý je od júla 2019 do júna 2022 a dlhodobý od júla 2022 do roku 2030. „Aby Slovensko v implementácii jednotného digitálneho trhu výrazne pokročilo, musia sa nastaviť legislatívne, regulačné, ako aj nelegislatívne opatrenia, ktoré odstránia bariéry v prístupe na jednotný digitálny trh, ktorý je v súčasnosti mimoriadne zložitý,“ poznamenal vicepremiér s tým, že rozvoj digitálnej ekonomiky má priamy dopad na občanov i podnikateľov.

Hlavným koordinátorom tvorby stratégie je ÚPVII, a to z tematického i koncepčného hľadiska. Aby však bola digitálna transformácia možná, bolo treba identifikovať predpoklady, ktoré ju podmieňujú i určujú. Patrí medzi ne napríklad ľudský kapitál, pretože digitálnu transformáciu dokáže pretaviť do praxe a využiť len vzdelaná pracovná sila. Ďalším z predpokladov je aj infraštruktúra, a teda potrebné technológie, riešenia či systémy.

Od toho, ako sa jednotný digitálny trh na Slovensku integruje, závisí úspech celého procesu. „Dôsledná a úspešná realizácia stratégie pretransformuje Slovensko na modernú krajinu. A to najmä s inovatívnym a ekologickým priemyslom, ktorý bude ťažiť zo znalostnej ekonomiky, s inteligentným a efektívnym využívaním územia a infraštruktúry, ktoré rešpektuje potreby občanov, ako aj s informačnou spoločnosťou, ktorá naplno využije potenciál a žije kvalitný a bezpečný život,“ dodal na záver Richard Raši.

Stratégiu, ktorá prinesie významnú zmenu pre občanov, predstavil ÚPVII dnes odbornej verejnosti. Začiatkom roka 2019 ju predloží do riadneho medzirezortného pripomienkového konania. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
ÚPVII Raši informatizacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať