SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Energetický mix - aktuálny stav a stratégia na ďalšie roky

0
Pojem energetický mix môžeme definovať ako podiel jednotlivých primárnych zdrojov energie daného geografického regiónu (krajiny). Spadajú tu fosílne palivá (ropa, zemný plyn, uhlie), energia jadra, odpady a široké spektrum obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, veterná energia, geotermálna energia a pod.). Tieto primárne zdroje energie sa využívajú na výrobu elektrickej energie ale aj ako palivo v doprave či na ohrev resp. chladenie obytných a priemyselných objektov. Zloženie energetického mixu v jednotlivých regiónoch resp. krajinách závisí od viacerých faktorov: • dostupnosť a použiteľnosť zdrojov na danom území, alebo možnosť ich importu, • rozsah a typ energetických potrieb daného regiónu resp. krajiny, • politická voľba ovplyvnená historickými, ekonomickými, sociálnymi, demografickými, environmentálnymi a geopolitickými faktormi. V roku 2017 dosiahla spotreba elektrickej energie v SR historické maximum 31 056 GWh, z ktorých bolo domácimi zdrojmi vyrobených 28 026 GWh elekt ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita energeticky mix