SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

Tlačové správy
0

Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti  zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

TestBed 4.0 umožní priemyselným firmám posunúť sa v procese digitálnej transformácie. Poskytne priestor pre testovanie riešení pred zavedením do praxe, názorne vysvetlí podnikom, čo je podstatou Industry 4.0 a na akých princípoch funguje. Transformujúce sa slovenské priemyselné podniky sú dnes zamerané na zvyšovanie efektivity procesov: „Nemôžu si však dovoliť zastaviť výrobu a skúšať rôzne varianty riešenia alebo rozhodnúť o investícii, kým nemajú presvedčenie o jej efektívnosti. TestBed 4.0 umožní firmám testovanie v laboratórnych podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať už overené riešenie. Takéto pracovisko je prvé na Slovensku a jedno z mála aj v stredoeurópskom regióne,“ približuje účel jedinečného pracoviska Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

Slovenský priemysel potrebuje zakcelerovať, aby v rámci potrieb súvisiacich s prebiehajúcou digitálnou transformáciou, dokázal udržať konkurencieschopnosť. TestBed 4.0 je jedným z nástrojov, ktorý dokáže transformačné zmeny významne podporiť. „Som rada, že po krajinách akými sú Nemecko, kde aktuálne funguje okolo 90 testbedov, a po vzore našich susedov Rakúska a Českej republiky, ktorí v posledných rokoch úspešne budujú a rozvíjajú sieť testbedov, sa aj Slovensko zase raz pozitívne zapíše do inovačnej mapy Európy. Oceňujem, že TestBed 4.0 vytvára platformu spolupráce priemyslu s univerzitami a súčasne otvára priestor pre zapojenie výskumných pracovníkov a mladých talentovaných študentov do riešenia potrieb praxe, ktorý je vybudovaný aj s podporou Ministerstva hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová.

Strojnícka fakulta TU KE poskytuje testovaciemu pracovisku zameranému na Industry 4.0 ideálne podmienky pre naplnenie zámerov. TestBed 4.0 otvára študentom a výskumným pracovníkom univerzity nové možnosti. „Košická strojnícka fakulta je silnou a progresívnu vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou so silným vplyvom na rozvoj strojárstva na Slovensku. Sme lídrami v rôznych oblastiach, schopní zabezpečiť požiadavky na výnimočné inovácie a transfer technológií, vrátane implementácie platformy Priemyslu 4.0 a digitálnej transformácie Slovenska 2030, a to
s pružnou reakciou a rešpektovaním meniacich sa podmienok trhu práce,“
konštatuje dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák.

TestBed 4.0 vytvára ďalšiu platformu pre zintenzívnenie kooperácie univerzity a praxe, motivuje schopných študentov rozvíjať svoj potenciál, umožňuje im spájať sa so zaujímavými odborníkmi z priemyslu. V rámci vzdelávacieho procesu poskytne priestor pre štandardné prednášky a cvičenia, ale aj spracovanie konkrétnych zadaní z podnikov vo forme ročníkových projektov, či záverečných prác. „Trh sa dožaduje vytvárania nových študijných odborov a zvyšovania úrovne prepojenia vzdelávacieho systému s praxou. TestBed 4.0 má ambíciu výrazne zasiahnuť do výukového procesu a pripravovať ho pre úplne nové profesie, ktoré bude priemysel potrebovať v blízkej budúcnosti. V tejto oblasti máme čo doháňať,“ hodnotí situáciu Martin Morháč.

TestBed 4.0 je vybudovaný s podporou Európskej únie z operačného programu výskum a inovácie.

SOVA Digital

Všetky autorove články
sova testbed Industry 4.0 TUKE

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať