CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Reakcia prezidenta IT Asociácie Slovenska na stanovisko Slovensko.Digital ku Koncepcii nákupu IKT

Tlačové správy
0

Aktuálne mediálne stanovisko Slovensko.Digital týkajúce sa Koncepcie nákupu IKT navodzuje dojem, ako keby jediným obhajcom verejného záujmu v téme obstarávania informačných technológií bolo práve Slovensko.Digital. Podľa tvrdení občianskeho združenia IT Asociácii Slovenska (ITAS) a firmám totiž ide hlavne o presadzovanie „komerčného záujmu dodávateľských firiem“ a Úrad podpredsedu vlády „ustúpil obchodným záujmom IT firiem“.

Súčasné znenie Koncepcie nákupu IKT prichádza so zásadnými zlepšeniami v oblasti profesionalizácie verejného obstarávania formou súťaže návrhov a eliminácie tzv. vendor lock-in. Fakt, že Slovensko.Digital sa teraz stavia proti súčasnému zneniu Koncepcie nákupu IKT v skutočnosti ukazuje, ako vážne to predstavitelia Slovensko.Digital myslia so zlepšením verejných obstarávaní štátnych IT systémov.

Je síce pravdou, že návrhy Slovensko.Digital mala pracovná skupina na Úrade podpredsedu vlády na stole už od leta, ale zároveň je treba podotknúť, že predstavitelia občianskeho združenia trvali na tom, aby boli ich zmeny prijaté bez dôkladnej odbornej diskusie. Som presvedčený, že témy, ktoré Slovensko.Digital otvára, sú legitímne, ale na to, aby ich návrhy boli použiteľné v praxi, vyžadujú detailnú odbornú diskusiu a intenzívnu niekoľkomesačnú prípravu.

Takto formulované vyhlásenie nesporne má silný mediálny potenciál, priláka pozornosť médií i verejnosti a opäť sa pokúsi rozdeliť IT brandžu na „dobrých a zlých“. V ITAS však vnímame tento problém z úplne inej perspektívy a podľa nás ide predovšetkým o súboj profesionálneho prístupu, ktorý sa snaží nachádzať reálne riešenia nastolených tém s povrchným prístupom zameraným na získavanie mediálnej pozornosti.

Aké postoje k obom témam zaujala IT Asociácia Slovenska?

1. Delenie zákaziek. ITAS nemá problém s odporúčaniami, ktoré hovoria o potrebe komoditného delenia zákaziek, resp. projektov na hardvérové a softvérové licencie, softvérové dielo a služby. Za problémovú však považujeme ambíciu na delenie softvérových diel na menšie celky. Nebránime sa diskusii na túto tému, odmietame však konkrétne návrhy Slovensko.Digital v tejto oblasti. Považujeme ich za neprofesionálne a ich podpora určite nie je vo verejnom záujme. Viedli by napríklad k zvýšeniu rizika zlyhania samotnej dodávky informačných systémov,  výraznému predĺženiu obstarávania a tiež by boli bariérou pre presadzovanie agilného vývoja. Inak povedané, návrh Slovensko.Digital v tejto oblasti vedie presne k tým negatívnym javom, ktoré by Koncepcia nákupu IKT mala eliminovať.

2. Autorské práva resp. neprimerané presadzovanie EUPL (European Union Public License). Nevidíme problém s podporou návrhu, aby sa pri realizácii unikátnych softvérových diel využívali EUPL licencie, ak sú pre dané dielo dostupné. Rovnako nevidíme prekážky v tom, aby bolo pre špecifické časti vyvíjaných diel, u ktorých je pravdepodobnosť opakovaného využitia v nezmenenej podobe, požadované ich dodanie pod EUPL licenciou. Máme však problém s návrhom Slovensko.Digital, aby sa definovala povinnosť každé dielo dodávať ako celok pod EUPL licenciou. Nie je pravdou, že podobné postupy sú v EÚ bežné. Sme presvedčení, že povyšovanie odporúčaní na povinnosť je zradné. Skúsme to povedať odľahčene: ak pri bolesti brucha odporučí lekár použitie coly, neznamená to, že každodenné pitie coly je zdraviu prospešné.

Rád by som  poukázal aj na skutočnosť, že občianske združenie zamlčiava fakt, že témy, ktoré boli na pracovnej skupine pre verejné obstarávanie označené za prioritné ešte vo februári 2017, a ktoré tvoria rozhodujúcu obsahovú časť Koncepcie nákupu IKT, boli dominantne riešené odbornými kapacitami, ktoré dala k dispozícii práve naša asociácia. V tomto kontexte považujeme za neférové „nálepkovanie“ ITAS ako inštitúcie, ktorá presadzuje iba svoje komerčné ciele, a ešte k tomu aj v rozpore s verejným záujmom.

Sme presvedčení, že schválenie pripraveného dokumentu je tým najlepším krokom na naplnenie cieľov, ktoré sú definované v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy v súvislosti s procesom verejného obstarávania. Kľúčové opatrenia na odstránenie  vendor lock-in problému sú pripravené už rok. Zdá sa nám preto absolútne neprimerané, aby kvôli dvom vyššie uvedeným témam, v ktorých sa nám so Slovensko.Digital nepodarilo dosiahnuť zhodu, bolo naďalej blokované riešenie toho zásadného opatrenia. Navyše, fungovanie pracovnej skupiny prijatím dokumentu nekončí, práve naopak, otvára priestor pre riešenie ďalších otvorených tém.

Aj touto cestou vyzývame predstaviteľov občianskeho združenia Slovensko.Digital, aby pred zverejňovaním mediálnych vyhlásení, ktoré nekorešpondujú so skutočnou situáciou, najskôr uprednostnili pokračovanie odborných diskusií. Naša asociácia je k nim kedykoľvek k dispozícii.

Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska

Všetky autorove články
Koncepcia nakup IKT

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať