ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Umelá inteligencia je vnímaná ako „dobrý pomocník“, ale vyvoláva aj pocity strachu a ohrozenia

Tlačové správy
0

Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) s podporou NADÁCIE ESET za najväčšiu výhodu umelej inteligencie považuje 29% opýtaných zvýšenie efektívnosti a produktivity najmä v oblasti práce. Napríklad tým, že šetrí čas, znižuje náklady, šetrí pracovnú silu, zjednodušuje výrobné procesy, nahradzuje človeka v au-tomatizovaných/nebezpečných činnostiach, atď. Podľa štvrtiny respondentov (24%) je najväčšou výhodou aj to, že uľah-čuje a zjednodušuje život v rôznych oblastiach – najmä v práci, pri štúdiu a vzdelávaní alebo každodennom osobnom živote.

SAMSUNG_07M Advertisement

Ako ukázali výsledky celoslovenského prieskumu na reprezentatívnej vzorke 1 069 respondentov starších ako 14 rokov, ďalšie výhody si ľudia spájajú najmä s vlastnosťami umelej inteligencie. Podľa 20% opýtaných je to rýchlosť AI – v rozhodo-vaní, riešení úloh, dostupnosti informácií a pod. Desať percent vyzdvihuje presnosť a spoľahlivosť a 9% komplexnosť, varia-bilitu č flexibilitu umelej inteligencie.

„Na druhej strane umelá inteligencia vyvoláva v ľuďoch strach a pocit ohrozenia. Najväčšie obavy vyvoláva zneužitie AI samotným človekom. Viac ako štvrtina opýtaných uviedla ako jej nevýhodu rôzne bezpečnostné ohrozenia a riziká od šírenia hoaxov, dezinformácií, deepfake videa, zneužitia osobných údajov, hackerských útokov, podvodov až po vojnu. Druhou vý-znamnou nevýhodou AI je ohrozenie trhu práce. Takmer pätina opýtaných (17%) tvrdí, že nasadenie AI pripraví mnohých ľudí o prácu alebo vďaka nej zanikne množstvo profesií a povolaní. Tretia významná nevýhoda sa vzťahuje na jej vlastnosti ako je nespoľahlivosť, chybovosť, nepresnosť, nekontrolovateľné a nepredvídateľné správanie, ktoré uvádza 13% opýta-ných“, hovorí autor projektu a analytik IVO Marián Velšic.

Každý desiaty respondent uvádza tiež všeobecnú hrozbu – zničenie civilizácie, teda keď AI nahradí a ovládne človeka, príp. nejakým spôsobom človeku ublíži. K týmto respondentom možno navyše pridať ďalších 6%, ktorí považujú za jej najväčšiu nevýhodu stratu slobody, súkromia, manipuláciu, ovládanie či sledovanie ľudí. Negatívny vplyv umelej inteligencie sa môže tiež prejaviť na samotnom človeku, napr. tým, že ničí jeho myslenie a kreativitu, spôsobuje zlenivenie a závislosť alebo degraduje vzájomné medziľudské vzťahy.

„Hoci univerzálny charakter technológie umelej inteligencie predurčuje jej nasadenie prakticky do každej oblasti ľudskej činnosti, nie v každej respondenti očakávajú jej pozitívny prínos. Umelá inteligencia je pomerne negatívne vnímaná v tých oblastiach, ktoré majú bezpečnostno-vojenský alebo politicko-mocenský charakter. Napríklad väčšiu škodlivosť ako užitoč-nosť AI v politike očakáva až 61%, v armáde 50% a v oblasti bezpečnosti 42% opýtaných. Tieto postoje pritom logicky nad-väzujú na predchádzajúce zistenia o nevýhodách umelej inteligencie. Napríklad na obavy jej zneužitia človekom proti iným ľuďom, potenciálne zničenie civilizácie, svojvoľné ublíženie AI človeku, stratu slobody, manipuláciu s ľuďmi a pod.“, dodáva k zisteniam Marián Velšic.

Metodologické údaje prieskumu

  • Dátum zberu údajov: apríl 2024
  • Výskumná metóda: reprezentatívny kvantitatívny prieskum
  • Veľkosť vzorky: 1 069 respondentov starších ako 14 rokov
  • Výberové znaky: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraje SR
  • Metodika zberu dát: face-to-face interview zaznamenávané do elektronického dotazníka (CAPI)

O Inštitúte pre verejné otázky

Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislým centrom pre analýzy otázok verejnej politiky a transformačných procesov spoločnosti. Ge-neruje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy a implementácie dôležitých spoločenských rozhodnutí. Zverejňovaním svojich výskum-ných zistení IVO participuje na rozprave o dôležitých otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru riešení, ponúkaných rozmanitými spoločenskými aktérmi.

O nadácii ESET

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi pri-márne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlho-dobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Od roku 2018 sa Nadácia ESET sústredí na podporu riešení spoločenských problémov s dôrazom na zmeny vo vzdelávaní a budovaní lepšej občianskej spoločnosti.

Zobrazit Galériu

IVO

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať