SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Slovenskí žiaci zaostávajú v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti

Prieskumy trhu
0

Slovensko v porovnaní s priemerom krajín OECD zaostáva vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti.

Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzinárodnej štúdie PISA 2015 pod priemerom krajín OECD. Podobne ako v predchádzajúcom cykle v roku 2012 sú pritom v porovnaní s priemerom OECD nižšie vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti.

Vo všetkých troch oblastiach tiež existuje trend znižovania výkonov našich žiakov. Podľa ministerstva školstva však tento pokles v porovnaní s výsledkami PISA 2012 nie je štatisticky významný. Výsledky piateho cyklu medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015 v utorok zverejnilo na svojej internetovej stránke ministerstvo školstva.

Medzinárodná štúdia sledovala úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť. Ministerstvo uvádza, že na Slovensku zaznamenávame ďalší nárast zastúpenia žiakov v takzvanej rizikovej skupine, do ktorej patria žiaci s najnižšou úrovňou vedomostí. Zároveň klesá percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach, prípadne toto zastúpenie zostáva na porovnateľnej úrovni ako v roku 2012.

Pri testovaní prírodovednej gramotnosti dosiahli slovenskí žiaci výkon 461 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol pritom 493 bodov, čo predstavuje pokles celkového priemerného výkonu v rámci krajín OECD o osem bodov oproti predchádzajúcemu cyklu v roku 2012. Slovenskí žiaci dosiahli v prírodovednej gramotnosti výsledok v priemere o 10 bodov nižší oproti roku 2012. V porovnaní s cyklom v roku 2006, keď bola hlavnou doménou prírodovedná gramotnosť, je to však významný pokles výkonu našich žiakov o 28 bodov. Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli napríklad Izrael, Malta a Grécko.

Na štvorročných gymnáziách zaznamenali pokles

Naopak, významne nižší výkon ako SR dosiahli podľa ministerstva školstva Čile, Turecko a Mexiko. V roku 2015 sa 30,7 percenta slovenských žiakov dostalo do rizikovej skupiny, čo je o 10,5 percenta žiakov viac ako v roku 2006. Podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 9,5 percenta vyšší ako v priemere krajín OECD. Oproti roku 2012 sa významne zvýšilo v rizikovej skupine zastúpenie žiakov zo stredných odborných škôl. Na opačnom póle - v najvyššej skupine - bolo 3,6 percenta našich žiakov, čo je významné zníženie oproti roku 2006. Podiel vynikajúcich žiakov v takzvanej top úrovni v prírodovednej gramotnosti sa v uvedenom období znížil najviac u žiakov osemročných gymnázií.

Pri testovaní matematickej gramotnosti dosiahli naši žiaci úroveň 475 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 490 bodov. Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahli Malta, Litva, Maďarsko, Spojené štáty americké a Izrael. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon Grécko, Čile, Turecko a Mexiko. V porovnaní s rokom 2012, keď bola matematická gramotnosť naposledy hlavnou sledovanou oblasťou, priemerný výkon našich žiakov klesol o šesť bodov.

Kým v roku 2003, keď bola matematika hlavnou sledovanou oblasťou, bolo v rizikovej skupine približne 20 percent našich žiakov, v roku 2015 bolo v tejto skupine už 27,7 percenta žiakov. Počet slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 4,3 percenta vyšší ako v priemere krajín OECD (23,4 percenta). K miernemu nárastu rizikovej skupiny došlo v poslednom cykle najmä v stredných odborných školách. Významný je však pokles zastúpenia žiakov v najvyššej top vedomostnej úrovni oproti cyklu 2012 najmä na štvorročných gymnáziách.

Štúdiu uskutočňujú od roku 2000

Výsledky v čitateľskej gramotnosti poukázali tiež na zaostávanie našich žiakov. Slovensko dosiahlo výkon 453 bodov, priemer krajín OECD bol 493 bodov. Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú Čile a Malta. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie výsledky v porovnaní so SR iba Turecko a Mexiko. Oproti roku 2012 sa priemerný výkon našich žiakov znížil o 10 bodov. V rizikovej skupine bolo 32,1 percenta žiakov, pričom v cykle v roku 2012 to bolo 28,2 percenta žiakov. Títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie.

Najviac žiakov v rizikovej skupine je v stredných odborných školách v nematuritných aj maturitných odboroch a v základných školách. Podiel žiakov v rizikovej skupine sa štatisticky významne zvýšil oproti obom predchádzajúcim cyklom (2012 aj 2009) aj v štvorročných gymnáziách.

Štúdia PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v oblastiach čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Štúdiu uskutočňujú od roku 2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila na štúdii PISA v roku 2003. Do testovania zapojili v roku 2015 približne 540 000 žiakov sveta. Na Slovensku sa na hlavnom meraní štúdie PISA 2015, ktoré uskutočnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania od 20. do 30. apríla 2015, zúčastnilo 292 škôl, medzi nimi základné školy, štvorročné a osemročné gymnáziá a stredné odborné školy. Celkovo na Slovensku otestovali 6 350 žiakov, z toho 3 035 dievčat a 3 315 chlapcov.

Webnoviny.sk

Všetky autorove články
studenti test

Pridať komentár