PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Energetický mix - aktuálny stav a stratégia na ďalšie roky

0

Pojem energetický mix môžeme definovať ako podiel jednotlivých primárnych zdrojov energie daného geografického regiónu (krajiny). Spadajú tu fosílne palivá (ropa, zemný plyn, uhlie), energia jadra, odpady a široké spektrum obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, veterná energia, geotermálna energia a pod.). Tieto primárne zdroje energie sa využívajú na výrobu elektrickej energie ale aj ako palivo v doprave či na ohrev resp. chladenie obytných a priemyselných objektov.

Zloženie energetického mixu v jednotlivých regiónoch resp. krajinách závisí od viacerých faktorov:

• dostupnosť a použiteľnosť zdrojov na danom území, alebo možnosť ich importu,

• rozsah a typ energetických potrieb daného regiónu resp. krajiny,

• politická voľba ovplyvnená historickými, ekonomickými, sociálnymi, demografickými, environmentálnymi a geopolitickými faktormi.

V roku 2017 dosiahla spotreba elektrickej energie v SR historické maximum 31 056 GWh, z ktorých bolo domácimi zdrojmi vyrobených 28 026 GWh elektriny a zvyšok bol pokrytý importom v objeme 3030 GWh. V súčasnosti približne 70 % elektrickej energie vyrobenej v SR pochádza z nízkouhlíkových alebo bezuhlíkových zdrojov.

Z pohľadu objemu výroby elektrickej energie sú najvýznamnejším zdrojom jadrové elektrárne, ktoré sa v roku 2017 podieľali na výrobe takmer 50 percentami. Po dokončení nových blokov elektrárne v Mochovciach a ich spustení do prevádzky v roku 2019, resp. 2020 vzrastie výroba z jadra o ďalších približne 7 TWh ročne. Využívanie fosílnych zdrojov má dlhodobo klesajúcu tendenciu, ktorá bude v strednodobom horizonte pokračovať. Dôvodom je klimatická politika EÚ, ktorá sa odráža v raste cien emisných povoleniek a aj v sprísňujúcich sa pravidlách emisných limitov pre už existujúce, ale aj novobudované energetické zdroje.

Cieľom pre oblasť OZE je dosiahnutie 24 % podielu elektriny vyrobenej z OZE na celkovej spotrebe elektriny v SR do roku 2020, k čomu nám chýba ešte 1,5 percentuálneho bodu.

Kompletné vydanie ročenky ELEKTROMOBILITA 2019 vo formáte PDF

Zdroj obr. Jakub Marian
Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita energeticky mix

Pridať komentár