SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

ÚPVII: Zapájame sa do budovania Jednotného digitálneho trhu

Tlačové správy
0

Budovanie digitálne silnej a konkurencieschopnej Európy bola hlavná téma Digital Day II v Bruseli. Slovensko na tejto ministerskej konferencii reprezentovali experti z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zo stáleho zastúpenia pri Európskej komisii. Spolu so zástupcami krajín V4 predstavili spoločné stanovisko k umelej inteligencii a podpísali deklarácie na rozvoj umelej inteligencie, blockchainovej technológie a podpory inovácií – tzv. Inovačného radaru EÚ.

Slovenskú delegáciu viedla generálna riaditeľka sekcie informatizácie ÚPVII Martina Slabejová a diplomatický poradca podpredsedu vlády Miloš Koterec.

„Krajiny V4 sú v Európskej únii prvé, ktoré zaujali postoj k pripravovanému oznámeniu Európskej komisie o rozvoji umelej inteligencie. Aj týmto spôsobom pomáhame presadiť naše záujmy v Európe a podporovať budovanie Jednotného digitálneho trhu. Ten prispeje k vyššej konkurencieschopnosti, lepším verejným službám a bezpečnej spoločnosti,“ povedala Martina Slabejová. 

Experti z ÚPVII spolu s ďalšími zástupcami krajín Vyšehradskej štvorky podrobne predstavili odbornej verejnosti neoficiálne spoločné stanovisko (non-paper) k problematike umelej inteligencie – čo najdôležitejšie treba riešiť, aké sú možné problémy, ako regulovať, aby sme dosiahli lepšiu integráciu na Jednotnom digitálnom trhu, a najmä, aké opatrenia treba prijať, aby sme minimalizovali možné negatívne dopady na zamestnanosť a spoločnosť vo všeobecnosti.

Miloš Koterec v rozhovore s médiami uviedol, že zverejnením pozície V4 v oblasti umelej inteligencie sa Slovensko transparentne predstavilo podnikateľskému a investorskému prostrediu EÚ ako trhovo orientovaná ekonomika s inovačným potenciálom a schopnosťou prijímať nové technológie do praxe.

Poznámky na druhej strane:

O deklarácii k téme Blockchainové technológie
O deklarácii k podpore technologických riešení s využitím umelej inteligencie (AI)
O deklarácii k podpore tzv. Inovačného radaru

Deklarácia k téme blockchainové technológie
Signatári tejto deklarácie sa zaväzujú k spolupráci na realizácii služieb založených na technológii blockchain. Zároveň vyzývajú Európsku komisiu, aby prijala potrebné kroky na podporu cieľov tohto vyhlásenia. Európska komisia plánuje navrhnúť blockchainové technológie ako novú infraštruktúru digitálnych služieb v rámci programu „Spájame Európu“ a taktiež plánuje pokračovať v podpore projektov s využitím blockchain technológií v rámci programu Horizont 2020. Cieľom iniciatívy je začať prvé cezhraničné aktivity do konca roka 2019. Súčasťou spolupráce bude aj zdieľanie vzájomných skúseností vo využívaní technologických scenárov, využívanie osvedčených praktík a postupov súvisiacich s implementáciou blockchainových aplikácií, pričom sa bude čerpať aj z odborných poznatkov získaných prostredníctvom novovzniknutého programu Blockchain observatóriom. ÚPVII už v októbri 2017 nadviazalo diskusiu s Luxemburskom, ktoré blockchainové technológie úspešne využíva, pričom Slovensko má ambíciu pokračovať v implementácii technológií pri digitalizovaní elektronických služieb štátu.

Deklarácia k podpore technologických riešení s využitím umelej inteligencie (AI)
Zúčastnené členské štáty súhlasili so spoluprácou na posilnení technologickej a priemyselnej kapacity Európy v oblasti umelej inteligencie a jej využívaní vrátane lepšieho prístupu k údajom vo verejnom sektore. EK chce vytvoriť základné podmienky na podporu inovatívnych obchodných modelov,  hospodárskeho rastu či nových kvalifikovaných pracovných miest. Správna implementácia riešení umelej inteligencie bude mať dopad na riešenie sociálno-ekonomických problémov, ktoré úzko súvisia s transformáciou trhov práce a modernizáciou európskych systémov vzdelávania.

Taktiež bude potrebné zabezpečiť prijatie takého právneho a etického rámca, ktorý bude založený na základných právach a hodnotách EÚ, vrátane ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, ako aj zásad, ako je transparentnosť a zodpovednosť.

Navyše, Slovensko v spolupráci s Poľskom vypracovalo pozičný dokument, ku ktorému sa neskôr pridali Česká Republika a Maďarsko. Popri Veľkej Británii, Francúzsku či Fínsku, ktoré už majú etablovanú politiku v oblasti AI na národnej úrovni, Slovensko spolu s ďalšími krajinami V4 patrí  medzi prvé krajiny, ktoré takýto dokument vypracovali.

Deklarácia k podpore tzv. Inovačného radaru
Európska únia podporuje výskum a inovácie (R & I) v Európe investovaním miliárd eur prostredníctvom programov výskumu a inovácií, ako je napríklad program Horizont 2020. V rámci tejto podpory členské štáty privítali online nástroj s názvom „Inovačný radar“, umožňujúci otvorený prístup k poznatkom o inováciách a inovátoroch, ktorí sú za nimi. Tento nástroj napríklad umožní občanom nazrieť do toho, ako sa využíva financovanie EÚ a ako môže prispieť k rastu, zamestnanosti a zlepšovaniu životnej úrovne. Občania, verejní činitelia, odborníci, novinári a podnikatelia môžu vďaka Inovačnému radaru ľahko zistiť výsledky financovania inovácií EÚ.


*blockchain je databáza, ktorá uchováva neustále narastajúci počet záznamov a chráni ich proti neoprávneným zásahom.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
digitalna siet informatizacia Blockchain

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať